Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Asesiad o effaith lloeli adweithydd modwlar bychan neu ddatblygedig ar yr amgylchedd
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 27/09/19
Dyddiad Cau: 01/11/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Ar ran consortiwm o fudd-ddeiliaid, dymuna Adran Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd benodi unigolyn neu sefydliad wedi'i gymhwyso'n addas i gwblhau comisiwn i gynnal asesiad cynhwysfawr o effaith amgylcheddol adeiladu a gweithredu adweithydd niwclear newydd o fath Adweithydd Modwlar Bychan (Small Modular Reactor - SMR) neu Adweithydd Modwlar Datblygedig (Advanced Modular Reactor - AMR).

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Economic and Community, Swyddfeydd y Cyngor,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Amanda Jones

+44 1286679781

amandajones@gwynedd.llyw.cymru

www.gwynedd.llyw.cymru

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Asesiad o effaith lloeli adweithydd modwlar bychan neu ddatblygedig ar yr amgylchedd

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Ar ran consortiwm o fudd-ddeiliaid, dymuna Adran Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd benodi unigolyn neu sefydliad wedi'i gymhwyso'n addas i gwblhau comisiwn i gynnal asesiad cynhwysfawr o effaith amgylcheddol adeiladu a gweithredu adweithydd niwclear newydd o fath Adweithydd Modwlar Bychan (Small Modular Reactor - SMR) neu Adweithydd Modwlar Datblygedig (Advanced Modular Reactor - AMR).

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=95918 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45251111 Construction work for nuclear reactors
71313400 Environmental impact assessment for construction
73000000 Research and development services and related consultancy services
90711000 Environmental impact assessment other than for construction
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

85 ansawdd

15 pris

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     25 - 10 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   04 - 11 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

WELSH

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Cyngor Gwynedd, wrth gefnogi Côd Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi, yn cadarnhau ei fod wedi ymrwymo â / neu ymrwymo i roi'r prosesau canlynol yn eu lle : -

• Datganiad cyflogaeth foesegol i’w arddangos ar wefan y Cyngor

• Penodi Pencampwr Gwrth-gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol ar lefel Aelod Cabinet

• Polisi canu’r gloch ar gyfer staff i godi amheuon o arferion cyflogaeth anghyfreithlon ac anfoesegol sy’n digwydd a pwynt cyswllt i’r cyhoedd godi unrhyw bryderon o’r fath mewn perthynas â’r gadwyn gyflenwi

• Hyfforddiant i’r rhai sydd yn ymwneud â phrynu/caffael neu recriwtio mewn caethwasiaeth fodern ac arferion cyflogaeth foesegol drwy e-fodiwl Llywodraeth Cymru

• Ymgorffori datganiad Cyflogaeth Foesegol y Cyngor o fewn dogfennau caffael yn ogystal â chynnwys cwestiynau sydd yn gysylltiedig â’r pwnc o fewn tendrau ac amodau contract, lle bo’n briodol

• Talu ein cyflenwyr ar amser (o fewn 30 diwrnod)

• Dim defnydd annheg o hunan-gyflogaeth ffug, cynlluniau mantell na chontractau dim oriau fyddai’n arwain at osgoi talu Treth / Yswiriant Gwladol fydd yn rhoi ei weithwyr o dan anfantais o ran cyflog, hawliau, cyfleoedd

• Staff i gael mynediad i Undeb Llafur heb risg o unrhyw fath o wahaniaethu

• Unrhyw staff sydd â chontractau allanol i gadw eu telerau a’u hamodau cyflogaeth

• Datganiad ysgrifenedig blynyddol yn amlinellu cynnydd ar egwyddorion o fewn y Côd, gan gynnwys Caethwasiaeth Fodern, a chynlluniau ar gyfer unrhyw gamau yn y dyfodol i ddangos cefnogaeth y Cyngor i’r Côd Ymarfer

Mi fydd unrhyw gynnydd pellach gan y Cyngor ar ymrwymiadau’r Côd yn cael ei gynnwys yn ein datganiad blynyddol.

Er mwyn i’r Côd Ymarfer gael yr effaith eithaf ar gyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi, bydd Cyngor Gwynedd yn disgwyl i bob un o’i gyflenwyr (a chadwyni cyflenwi dilynol) ymdrechu i roi prosesau tebyg yn eu lle er mwyn sicrhau nad oes unrhyw unigolyn yn dioddef unrhyw fath o wahaniaethu ar sail cyflogaeth.

http://gov.wales/topics/improvingservices/bettervfm/code-of-practice/?skip=1&lang=cy

(WA Ref:95918)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  27 - 09 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
04/10/19 10:54Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 25/10/2019 12:00 to 01/11/2019 12:00.

Notice deadline date has now changed to 1st November and interview/project plan sign off have also changed to 11th November. Please see the revised dates within the updated brief documents.
04/10/19 10:56ADDED FILE: Revised English Brief

Revised deadline dates within the English Brief
04/10/19 10:58ADDED FILE: Briff Diwygiedig

Dyddiadau diwygiedig o fewn briff y Cymraeg
21/10/19 08:35Question and Answers deadline change

The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 18/10/2019 12:00
New question submission deadline: 25/10/2019 12:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
Prif Gyswllt: amandajones@gwynedd.llyw.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45251111Construction work for nuclear reactorsConstruction works for power plants and heating plants
71313400Environmental impact assessment for constructionEnvironmental engineering consultancy services
90711000Environmental impact assessment other than for constructionEnvironmental management
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
27/09/19 EIA Brief of TRawsfynydd SMR CYM Briff Cymraeg350.61 KB31
27/09/19 Atodiad 3 - Appendix 3 Atodiad 3/Appendix 3203.13 KB38
27/09/19 Appendix 2 Appendix 253.80 KB35
27/09/19 Atodiad 2 Atodiad 261.69 KB18
27/09/19 Atodiad 1 Atodiad 167.19 KB17
27/09/19 Appendix 1 Appendix 162.30 KB35
27/09/19 EIA Brief of TRawsfynydd SMRv2 Brief - English362.30 KB37
04/10/19 EIA Brief of TRawsfynydd Eng. V2 Revised deadline dates within the English Brief362.26 KB32
04/10/19 EIA Brief of TRawsfynydd CYM- F2 Dyddiadau diwygiedig o fewn briff y Cymraeg346.30 KB7

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru