Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus

Management, Maintenance, Supply and Repair of Operational Lifting Equipment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 13 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 13 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-132595
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
13 Medi 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking tenders from suppliers to undertake the Management, Maintenance, Supply and Repair of Operational Lifting Equipment owned by the Authority, including Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) asset examinations. CPV: 51511000, 37535292, 39541110, 42400000, 42410000, 42419000, 51511100.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Person cyswllt: David Williams

Ffôn: +44 3706060699

E-bost: procurement@mawwfire.gov.uk

Ffacs: +44 1267220562

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Services

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Management, Maintenance, Supply and Repair of Operational Lifting Equipment

Cyfeirnod: MWEU37

II.1.2) Prif god CPV

51511000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking tenders from suppliers to undertake the Management, Maintenance, Supply and Repair of Operational Lifting Equipment owned by the Authority, including Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) asset examinations.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

37535292

39541110

42400000

42410000

42419000

51511100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Sites within the Mid and West Wales Fire and Rescue Authority area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking tenders from suppliers to undertake the Management, Maintenance, Supply and Repair of Operational Lifting Equipment owned by the Authority, including Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) asset examinations.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-019394

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: MWEU37

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/08/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Able Lifting Gear (Swansea) Limited

Unit 22, St. Davids Road, Swansea Enterprise Park

Swansea

SA68QL

UK

Ffôn: +44 1792771965

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 300 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:134293)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
42419000 Cydrannau cyfarpar codi a thrin Cyfarpar codi a thrin
42400000 Cyfarpar a chydrannau codi a thrin Peiriannau diwydiannol
42410000 Cyfarpar codi a thrin Cyfarpar a chydrannau codi a thrin
37535292 Cyfarpar dringo rhaffau Ceffylau bach, siglenni, stondinau saethu a difyrion ffair eraill
51511100 Gwasanaethau gosod cyfarpar codi Gwasanaethau gosod cyfarpar codi a thrin, heblaw lifftiau ac escaladuron
51511000 Gwasanaethau gosod cyfarpar codi a thrin, heblaw lifftiau ac escaladuron Gwasanaethau gosod peiriannau a chyfarpar at ddiben cyffredinol
39541110 Rhaff Rheffynwaith, rhaff, cortyn a rhwyd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
07 Gorffennaf 2023
Dyddiad Cau:
07 Awst 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
13 Medi 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.