Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Tate Galleries - Full-service payment provider
Cyhoeddwyd gan: Tate Gallery
Dyddiad Cyhoeddi: 12/09/21
Dyddiad Cau: 04/10/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Tate is embarking on an ambitious and wide-reaching transformation of its customer-facing and revenue-generating systems. One of the key projects within this programme of change is to consolidate the existing disparate payment processors serving our various business functions and replace them with a single full-service payment service provider. This project will enhance our customer experience across all touchpoints, unlock various strategic initiatives, enable joined-up reporting across the business, and offer a more attractive commercial proposition to Tate through lower fees afforded by economies of scale.

Tate is inviting PSPs to tender for this business. We are seeking a long-term partner who will be able to provide a first-class product backed up by outstanding service and account management, and who will not just enable our roadmap and aspirations but also challenge us to go beyond our boundaries and continuously build and innovate so that we maintain our sector-leading proposition.

Please note the value of this contract is the total value of payments that will be processed (on average) by the PSP.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Tate Gallery

20 John Islip Street, Millbank

London

SW1P 4RG

UK

Ffôn: +44 2078878811

E-bost: declan.mcalister@tate.org.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.tate.org.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Financial-transaction-processing-and-clearing-house-services./88UPU55K5R


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Hamdden, diwylliant a chrefydd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Tate Galleries - Full-service payment provider

II.1.2) Prif god CPV

66172000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Tate is embarking on an ambitious and wide-reaching transformation of its customer-facing and revenue-generating systems. One of the key projects within this programme of change is to consolidate the existing disparate payment processors serving our various business functions and replace them with a single full-service payment service provider. This project will enhance our customer experience across all touchpoints, unlock various strategic initiatives, enable joined-up reporting across the business, and offer a more attractive commercial proposition to Tate through lower fees afforded by economies of scale.

Tate are seeking a long-term partner who will be able to provide a first-class product backed up by outstanding service and account management, and who will not just enable our roadmap and aspirations but also challenge us to go beyond our boundaries and continuously build and innovate so that we maintain our sector-leading proposition.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 45 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tate is embarking on an ambitious and wide-reaching transformation of its customer-facing and revenue-generating systems. One of the key projects within this programme of change is to consolidate the existing disparate payment processors serving our various business functions and replace them with a single full-service payment service provider. This project will enhance our customer experience across all touchpoints, unlock various strategic initiatives, enable joined-up reporting across the business, and offer a more attractive commercial proposition to Tate through lower fees afforded by economies of scale.

Tate is inviting PSPs to tender for this business. We are seeking a long-term partner who will be able to provide a first-class product backed up by outstanding service and account management, and who will not just enable our roadmap and aspirations but also challenge us to go beyond our boundaries and continuously build and innovate so that we maintain our sector-leading proposition.

Please note the value of this contract is the total value of payments that will be processed (on average) by the PSP.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 45 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

As the contract is intended to be a long-term partnership, the contract will have a minimum term of 3 years with extensions agreed between the parties from time to time.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

The full list of selection criteria is as stated within the tender pack, but tenderers should note that there are technical restrictions present relating to integrations between this service and other service providers.


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi - Gweithdrefn garlam

Cyfiawnhad:

Time is of the essence for this procurement as there are dependent contracts that require this payment provider to be in place by a specific date, otherwise there is a risk to income.

IV.1.5) Gwybodaeth am negodi

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu’r contract ar sail y tendrau gwreiddiol heb gynnal negodiadau

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 04/10/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 11/10/2021

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Financial-transaction-processing-and-clearing-house-services./88UPU55K5R

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/88UPU55K5R

GO Reference: GO-2021910-PRO-18887118

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Tate Gallery

20 John Islip Street

London

SW1P 4RG

UK

Ffôn: +44 2078212960

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Tate Gallery

20 John Islip Street

London

SW1P 4RG

UK

Ffôn: +44 2078212960

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Tate Gallery

20 John Islip Street

London

SW1P 4RG

UK

Ffôn: +44 2078212960

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

10/09/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: declan.mcalister@tate.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
66172000Financial transaction processing and clearing-house servicesFinancial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru