Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of an Occupational Health Physician
Cyhoeddwyd gan: Sandwell Metropolitan Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau: 11/11/21
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Council wishes to invite interested parties ("Suppliers") to participate in a tender exercise to establish a Contract for the Provision of Occupational Health Physician. The suitably qualified and experienced provider of an Occupational Health Physician will be required to provide the services described below and in the Tender Specification via the in-house Occupational Health Unit.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Sandwell Metropolitan Borough Council

Sandwell Council House, Freeth Street

Oldbury

B69 3DB

UK

Person cyswllt: Neil Whitehouse

E-bost: neil_whitehouse@sandwell.gov.uk

NUTS: UKG37

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.sandwell.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.sandwell.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/sandwellmbc


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://in-tendhost.co.uk/sandwellmbc


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of an Occupational Health Physician

Cyfeirnod: SMBC 21174

II.1.2) Prif god CPV

98330000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council wishes to invite interested parties ("Suppliers") to participate in a tender exercise to establish a Contract for the Provision of Occupational Health Physician. The suitably qualified and experienced provider of an Occupational Health Physician will be required to provide the services described below and in the Tender Specification via the in-house Occupational Health Unit. The Occupational Health Unit is comprised of an Occupational Health Physician, Occupational Health Nurse Advisors, Physiotherapists and a Business Support Team. The service is managed by the Occupational Health Business Manager on a day to day basis and provides a service to the Council’s employees and a range of Public Sector partners, totalling in the region of 10,000 individuals working across a wide range of trades and professions; including manual and administrative services.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 195 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

98330000

85100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG37


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council wishes to invite interested parties ("Suppliers") to participate in a tender exercise to establish a Contract for the Provision of Occupational Health Physician. The suitably qualified and experienced provider of an Occupational Health Physician will be required to provide the services described below and in the Tender Specification via the in-house Occupational Health Unit.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Please refer to the ITT documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Please refer to the ITT documents


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

Please refer to the ITT documents

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Please refer to the ITT documents


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

Please refer to the ITT documents

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Please refer to the ITT documents

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 11/11/2021

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 4  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 11/11/2021

Amser lleol: 15:00

Place:

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

36 months

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Sandwell MBC will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. The notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Royal Courts of Justice

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: neil_whitehouse@sandwell.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85100000Health servicesHealth and social work services
98330000Physical well-being servicesMiscellaneous services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru