Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Flying Start Childcare Placement Scheme 2024
OCID: ocds-kuma6s-136591
ID yr Awdurdod: AA0422
Cyhoeddwyd gan: Cardiff Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Dyddiad Cau: 21/12/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Flying Start Programme requires provision of a part-time childcare place for all 2–3-year-old children residing in Flying Start catchments. The Service to be provided is the delivery of childcare places (defined as up to 5 x 2.5 hours of childcare a week for up to 39 weeks a year) in both Welsh and English to the standards as specified within the Welsh Government guidance for the Flying Start Programme. It is imperative that these services continue to provide to the specified requirements at the existing location in order to secure consistency for Flying Start children living in the area. This is an ongoing requirement as part of the Welsh Government Flying Start programme. The childcare provision delivered is regulated by CSSIW.
CPV: 85312110, 85312110.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff Council

County Hall, Atlantic Wharf

Cardiff

CF10 4UW

UK

Ffôn: +44 2920873734

E-bost: socialcare.procurement@cardiff.gov.uk

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Pages/default.aspx

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Flying Start Childcare Placement Scheme 2024

Cyfeirnod: ERFX1008287

II.1.2) Prif god CPV

85312110

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Flying Start Programme requires provision of a part-time childcare place for all 2–3-year-old children residing in Flying Start catchments. The Service to be provided is the delivery of childcare places (defined as up to 5 x 2.5 hours of childcare a week for up to 39 weeks a year) in both Welsh and English to the standards as specified within the Welsh Government guidance for the Flying Start Programme. It is imperative that these services continue to provide to the specified requirements at the existing location in order to secure consistency for Flying Start children living in the area. This is an ongoing requirement as part of the Welsh Government Flying Start programme. The childcare provision delivered is regulated by CSSIW.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 984 200.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85312110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Flying Start Programme requires provision of a part-time childcare place for all 2–3-year-old children residing in Flying Start catchments. The Service to be provided is the delivery of childcare places (defined as up to 5 x 2.5 hours of childcare a week for up to 39 weeks a year) in both Welsh and English to the standards as specified within the Welsh Government guidance for the Flying Start Programme. It is imperative that these services continue to provide to the specified requirements at the existing location in order to secure consistency for Flying Start children living in the area. This is an ongoing requirement as part of the Welsh Government Flying Start programme. The childcare provision delivered is regulated by CSSIW.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please submit your responses on https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login. Please search for the project through the reference number - ERFX1008287.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 21/12/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 21/12/2023

Amser lleol: 12:00

Place:

County Hall, Cardiff

CF10 4UW

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Category Specialist

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

2028

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

All responses must be submitted through https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login. Please search for the project through the reference number - ERFX1008287.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136591.

(WA Ref:136591)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

20/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: socialcare.procurement@cardiff.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85312110Child daycare servicesSocial work services without accommodation

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru