Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwahoddiad i Dendro am waith Cynllunio a Gosod Arddangosfeydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024-2026
OCID: ocds-kuma6s-135430
ID yr Awdurdod: AA0753
Cyhoeddwyd gan: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dyddiad Cyhoeddi: 10/10/23
Dyddiad Cau: 06/11/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Rydym yn chwilio am gwmni i ddarparu gwasanaeth cyflawn a fydd yn sicrhau presenoldeb addas a ffres er mwyn ysgogi diddordeb mewn addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol am gyfnod o 2 flynedd – 2024 a 2025 gyda’r opsiwn o ymestyn y contract i gynnwys digwyddiadau 2026.
We are looking for a company to provide a complete service that will ensure a suitable, fresh and appealing presence in order to stimulate interest in higher education, further education and Welsh-medium apprenticeships, at the Urdd Eisteddfod and the National Eisteddfod for a period of 2 years - 2024 and 2025 with the option of extending the contract to cover the 2026 events.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Marketing, Y Llwyfan, Heol y Coleg,

Carmarthen

SA31 3EQ

UK

Elin Williams

+44 267610402


http://www.colegcymraeg.ac.uk
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Llwyfan, Heol y Coleg,

Carmarthen

SA31 3EQ

UK


+44 267610402


http://www.colegcymraeg.ac.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Llwyfan, Heol y Coleg,

Carmarthen

SA31 3EQ

UK

Elin Williams

+44 267610402

e.williams@colegcymraeg.ac.uk

http://www.colegcymraeg.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwahoddiad i Dendro am waith Cynllunio a Gosod Arddangosfeydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024-2026

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Rydym yn chwilio am gwmni i ddarparu gwasanaeth cyflawn a fydd yn sicrhau presenoldeb addas a ffres er mwyn ysgogi diddordeb mewn addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol am gyfnod o 2 flynedd – 2024 a 2025 gyda’r opsiwn o ymestyn y contract i gynnwys digwyddiadau 2026.

We are looking for a company to provide a complete service that will ensure a suitable, fresh and appealing presence in order to stimulate interest in higher education, further education and Welsh-medium apprenticeships, at the Urdd Eisteddfod and the National Eisteddfod for a period of 2 years - 2024 and 2025 with the option of extending the contract to cover the 2026 events.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=135430.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Between £50,000 and £70,000 annually (*including VAT)

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 11 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 11 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:135430)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Tendr Digwyddiadau_2024_25

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 10 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: e.williams@colegcymraeg.ac.uk

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT453160: Gwahoddiad i Dendro am waith Cynllunio a Gosod Arddangosfeydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024-2026
Dyddiad Cyhoeddi: 10/10/23
Dyddiad Cau: 06/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
NOV457983: Gwahoddiad i Dendro am waith Cynllunio a Gosod Arddangosfeydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024-2026
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
NOV457983: Gwahoddiad i Dendro am waith Cynllunio a Gosod Arddangosfeydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024-2026
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
10/10/23 Tendr Digwyddiadau_2024_25 Y ddogfen Dendr / Tender Document82.87 KB1

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru