Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Mynegiant o Ddiddordeb - Asedau Diwylliannol
Cyhoeddwyd gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/09/15
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pwrpas yr hysbysiad tybiannol hon ydyw profi’r farchnad er mwyn sefydlu pa sefydliadau sydd yn y farchnad a chanddynt yr adnoddau, yr arbenigedd a’r profiad priodol i ddefnyddio’r asedau y manylir arnynt isod er mwyn sicrhau’r canlyniadau canlynol:-
1. Diogelu a Chynnal Diwylliant a Threftadaeth yr Ynys
2. Sefydlu model busnes cynaliadwy
3. Cynyddu nifer y bobl sy’n ymweld ag Ynys Môn
4. Darparu manteision economaidd a chymdeithasol ychwanegol ac ehangach os yw hynny’n bosibl.
Mae’r asedau yn cynwys: Oriel Ynys Môn ger Llangefni, Y Llys a’r Carchar, Biwmares a Melin Llynnon ger Llanddeusant.
Er mwyn cyflawni'r canlyniadau hyn, mae'r awdurdod lleol yn agored i ystyried nifer o fodelau cyflawni i ddefnyddio'r cyfleusterau i’w pwrpas cyfredol. Hefyd yn agored i ystyried ddefnyddio’r Carchar, Llys a Llynnon i ddibenion eraill/ychwanegol tra hefyd yn gwarchod/cadw cymeriad ac edrychiad arbennig yr asedau ac unrhyw nodweddion pensaernïol a hanesyddol y tybir eu bod yn bwysig i’r asedau hyn (oherwydd eu statws rhestredig).
Sylwer:- Fodd bynnag, rhaid egluro nad yw’r asedau hyn ar gael ar hyn o bryd, nad oes penderfyniad wedi ei wneud ar ddyfodol yr asedau hyn (a all aros yn fewnol). Teclyn gwybodaeth yn unig fydd yr ymarfer hwn i gynorthwyo’r awdurdod lleol i werthuso opsiynau trawsnewid sy’n cynnwys y posibilrwydd o allanoli/prydlesu’r asedau hyn.
Cewch hyd i fanylion pellach yn y dogfennau sydd ar gael ar y tab dogfennau. I ddatgan diddordeb yn y cyfle yma, rydych angen cwblhau’r wybodaeth perthnasol ar waelod y ddogfen ‘Datgan Diddordeb’ yn y tab dogfennau a’i anfon yn electroneg i procurement@anglesey.gov.uk erbyn 4 p.m. ar 16 Hydref, 2015.
Petaech ag unrhyw gwestiwn neu angen eglurhad gwnewch hynny drwy’r rhan Cwestiwn ac Ateb (‘Q&A’) ar gwerthwchigymru
Petaech yn cael anhawster cael at y dogfennau neu’r rhan Cwestiwn ac Ateb (Q&A), e-bostiwch procurement@anglesey.gov.uk neu ffoniwch 01248 752674

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Isle of Anglesey County Council

Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Sian V Jones

+44 1248752674

procurement@anglesey.gov.uk

www.anglesey.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach

Fel yn 1.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Mynegiant o Ddiddordeb - Asedau Diwylliannol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Pwrpas yr hysbysiad tybiannol hon ydyw profi’r farchnad er mwyn sefydlu pa sefydliadau sydd yn y farchnad a chanddynt yr adnoddau, yr arbenigedd a’r profiad priodol i ddefnyddio’r asedau y manylir arnynt isod er mwyn sicrhau’r canlyniadau canlynol:-

1. Diogelu a Chynnal Diwylliant a Threftadaeth yr Ynys

2. Sefydlu model busnes cynaliadwy

3. Cynyddu nifer y bobl sy’n ymweld ag Ynys Môn

4. Darparu manteision economaidd a chymdeithasol ychwanegol ac ehangach os yw hynny’n bosibl.

Mae’r asedau yn cynwys: Oriel Ynys Môn ger Llangefni, Y Llys a’r Carchar, Biwmares a Melin Llynnon ger Llanddeusant.

Er mwyn cyflawni'r canlyniadau hyn, mae'r awdurdod lleol yn agored i ystyried nifer o fodelau cyflawni i ddefnyddio'r cyfleusterau i’w pwrpas cyfredol. Hefyd yn agored i ystyried ddefnyddio’r Carchar, Llys a Llynnon i ddibenion eraill/ychwanegol tra hefyd yn gwarchod/cadw cymeriad ac edrychiad arbennig yr asedau ac unrhyw nodweddion pensaernïol a hanesyddol y tybir eu bod yn bwysig i’r asedau hyn (oherwydd eu statws rhestredig).

Sylwer:- Fodd bynnag, rhaid egluro nad yw’r asedau hyn ar gael ar hyn o bryd, nad oes penderfyniad wedi ei wneud ar ddyfodol yr asedau hyn (a all aros yn fewnol). Teclyn gwybodaeth yn unig fydd yr ymarfer hwn i gynorthwyo’r awdurdod lleol i werthuso opsiynau trawsnewid sy’n cynnwys y posibilrwydd o allanoli/prydlesu’r asedau hyn.

Cewch hyd i fanylion pellach yn y dogfennau sydd ar gael ar y tab dogfennau. I ddatgan diddordeb yn y cyfle yma, rydych angen cwblhau’r wybodaeth perthnasol ar waelod y ddogfen ‘Datgan Diddordeb’ yn y tab dogfennau a’i anfon yn electroneg i procurement@anglesey.gov.uk erbyn 4 p.m. ar 16 Hydref, 2015.

Petaech ag unrhyw gwestiwn neu angen eglurhad gwnewch hynny drwy’r rhan Cwestiwn ac Ateb (‘Q&A’) ar gwerthwchigymru

Petaech yn cael anhawster cael at y dogfennau neu’r rhan Cwestiwn ac Ateb (Q&A), e-bostiwch procurement@anglesey.gov.uk neu ffoniwch 01248 752674

NODER: Ewch i'r Wefan yn http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=34197 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31121310 Windmills
92500000 Library, archives, museums and other cultural services
92520000 Museum services and preservation services of historical sites and buildings
92521000 Museum services
92522000 Preservation services of historical sites and buildings
92522100 Preservation services of historical sites
92522200 Preservation services of historical buildings
1011 Isle of Anglesey

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  01 - 01 - 2016

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:34197)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 09 - 2015

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
29/09/15 14:13Expressions of Interest

To those that have clicked on the red button 'register your interest' - this button only registers your interest so that you can obtain the documentation. If you wish to formally express an interest in these assets you must complete the last page of the document in the documents tab and e-mail it to procurement@ynysmon.gov.uk Diolch Huw
Prif Gyswllt: procurement@anglesey.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92500000Library, archives, museums and other cultural servicesRecreational, cultural and sporting services
92521000Museum servicesMuseum services and preservation services of historical sites and buildings
92520000Museum services and preservation services of historical sites and buildingsLibrary, archives, museums and other cultural services
92522200Preservation services of historical buildingsPreservation services of historical sites and buildings
92522100Preservation services of historical sitesPreservation services of historical sites and buildings
92522000Preservation services of historical sites and buildingsMuseum services and preservation services of historical sites and buildings
31121310WindmillsGenerating sets

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
16/09/15Expression of Interest Culture4 140915Further Information and Deceleration of Interest Form32.05 KB0
16/09/15Datganiad o ddiddordeb 4 140915 - for merge - CymraegRhagor o Wybodaeth a Ffurflen Mynegi/Datgan Diddordeb30.16 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru