Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Gwahoddiad i Dendro am waith Cynllunio a Gosod Arddangosfeydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024-2026

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-135430
Cyhoeddwyd gan:
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
ID Awudurdod:
AA0753
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Rydym yn chwilio am gwmni i ddarparu gwasanaeth cyflawn a fydd yn sicrhau presenoldeb addas a ffres er mwyn ysgogi diddordeb mewn addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol am gyfnod o 2 flynedd – 2024 a 2025 gyda’r opsiwn o ymestyn y contract i gynnwys digwyddiadau 2026. We are looking for a company to provide a complete service that will ensure a suitable, fresh and appealing presence in order to stimulate interest in higher education, further education and Welsh-medium apprenticeships, at the Urdd Eisteddfod and the National Eisteddfod for a period of 2 years - 2024 and 2025 with the option of extending the contract to cover the 2026 events.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Marketing, Y Llwyfan, Heol y Coleg,

Carmarthen

SA31 3EQ

UK

Elin Williams

+44 267610402


http://www.colegcymraeg.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwahoddiad i Dendro am waith Cynllunio a Gosod Arddangosfeydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024-2026

2.2

Disgrifiad o'r contract

Rydym yn chwilio am gwmni i ddarparu gwasanaeth cyflawn a fydd yn sicrhau presenoldeb addas a ffres er mwyn ysgogi diddordeb mewn addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol am gyfnod o 2 flynedd – 2024 a 2025 gyda’r opsiwn o ymestyn y contract i gynnwys digwyddiadau 2026.

We are looking for a company to provide a complete service that will ensure a suitable, fresh and appealing presence in order to stimulate interest in higher education, further education and Welsh-medium apprenticeships, at the Urdd Eisteddfod and the National Eisteddfod for a period of 2 years - 2024 and 2025 with the option of extending the contract to cover the 2026 events.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

4Matix Ltd

Unit 12, Cambrian Industrial Estate East Side, Coedcae Lane,

Pontyclun

CF729EW

UK
http://www.4matix.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  17 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136613)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  20 - 11 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
10 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
06 Tachwedd 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dyddiad cyhoeddi:
20 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.