Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Home Support Framework Agreement for Norfolk 4th Re-opening
OCID: ocds-h6vhtk-036a3c
ID yr Awdurdod: AA0071
Cyhoeddwyd gan: Norfolk County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 21/10/22
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Council established a county wide framework agreement for the provision of home support in 2019 and now wishes to re-open the framework agreement to new providers. The framework agreement provides the over-arching mechanism for arranging individual packages of care, rounds of packages, committed volumes in particular areas or specialisms and bespoke arrangements, which focus on a particular issue/problem.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Norfolk County Council

County Hall, Martineau Lane

Norwich

NR1 2DH

UK

Person cyswllt: Joan Murray

E-bost: sourcingteam@norfolk.gov.uk

NUTS: UKH15

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.norfolk.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc/aspx/home

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc/aspx/home


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Home Support Framework Agreement for Norfolk 4th Re-opening

Cyfeirnod: NCCT42887D

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council established a county wide framework agreement for the provision of home support in 2019 and now wishes to re-open the framework agreement to new providers. The framework agreement provides the over-arching mechanism for arranging individual packages of care, rounds of packages, committed volumes in particular areas or specialisms and bespoke arrangements, which focus on a particular issue/problem.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH17

UKH16

UKH15


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council established a county wide framework agreement for the provision of home support in 2019 and now wishes to re-open the framework agreement to new providers. The framework agreement provides the over-arching mechanism for arranging individual packages of care, rounds of packages, committed volumes in particular areas or specialisms and bespoke arrangements, which focus on a particular issue/problem.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Workforce, Resilience, Efficiency and Service Development / Pwysoliad: 100

Maen prawf cost: Price / Pwysoliad: 0

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 120

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 15

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: This is a framework for social care, which was established under the LTR. The Council is exercising the flexibility that this gives to award for a longer term and periodically re-open the framework agreement.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 21/10/2022

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 21/10/2022

Amser lleol: 14:05

Place:

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This procurement will be managed electronically via the Council`s e-procurement system. To participate in this procurement, applicants must first be registered on the system at https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc. Full instructions for registration and use of the system can be found at https://in-tendhost.co.uk/norfolkcc/aspx/BuyerProfiles. Once registered you will be able to see the procurement project under the `tenders` section and `express an interest` to view the documentation. If you encounter any difficulties whilst using the system you can contact the In-tend support team by phoning +44 8442728810 or e-mailing support@in-tend.co.uk.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

nplaw

Norwich

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sourcingteam@norfolk.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru