Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid
Cyhoeddwyd gan: Menter a Busnes
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau: 23/11/21
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Bwriad y Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid yw i ariannu prosiectau cydweithredol a all ddarparu atebion arloesol mewn perthynas â'r agenda datgarboneiddio, gan helpu i adfer sector bwyd a diod Cymru sydd wedi cael ei effeithio’n andwyol gan y pandemig.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Menter a Busnes

Y Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3AH

UK

Iestyn Gruffudd

+44 1970636565www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Bwriad y Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid yw i ariannu prosiectau cydweithredol a all ddarparu atebion arloesol mewn perthynas â'r agenda datgarboneiddio, gan helpu i adfer sector bwyd a diod Cymru sydd wedi cael ei effeithio’n andwyol gan y pandemig.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=113954 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

15000000 Food, beverages, tobacco and related products
15250000 Seafood
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Cyfanswm o £2,400,000 ar gael drwy dwy ffrwd ariannu:

● Cronfa Her i Fusnesau Micro a Busnesau Bach - cyfanswm y cyllid grant sydd ar gael: £600,000. Uchafswm y grant sydd ar gael fesul prosiect / cais yw £50,000, gan gynnwys unrhyw TAW perthnasol. Nid oes angen arian cyfatebol os ydych yn gwneud cais am y gronfa hon.

● Prif Gronfa’r Her - cyfanswm y cyllid grant sydd ar gael yw £1,800,000. Uchafswm y cyllid grant sydd ar gael fesul prosiect / cais yw £100,000 gan gynnwys unrhyw TAW perthnasol. Mae angen arian cyfatebol o 20% felly dylai cyfanswm cost y prosiect fod o leiaf £125,000. Mae angen i arian cyfatebol fod yn 50% arian parod o leiaf. Gall y gweddill fod ar ffurf cyfraniad o fath arall, h.y. bydd angen i arian cyfatebol o £25,000 fod yn £12,500 arian parod o leiaf.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Mae'r rhaglen hon yn chwilio am brosiectau cydweithredol sy'n cael eu harwain gan fusnesau ac sy'n cynnwys o leiaf dri phartner:

● Os ydych chi’n gwneud cais ar gyfer y Gronfa i Fusnesau Micro a Busnesau Bach, dyma ddiffiniadau’r DU: ○ busnes micro = llai na 10 o weithwyr a throsiant neu gyfanswm mantolen flynyddol o dan €2 filiwn; ○ busnes bach = llai na 50 o weithwyr a throsiant neu gyfanswm cyfriflen flynyddol o dan €10 miliwn

● Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar faint busnesau sy’n gallu ymgeisio ar gyfer Prif Gronfa’r Her;

● Mae’n rhaid i fusnesau bach a chanolig canolig (50 i 249 o weithwyr gyda throsiant blynyddol gyfanswm mantolen flynyddol o dan €50 miliwn) fod yn aelod o Glwstwr Bwyd a Diod Cymru wrth ymgeisio. Mae rhagor o wybodaeth am y Clystyrau Bwyd a Diod yng Nghymru ar gael yma: https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/tyfu-eich-busnes/clystyrau

Mae’n rhaid i'r prosiect hefyd gynnwys un (neu fwy) o'r sefydliadau canlynol fel partner:

o Aber Innovation

○ Prifysgol Aberystwyth

○ AMRC

○ Canolfan BioComposites (Prifysgol Bangor)

○ Prifysgol Caerdydd

○ Cywain

○ Arloesedd Bwyd Cymru

■ ZERO2FIVE Canolfan Diwydiant Bwyd – Prifysgol Metropolitan Caerdydd

■ Canolfan Bwyd Cymru - Horeb, Ceredigion

■ Canolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo Menai, Gogledd Cymru

○ Sgiliau Bwyd Cymru

○ Diwydiant Cymru

○ Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

● Gall gweddill y partneriaid er enghraifft fod yn fusnesau bwyd a diod eraill, busnesau eraill yn ymwneud â’r gadwyn gyflenwi, manwerthu, cwmniau gwasanaeth bwyd, sefydliadau ymchwil, banciau, sefydliadau sector cyhoeddus neu Clwstwr Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru (gweler rhestr islaw). Gall busnesau/ sefydliadau fod wedi'u lleoli y tu allan i'r DU.

■ Clwstwr Prif Weithredwyr

■ Clwstwr Diodydd

■ Clwstwr Allforio

■ Clwstwr Bwyd Da

■ Clwstwr Mêl

■ Clwstwr Garddwriaeth

■ Clwstwr Maeth Cymru

■ Clwstwr Bwyd Môr

■ Clwstwr Cynaliadwyedd

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     23 - 11 - 2021  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   12 - 01 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:113954)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
15000000Food, beverages, tobacco and related productsAgriculture and Food
15250000SeafoodPrepared and preserved fish

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
14/09/21English - Application packEnglish - Application pack901.04 KB66
14/09/21Cymraeg - Pecyn CaisCymraeg - Pecyn Cais937.09 KB3

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru