Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: P-2413 Graphic Design Framework
OCID: ocds-h6vhtk-036a29
ID yr Awdurdod: AA0088
Cyhoeddwyd gan: Translink
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 24/10/22
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Translink uses a hybrid model to fulfil its graphic design requirements. It has an in-house design team and works with external specialist agencies including advertising, PR, communications and brand. Translink wishes to appoint two suppliers to a Framework Agreement for Graphic Design and Associated Services. Services will be commissioned on an ad-hoc basis and suppliers will be ranked on the framework based on their ranking as a result of the initial framework tender process. There is no guaranteed level of business. Your response must be submitted via the relevant Call for Tender (CfT) on the eTendersNI portal. Instructions on how to submit your response can be found within the Interactive Walkthrough on the eTendersNI Homepage. No other method of submission will be accepted.

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Translink

Procurement Department

Belfast

BT2 7LX

UK

Person cyswllt: etnitranslink.co.uk

E-bost: etni@translink.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etendersni.gov.uk/epps


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etendersni.gov.uk/epps


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etendersni.gov.uk/epps


I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd trefol, tramffyrdd, trolibysiau neu fysiau

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

P-2413 Graphic Design Framework

II.1.2) Prif god CPV

79822500

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Translink uses a hybrid model to fulfil its graphic design requirements. It has an in-house design team and works with external specialist agencies including advertising, PR, communications and brand. Translink wishes to appoint two suppliers to a Framework Agreement for Graphic Design and Associated Services. Services will be commissioned on an ad-hoc basis and suppliers will be ranked on the framework based on their ranking as a result of the initial framework tender process. There is no guaranteed level of business. Your response must be submitted via the relevant Call for Tender (CfT) on the eTendersNI portal. Instructions on how to submit your response can be found within the Interactive Walkthrough on the eTendersNI Homepage. No other method of submission will be accepted.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 525 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79822500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Translink uses a hybrid model to fulfil its graphic design requirements. It has an in-house design team and works with external specialist agencies including advertising, PR, communications and brand. Translink wishes to appoint two suppliers to a Framework Agreement for Graphic Design and Associated Services. Services will be commissioned on an ad-hoc basis and suppliers will be ranked on the framework based on their ranking as a result of the initial framework tender process. There is no guaranteed level of business. Your response must be submitted via the relevant Call for Tender (CfT) on the eTendersNI portal. Instructions on how to submit your response can be found within the Interactive Walkthrough on the eTendersNI Homepage. No other method of submission will be accepted.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 525 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 03/01/2023

Diwedd: 02/01/2026

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

options for 4 x 12-month extensions

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.1) Gwybodaeth am broffesiwn penodol

PDim ond proffesiwn penodol all gymryd rhan : Ydy

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 2

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 24/10/2022

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 22/04/2023

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 24/10/2022

Amser lleol: 15:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

refer to Translink complaints process

Belfast

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.translink.co.uk/procurement

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

refer to Translink complaints process

Belfast

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.translink.co.uk/procurement

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

refer to Translink complaints process

Belfast

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.translink.co.uk/procurement

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: etni@translink.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79822500Graphic design servicesComposition services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru