Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Gwasanaeth monitro gwleidyddol

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Medi 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Medi 2022

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-124847
Cyhoeddwyd gan:
Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
ID Awudurdod:
AA39790
Dyddiad cyhoeddi:
20 Medi 2022
Dyddiad Cau:
24 Hydref 2022
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth monitro gwleidyddol wedi’i deilwra i anghenion y swyddfa. Bydd ffocws y gwasanaeth ar: • Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru • y partïon sydd wedi’u cynrychioli gan Senedd Cymru • y rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru sy’n gyfrifol am graffu ar ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a chyfrannu eu mewnwelediadau i’r broses bolisi (megis Archwilio Cymru, Arolygiaeth Iechyd Cymru neu Arolygiaeth Gofal Cymru). Bydd darparwr y gwasanaeth hwn yn cyflenwi gwasanaeth cynhwysfawr ac amserol, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiadau gwleidyddol sy’n berthnasol i’r sefydliadau a restrir uchod, gan gymhwyso meysydd pwnc sy’n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a safonau ymddygiad mewn democratiaeth leol yng Nghymru. Bydd datblygiadau mewn perthynas â’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn arbennig o bwysig, gan mai’r gwasanaethau hynny sy’n cyfrif am y gyfran fwyaf o’n cwynion, yn ogystal â datblygiadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar swyddfa’r Ombwdsmon.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203


http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203


http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203


+44 1656641199
http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaeth monitro gwleidyddol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth monitro gwleidyddol wedi’i deilwra i anghenion y swyddfa.

Bydd ffocws y gwasanaeth ar:

• Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

• y partïon sydd wedi’u cynrychioli gan Senedd Cymru

• y rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru sy’n gyfrifol am graffu ar ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a chyfrannu eu mewnwelediadau i’r broses bolisi (megis Archwilio Cymru, Arolygiaeth Iechyd Cymru neu Arolygiaeth Gofal Cymru).

Bydd darparwr y gwasanaeth hwn yn cyflenwi gwasanaeth cynhwysfawr ac amserol, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiadau gwleidyddol sy’n berthnasol i’r sefydliadau a restrir uchod, gan gymhwyso meysydd pwnc sy’n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a safonau ymddygiad mewn democratiaeth leol yng Nghymru. Bydd datblygiadau mewn perthynas â’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn arbennig o bwysig, gan mai’r gwasanaethau hynny sy’n cyfrif am y gyfran fwyaf o’n cwynion, yn ogystal â datblygiadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar swyddfa’r Ombwdsmon.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=124848 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
100 DU - Holl
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     24 - 10 - 2022  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 11 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

O dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019, mae OGCC yn ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg. Yn unol â’r Safonau, mae OGCC yn croesawu tendrau a gyflwynir yn y Gymraeg a bydd yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg gan dendrwyr ac yn cyfathrebu â nhw yn Gymraeg, yn ôl eu dewis. Ni fydd tendr a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg.

(WA Ref:124848)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 09 - 2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
73000000 Gwasanaethau ymchwil a datblygu a gwasanaethau ymgynghori cysylltiedig Ymchwil a Datblygu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100 DU - I gyd
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx238.00 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx236.36 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.