Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Asset Skills Cymru SPFP Project: Building A Sustainable Infrastructure for the Built Environment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 11 Hydref 2012
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 11 Hydref 2012

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
Cyhoeddwyd gan:
AAW Consulting
ID Awudurdod:
AA0985
Dyddiad cyhoeddi:
11 Hydref 2012
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - GwerthwchiGymru / Ni chaiff ei gyhoeddi yn yr OJEU

Math o Hysbysiad: SERVICES
A yw'r contract hwn wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)? Na Oes

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw a Chyfeiriad Swyddogol yr Awdurdod Contractio

Sefydliad
Asset Skills
At sylw
Jan Holdaway
Cyfeiriad
2 The Courtyard, 48 New North Road
Cod Post
EX4 4EP
Tref
EXETER
Gwlad
Ffôn
07734 981376
Ffacs
E-bost
jholdaway@assetskills.org
Cyfeiriad Gwe (URL)
http://www.assetskills.org/

I.2)

Math o Awdurdod contractio

Lefel Ganolog Sefydliad yr UE Arall
Lefel Ranbarthol/Leol Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Math o Gontract

Gwaith Cyflenwadau Gwasanaethau

II.2)

A yw'n gytundeb fframwaith?

Na Oes

II.3)

Cyfundrefn enwi

II.3.1)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

Prif eirfa Geirfa atodol   (lle y bo'n berthnasol)
Prif amcan 79400000
Amcanion ychwanegol

II.3.2)

Cyfundrefnau enwi perthnasol eraill (CPA/CPC)

II.4)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Asset Skills Cymru SPFP Project: Building A Sustainable Infrastructure for the Built Environment

II.5)

Disgrifiad byr

Asset Skills, the Sector Skills Council for property, housing, facilities management, cleaning and parking is working with the Welsh Government as part of its Sector Priorities Fund Pilot (SPFP) Project to deliver new apprenticeships and qualifications across Wales.

Asset Skills has already successfully delivered one SPFP project and aims to build on that achievement by piloting more newly developed apprenticeships and vocational qualifications. Our aim is to build a sustainable network of providers which will become ‘Centres of Excellence’ specialising in Asset Skills sector in Wales.

The project aims to deliver Apprenticeships and Foundation Apprenticeships in facilities services, supported housing, energy advice, local taxation and benefits, pest control, parking and cleaning supervisory skills, along with introductory qualifications for energy efficiency and higher apprenticeships in FM.

More than 1,000 learner places will be provided through the project. The project will also include various events such as an ‘engagement event’ to introduce the project to employers and ‘induction workshops’ for employers and training providers involved in the delivery of the apprenticeships.

The project will involve employers and training providers in new and innovative ways of delivery, looking especially at potential employer/training partnerships which can become sustainable Centres of Excellence and through that be part of Asset Skills UK Academy, delivering qualifications in Asset Skills sector post project through mainstream funding.

For this project Asset Skills is seeking to engage Project Management Consultancy Services to:

• promote the project by engaging with employers and training providers

• procure the learning providers to deliver the qualifications

• manage events and induction workshops to employers and training providers

• manage the training providers and any partners

• monitor the training delivery

• monitor and evaluate the project.

Project delivery can commence immediately Asset Skills has signed the contract with WG which is expected in the next few weeks and so anticipated start date for the project consultancy services is October 8, 2012.

II.6)

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

Adran IV: Gweithdrefn

Adran V: Dyfarnu Contract

V.1)

Dyfarniad a Gwerth y Contract

V.1.1)

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Rhif y Contract: ASSPFP02

Sefydliad
AAW Consulting
At sylw
Cyfeiriad
53 Parc Y Fro
Cod Post
cf15 9sd
Tref
Creigiau
Gwlad
GB
Ffôn
Ffacs
E-bost
williams.aa@tiscali.co.uk
Cyfeiriad Gwe (URL)

V.1.2)

Gwybodaeth am werth y contract neu'r tendrau isaf ac uchaf a ystyriwyd

Cynnig Isaf     /   Cynnig Uchaf  
Arian cyfred  

V.2)

Is-gontractio

V.2.1)

A yw'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio?

Na Oes

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

A yw'r hysbysiad hwn yn Anorfodol?

Na Oes

VI.2)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ASSPFP02

VI.3)

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

VI.4)

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

VI.5)

A gafodd hysbysiad ei gyhoeddi yn yr OJ mewn perthynas â'r contract hwn?

Na Oes

VI.6)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan yr UE?

Na Oes

Os ydy, nodwch y prosiect/rhaglen ac unrhyw gyfeirnod defnyddiol

Convergence ESF funding

VI.7)

Gwybodaeth Arall

VI.8)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn:

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
79410000 Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli a gwasanaethau cysylltiedig
79400000 Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.