Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Tender for Provision of Asset and Insurance Valuation Services
OCID: ocds-h6vhtk-03cf89
ID yr Awdurdod: AA20201
Cyhoeddwyd gan: Sandwell Metropolitan Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 26/06/23
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Please refer to the ITT Documents

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Sandwell Metropolitan Borough Council

Sandwell Council House, Freeth Street

Oldbury

B69 3DB

UK

Person cyswllt: Andy Jukes

E-bost: andy_jukes@sandwell.gov.uk

NUTS: UKG37

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.sandwell.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.sandwell.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/sandwellmbc


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://in-tendhost.co.uk/sandwellmbc


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Tender for Provision of Asset and Insurance Valuation Services

Cyfeirnod: SMBC 22089

II.1.2) Prif god CPV

70000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council wishes to invite interested parties ("Tenderers") to participate in a tender exercise to establish a single Contract for the Provision of Asset and Insurance Valuation Services. The suitably qualified and experienced provider of Asset and Insurance Valuation Services will be required to provide the services described below and in the Tender Specification. These services will be carried out on behalf of both Sandwell MBC and the West Midlands Fire Service. Sandwell Council is a Metropolitan Borough Council situated in the West Midlands and lies approximately six miles west of Birmingham. The Borough comprises the areas of Oldbury, Rowley Regis, Smethwick, Tipton, Wednesbury and West Bromwich.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 216 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

70000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG37


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Please refer to the ITT Documents

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 216 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/09/2023

Diwedd: 31/08/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note this is a five year contract 01/09/2023 - 31/08/2028 with the option to extend for a further year subject to satisfactory performance to 31/08/2029

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Please refer to the ITT Documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Please refer to the ITT Documents


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

Please refer to the ITT Documents

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Please refer to the ITT Documents


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

Please refer to the ITT Documents

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: Properties are valued on a five yearly cycle .

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 4  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 15:00

Place:

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The Council will be using the In-tend e-Tendering System for this Procurement exercise, please visit https://in-tendhost.co.uk/sandwellmbc to access the Sandwell MBC In-tend Supplier Portal. From here you will be able to register your company, express an interest in the opportunity, and gain immediate access to the ITT and other related documents. In Order to View the On-Line Questionnaire and Submit a Tender, you will be required to` Opt-In`. For a Step by Step user guide to the Sandwell MBC In-tend Supplier Portal please click on the `Guidance for Suppliers` section of the website. All procurement responses must be carried out via the Sandwell MBC In-tend Supplier Portal. If you require further assistance in respect of the system, please contact the In-tend support team on 0844 272 8810.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of England

Royal Courts of Justice the Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: andy_jukes@sandwell.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
70000000Real estate servicesConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru