Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) EXTENSION
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 15/11/21
Dyddiad Cau: 26/11/21
Amser Cau: 09:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: [SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]
Mae HyBRID yn gystadleuaeth Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gystadleuaeth HyBRID (Ymchwil ac Arloesi Busnes Hydrogen ar gyfer Datgarboneiddio) yw datblygu atebion arloesol ac ymchwil sy'n cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei ymgorffori yn ail gynllun lleihau carbon Llywodraeth Cymru (Net Zero Wales CB2 - 2021-2025). Mae'r rhain yn anelu at ddatblygu technolegau a phrosesau sy'n galluogi defnyddio hydrogen fel fector ynni allweddol, a fydd yn hanfodol ar gyfer cyflawni ein hymrwymiad cenedlaethol i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae uchafswm o £2filiwn ar gael, yn gynhwysol o TAW i gyflawni dwy linyn o dan Gam 1 yr her.
Darllenwch y pecyn o ddogfennau canllaw ynghlwm am ragor o wybodaeth:
1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg
2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg
3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg
4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg
5.b Cwestiynau Cyffredin HyBRID - Cymraeg
6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig
7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg
8. Cwestiynau ac Atebion – cyfnod cychwynnol y gystadleuaeth (15/10 – 11/11/21)
NODER: Rydym wedi ymestyn y cyfnod cystadlu ar gyfer HyBRID tan y dyddiad cau newydd 09.00, ddydd Gwener 26 Tachwedd. Bydd yr amserlen gwerthuso a ddyfarnu o ganlyniad yn newid i’r canlynol (sydd yn disodli pob cyfeiriad blaenorol I’r amserlen yn y dogfennau canllaw a restrir uchod):
AMSERLEN
Dyddiad agor -15 Hydref 2021 (wedi ail bostio ac ymestyn o 12 Tachwedd 2021)
Dyddiad cau newydd -26 Tachwedd 2021
Cyfweliadau â Chyflenwyr - Wythnos yn cychwyn 29 Tachwedd 2021
Datgan Penderfyniad - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021
Dyfarnu Contractau Cam 1 - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021
Adborth- Dyddiad i’w gadarnhau
Prosiectau’n Cychwyn - 15 Rhagfyr 2021
Prosiectau’n Cwblhau - 30 Mawrth 2022
Bydd pob cais a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau gwreiddiol (11/11/21) yn cael ei prosesu ac yn cychwyn ar waith ar sail yr amserlen gwreiddiol ac yn unol a dymuniadau’r ymgeisydd.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a Small Business Research Initiative (SBRI) competition funded by the Welsh Government. The aim of the Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) competition is to develop innovative and research solutions which support one or more of the ten objectives of the Welsh Government Wales Hydrogen Pathway report , which will be incorporated into the second carbon reduction plan (Net Zero Wales CB2 – 2021-2025). These aim to accelerate the development of technologies and processes which enable the deployment of hydrogen as a keystone energy vector, which will be critical for meeting our national commitment to achieve net zero emissions by 2050. A maximum of £2 million funding is available, inclusive of VAT to deliver two strands under Phase 1 of the challenge. Please read the guidance document pack attached for more information:
1.a HyBRID Invitation to Tender – English
2.a HyBRID Competition Brief - English
3.a HyBRID Guidance Notes - English
4.a HyBRID Application Form - English
5.a HyBRID FAQs - English
6. HyBRID SBRI Contract - English only
7.a HyBRID SBRI Process Overview – ENGLISH
8. Questions and Answers - initial phase of competition (15/10 - 11/11/21)
IMPORTANT: We have extended the competition period for HyBRID until the new deadline of 09.00, Friday 26 November. The resulting evaluation timetable will change to the following (which replaces all previous references to the timetable in the guidance documents listed above):
TIMETABLE
Opening date - 15 October 2021 (reposted and extended from 12 November 2021)
New deadline - 26 November 2021
Supplier Interviews - Week Commencing 29 November 2021
Decision of Award - Week commencing 6 December 2021
Phase 1 Contract Award - Week Commencin

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Government

Smart Living, Climate Change & Energy Efficiency, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Gethin While

+44 3000604400

bywnglyfar.smartliving@gov.wales

http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Welsh Government
UK

DOCUMENTS INCLUDED ON SELL2WALES NOTICE ID 1147641.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Welsh Government - all submissions via sell2wales Notice ID 114764

Climate Change, Energy and Planning,UK

Gethin While


bywnglyfar.smartliving@gov.wales

http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) EXTENSION

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Mae HyBRID yn gystadleuaeth Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gystadleuaeth HyBRID (Ymchwil ac Arloesi Busnes Hydrogen ar gyfer Datgarboneiddio) yw datblygu atebion arloesol ac ymchwil sy'n cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei ymgorffori yn ail gynllun lleihau carbon Llywodraeth Cymru (Net Zero Wales CB2 - 2021-2025). Mae'r rhain yn anelu at ddatblygu technolegau a phrosesau sy'n galluogi defnyddio hydrogen fel fector ynni allweddol, a fydd yn hanfodol ar gyfer cyflawni ein hymrwymiad cenedlaethol i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae uchafswm o £2filiwn ar gael, yn gynhwysol o TAW i gyflawni dwy linyn o dan Gam 1 yr her.

Darllenwch y pecyn o ddogfennau canllaw ynghlwm am ragor o wybodaeth:

1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg

2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg

3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg

4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg

5.b Cwestiynau Cyffredin HyBRID - Cymraeg

6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig

7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg

8. Cwestiynau ac Atebion – cyfnod cychwynnol y gystadleuaeth (15/10 – 11/11/21)

NODER: Rydym wedi ymestyn y cyfnod cystadlu ar gyfer HyBRID tan y dyddiad cau newydd 09.00, ddydd Gwener 26 Tachwedd. Bydd yr amserlen gwerthuso a ddyfarnu o ganlyniad yn newid i’r canlynol (sydd yn disodli pob cyfeiriad blaenorol I’r amserlen yn y dogfennau canllaw a restrir uchod):

AMSERLEN

Dyddiad agor -15 Hydref 2021 (wedi ail bostio ac ymestyn o 12 Tachwedd 2021)

Dyddiad cau newydd -26 Tachwedd 2021

Cyfweliadau â Chyflenwyr - Wythnos yn cychwyn 29 Tachwedd 2021

Datgan Penderfyniad - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021

Dyfarnu Contractau Cam 1 - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021

Adborth- Dyddiad i’w gadarnhau

Prosiectau’n Cychwyn - 15 Rhagfyr 2021

Prosiectau’n Cwblhau - 30 Mawrth 2022

Bydd pob cais a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau gwreiddiol (11/11/21) yn cael ei prosesu ac yn cychwyn ar waith ar sail yr amserlen gwreiddiol ac yn unol a dymuniadau’r ymgeisydd.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

This is a Small Business Research Initiative (SBRI) competition funded by the Welsh Government. The aim of the Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) competition is to develop innovative and research solutions which support one or more of the ten objectives of the Welsh Government Wales Hydrogen Pathway report , which will be incorporated into the second carbon reduction plan (Net Zero Wales CB2 – 2021-2025). These aim to accelerate the development of technologies and processes which enable the deployment of hydrogen as a keystone energy vector, which will be critical for meeting our national commitment to achieve net zero emissions by 2050. A maximum of £2 million funding is available, inclusive of VAT to deliver two strands under Phase 1 of the challenge. Please read the guidance document pack attached for more information:

1.a HyBRID Invitation to Tender – English

2.a HyBRID Competition Brief - English

3.a HyBRID Guidance Notes - English

4.a HyBRID Application Form - English

5.a HyBRID FAQs - English

6. HyBRID SBRI Contract - English only

7.a HyBRID SBRI Process Overview – ENGLISH

8. Questions and Answers - initial phase of competition (15/10 - 11/11/21)

IMPORTANT: We have extended the competition period for HyBRID until the new deadline of 09.00, Friday 26 November. The resulting evaluation timetable will change to the following (which replaces all previous references to the timetable in the guidance documents listed above):

TIMETABLE

Opening date - 15 October 2021 (reposted and extended from 12 November 2021)

New deadline - 26 November 2021

Supplier Interviews - Week Commencing 29 November 2021

Decision of Award - Week commencing 6 December 2021

Phase 1 Contract Award - Week Commencing 6 December 2021

Feedback Date - to be confirmed

Projects Start - Week Commencing December 2021

Projects Complete - 30 March 2022

All applications received by the original deadline (11/11/21) will be processed and commence on the basis of the original timetable and in accordance with the applicant's wishes.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=115826.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
16000000 Agricultural machinery
24000000 Chemical products
24111600 Hydrogen
31122100 Fuel cells
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
42000000 Industrial machinery
73000000 Research and development services and related consultancy services
73100000 Research and experimental development services
73300000 Design and execution of research and development
76000000 Services related to the oil and gas industry
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Pwrpas yr her hon yw ariannu datblygiad arloesedd ac ymchwil a fydd yn cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Cymru. Gall sefydliadau wneud cais am gyllid Cam 1 o dan un o ddwy linyn gyda chyfanswm cyllideb ariannu o £ 2 filiwn gan gynnwys TAW.

Mae cyllid Cam 1 ar gael ar draws dwy linyn:

Llinyn 1- Dichonoldeb - Contractau dichonoldeb a datblygu (Ymchwil a Datblygu) ar gyfer prosiectau gyda chostau hyd at £50,000 gan gynnwys TAW.

Llinyn 2 - Datblygu a Gwerthuso Prototeip - contractau ymchwil diwydiannol a busnes ar gyfer prosiectau sydd â chostau cymwys o £50,000 i £250,000 gan gynnwys TAW ar gyfer datblygu a gwerthuso prototeip / FEED.Gweler y dogfennau canllaw HyBRID sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth.

The purpose of this challenge is to fund the development of innovation and research which will support one or more of the ten objectives of the Wales Hydrogen Pathway report. Organisations can apply for Phase 1 funding under one of two strands with a total funding budget available of £2 million inclusive of VAT.

Phase 1 funding is available across two strands:

Strand 1- Feasibility – Feasibility and development (R&D) contracts for projects with costs up to £50,000 inclusive of VAT.

Strand 2 – Prototype Development & Evaluation - industrial and business research contracts for projects with eligible costs from £50,000 to £250,000 inclusive of VAT for prototype development and evaluation/FEED.

Please see HyBRID guidance documents attached for further information.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Mae Cystadlaethau SBRI yn agored i bob sefydliad sy'n gallu dangos llwybr i farchnad am eu hatebion. Gweler y dogfennau atodedig i gael meini prawf gwerthuso.

SBRI Competitions are open to all organisations that can demonstrate a route to market for their solution. Please see attached documents for evaluation criteria.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HyBRID Phase 1

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     26 - 11 - 2021  Amser   09:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   13 - 12 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Dyma restr o'r dogfennau canllaw a atodir gyda'r nodyn hwn sydd yn cynnwys ystod o wybodaeth a chyngor perthnasol:

1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg

2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg

3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg

4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg

5.b Cwestiynnau Cyffredin HyBRID - Cymraeg

6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig

7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg

8. Cwestynau ac Atebion - tan 11/11/21

This is a list of all guidance documents attached with this notice which provide a range of relevant additional information and advice for applicants:

1.a HyBRID Invitation to Tender – English

2.a HyBRID Competition Brief - English

3.a HyBRID Guidance Notes - English

4.a HyBRID Application Form - English

5.a HyBRID FAQs - English

6. HyBRID SBRI Contract - English only

7.a HyBRID SBRI Process Overview - ENGLISH

8. Questions and Answers - by 11/11/21

(WA Ref:115826)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

8. HyBRID Sell2Wales Competition Previous Q&A
HyBRID Invitation to Tender 01
HyBRID Invitation to Tender 01 CYMRAEG
HyBRID Competition Brief CYMRAEG 02
HyBRID Competition Brief 02
HyBRID Guidance Notes 03
HyBRID Guidance Notes CYMRAEG 03
HyBRID Application Form 04
HyBRID Application Form CYMRAEG 04
HyBRID FAQs 05
HYBRID FAQs CYMRAEG 05
HyBRID SBRI Contract 06
HyBRID SBRI Process Overview 07
HyBRID SBRI Process Overview 07 CYMRAEG

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  15 - 11 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: bywnglyfar.smartliving@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: bywnglyfar.smartliving@gov.wales

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
16000000Agricultural machineryTechnology and Equipment
24000000Chemical productsMaterials and Products
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
31122100Fuel cellsGenerator units
24111600HydrogenHydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
42000000Industrial machineryTechnology and Equipment
09000000Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energyEnergy and Related Services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73100000Research and experimental development servicesResearch and development services and related consultancy services
76000000Services related to the oil and gas industryEnergy and Related Services
34000000Transport equipment and auxiliary products to transportationTransport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
15/11/21 8. HyBRID Sell2Wales Competition Previous Q&A 8.HyBRID Sell2Wales Competition Previous Q&A till 11/11/2119.25 KB12
15/11/21 HyBRID Invitation to Tender 01 1. HyBRID Invitation to Tender75.34 KB22
15/11/21 HyBRID Invitation to Tender 01 CYMRAEG 1. HyBRID Invitation to Tender CYMRAEG74.89 KB8
15/11/21 HyBRID Competition Brief CYMRAEG 02 2. HyBRID Competition Brief CYMRAEG605.58 KB8
15/11/21 HyBRID Competition Brief 02 2. HyBRID Competition Brief604.30 KB20
15/11/21 HyBRID Guidance Notes 03 3. HyBRID Guidance Notes913.83 KB17
15/11/21 HyBRID Guidance Notes CYMRAEG 03 3. HyBRID Guidance Notes CYMRAEG915.09 KB8
15/11/21 HyBRID Application Form 04 4. HyBRID Application Form982.64 KB24
15/11/21 HyBRID Application Form CYMRAEG 04 4. HyBRID Application Form CYMRAEG983.13 KB8
15/11/21 HyBRID FAQs 05 5. HyBRID FAQs71.20 KB9
15/11/21 HYBRID FAQs CYMRAEG 05 5. HyBRID FAQs CYMRAEG68.30 KB8
15/11/21 HyBRID SBRI Contract 06 6. SBRI Contract ENGLISH ONLY115.29 KB10
15/11/21 HyBRID SBRI Process Overview 07 7. SBRI Process Overview89.46 KB11
15/11/21 HyBRID SBRI Process Overview 07 CYMRAEG 7. SBRI Process Overview CYMRAEG83.44 KB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru