Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Specialist Technical and Strategic support to NDA Strategy Development framework
Cyhoeddwyd gan: Nuclear Decommissioning Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau: 11/11/21
Amser Cau: 11:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Specialist Technical and Strategic support to NDA Strategy Development framework

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Nuclear Decommissioning Authority

N/A

Herdus House

Moor Row

Westlakes Science &

UK

Person cyswllt: Chris Jennings

Ffôn: +44 1925802056

E-bost: chris.jennings@nda.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/case-studies/shared-services-alliance-ssa-for-nuclear-decommissioning-estate

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=14143&B=SELLAFIELD


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=14143&B=SELLAFIELD


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Nuclear Decommissioning

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Specialist Technical and Strategic support to NDA Strategy Development framework

Cyfeirnod: NDA9/00916

II.1.2) Prif god CPV

73000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Specialist Technical and Strategic support to NDA Strategy Development framework

Single supplier framework

24 months framework with optional extension of two periods of 12-months

Suppliers should register via https://sharedsystems.eu-supply.com/login.asp

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

Moor Row

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Specialist Technical and Strategic support to NDA Strategy Development framework

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

24-month term with two optional extensions of 12-months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

As set out in the ITT documents attached

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As set out in the ITT documents attached

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 001-014669

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 11/11/2021

Amser lleol: 11:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 11/04/2022

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 11/11/2021

Amser lleol: 11:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

4 years

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

Strand

London

London

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.justice.gov.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Courts of Justice

Strand

London

London

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.justice.gov.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Any appeals should be promptly brought to the attention of the contact specified in Section I above, and will be dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015. Any appeals must be brought within the timescales specified by the applicable law, including without limitation, the Public Contracts Regulations 2015. In accordance with the Public Contracts Regulations 2015, the Contracting Authority will also incorporate a minimum 10 calendar day standstill period from the date information on award of contract is communicated to tenderers.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Nuclear Decommissioning Authority

Morr Row

CA24 3HU

UK

Ffôn: +44 1925802001

E-bost: procurement.inbox@nda.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: chris.jennings@nda.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru