Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwasanaeth monitro gwleidyddol
OCID: ocds-kuma6s-124847
ID yr Awdurdod: AA39790
Cyhoeddwyd gan: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 20/09/22
Dyddiad Cau: 24/10/22
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth monitro gwleidyddol wedi’i deilwra i anghenion y swyddfa.
Bydd ffocws y gwasanaeth ar:
• Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru
• y partïon sydd wedi’u cynrychioli gan Senedd Cymru
• y rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru sy’n gyfrifol am graffu ar ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a chyfrannu eu mewnwelediadau i’r broses bolisi (megis Archwilio Cymru, Arolygiaeth Iechyd Cymru neu Arolygiaeth Gofal Cymru).
Bydd darparwr y gwasanaeth hwn yn cyflenwi gwasanaeth cynhwysfawr ac amserol, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiadau gwleidyddol sy’n berthnasol i’r sefydliadau a restrir uchod, gan gymhwyso meysydd pwnc sy’n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a safonau ymddygiad mewn democratiaeth leol yng Nghymru. Bydd datblygiadau mewn perthynas â’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn arbennig o bwysig, gan mai’r gwasanaethau hynny sy’n cyfrif am y gyfran fwyaf o’n cwynion, yn ogystal â datblygiadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar swyddfa’r Ombwdsmon.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203


http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203


http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203


+44 1656641199
http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaeth monitro gwleidyddol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth monitro gwleidyddol wedi’i deilwra i anghenion y swyddfa.

Bydd ffocws y gwasanaeth ar:

• Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

• y partïon sydd wedi’u cynrychioli gan Senedd Cymru

• y rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru sy’n gyfrifol am graffu ar ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a chyfrannu eu mewnwelediadau i’r broses bolisi (megis Archwilio Cymru, Arolygiaeth Iechyd Cymru neu Arolygiaeth Gofal Cymru).

Bydd darparwr y gwasanaeth hwn yn cyflenwi gwasanaeth cynhwysfawr ac amserol, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiadau gwleidyddol sy’n berthnasol i’r sefydliadau a restrir uchod, gan gymhwyso meysydd pwnc sy’n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a safonau ymddygiad mewn democratiaeth leol yng Nghymru. Bydd datblygiadau mewn perthynas â’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn arbennig o bwysig, gan mai’r gwasanaethau hynny sy’n cyfrif am y gyfran fwyaf o’n cwynion, yn ogystal â datblygiadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar swyddfa’r Ombwdsmon.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=124848 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
100 DU - Holl
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     24 - 10 - 2022  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 11 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

O dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019, mae OGCC yn ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg. Yn unol â’r Safonau, mae OGCC yn croesawu tendrau a gyflwynir yn y Gymraeg a bydd yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg gan dendrwyr ac yn cyfathrebu â nhw yn Gymraeg, yn ôl eu dewis. Ni fydd tendr a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg.

(WA Ref:124848)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
20/09/22 Tender Document - Political Monitoring ENG Tender document - ENG238.00 KB7
20/09/22 Tender Document - Political Monitoring CYM Tender document - CYM236.36 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru