Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Request for Quote - Managed IT Services
Cyhoeddwyd gan: Wilsons Auctions Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 25/11/21
Dyddiad Cau: 26/11/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Wilsons Auctions Ltd is inviting companies to tender for IT Infrastructure, Disaster Recovery solution, IT

Support and Consultancy across the Wilsons Auctions group under a managed service. This tender is available

to Suppliers who will be able to manage the complete cycle of installations, support and management of the

Wilsons Auctions ICT infrastructure to provide excellent support, consultancy and management thereafter.

Having successfully outsourced our IT services over several years, Wilsons Auctions, currently own most

elements of our hardware infrastructure including servers, networking equipment and all client endpoints. Our

telephony system is currently outsourced which is a hosted VOIP solution with leased handsets.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Wilsons Auctions Ltd

22 Mallusk Road

Newtownabbey

BT36 4PP

UK

Ffôn: +44 2890342626

E-bost: iso@wilsonsauctions.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.wilsonsauctions.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA43043

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://www.wilsonsauctions.com/media/7849/wilsons_auctions_nda.pdf


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Private Limited Company

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Request for Quote - Managed IT Services

Cyfeirnod: WA/RFQ/MIS/1

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Wilsons Auctions Ltd is inviting companies to tender for IT Infrastructure, Disaster Recovery solution, IT

Support and Consultancy across the Wilsons Auctions group under a managed service. This tender is available

to Suppliers who will be able to manage the complete cycle of installations, support and management of the

Wilsons Auctions ICT infrastructure to provide excellent support, consultancy and management thereafter.

Having successfully outsourced our IT services over several years, Wilsons Auctions, currently own most

elements of our hardware infrastructure including servers, networking equipment and all client endpoints. Our

telephony system is currently outsourced which is a hosted VOIP solution with leased handsets.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Wilsons Auctions Ltd is inviting companies to tender for IT Infrastructure, Disaster Recovery solution, IT

Support and Consultancy across the Wilsons Auctions group under a managed service. This tender is available

to Suppliers who will be able to manage the complete cycle of installations, support and management of the

Wilsons Auctions ICT infrastructure to provide excellent support, consultancy and management thereafter.

Having successfully outsourced our IT services over several years, Wilsons Auctions, currently own most

elements of our hardware infrastructure including servers, networking equipment and all client endpoints. Our

telephony system is currently outsourced which is a hosted VOIP solution with leased handsets.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Understanding of Requiments / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Experience / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Compliance & Governance / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Quality & Performance / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Proactive Service Delivery / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  50

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 07/02/2022

Diwedd: 03/02/2023

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Extensions will be based on supplier performance in which a 12 month extension will be granted with a maximum of 2 extensions.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Deialog Gystadleuol

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/11/2021

Amser lleol: 17:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 29/11/2021

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 07/02/2022

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(MT Ref:224531)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-review-service-scope-and-remit

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/11/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: iso@wilsonsauctions.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru