Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon
OCID: ocds-kuma6s-131507
ID yr Awdurdod: AA0491
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Sir Ceredigion County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn dymuno prynu gwasanaeth ymgynghorydd neu sefydliad profiadol a chymwys i osod 9km o ffensys ar hyd glan Afon Teifi. Bydd cadw da byw rhag mynd i stribyn o dir ar hyd yr afon yn hybu llystyfiant a bydd hyn yn rhwystro dŵr wyneb rhag llifo o’r tir i’r afon, gan atal gwaddod a ffosffad rhag mynd i’r afon. Mae ardaloedd posibl a thirfeddianwyr parod wedi’u nodi, mae manylion wedi’u darparu yn Atodiad 1. Bydd y ffensys yn weiren bigog ddwbwl neu driphlyg, neu’n weiren ddefaid (i’w gadarnhau, gan ddibynnu ar natur y safle) gyda phostion 2m oddi wrth ei gilydd, wrth o leiaf 2 i 3 chwrs dŵr. Rhaid i’r postion fod wedi eu hardystio gan yr FSC gyda gwarant o 15 mlynedd. Mewn rhai achosion bydd angen gatiau mynediad.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UE

UK

Tim Caffael

+44 1545570881


http://www.ceredigion.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn dymuno prynu gwasanaeth ymgynghorydd neu sefydliad profiadol a chymwys i osod 9km o ffensys ar hyd glan Afon Teifi. Bydd cadw da byw rhag mynd i stribyn o dir ar hyd yr afon yn hybu llystyfiant a bydd hyn yn rhwystro dŵr wyneb rhag llifo o’r tir i’r afon, gan atal gwaddod a ffosffad rhag mynd i’r afon. Mae ardaloedd posibl a thirfeddianwyr parod wedi’u nodi, mae manylion wedi’u darparu yn Atodiad 1. Bydd y ffensys yn weiren bigog ddwbwl neu driphlyg, neu’n weiren ddefaid (i’w gadarnhau, gan ddibynnu ar natur y safle) gyda phostion 2m oddi wrth ei gilydd, wrth o leiaf 2 i 3 chwrs dŵr. Rhaid i’r postion fod wedi eu hardystio gan yr FSC gyda gwarant o 15 mlynedd. Mewn rhai achosion bydd angen gatiau mynediad.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45342000 Erection of fencing
71313000 Environmental engineering consultancy services
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Marc Jones

3 Pwllswyddog,

Tregaron

SY256JG

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_102762

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  26 - 07 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:134883)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  18 - 09 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food
71313000Environmental engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
45342000Erection of fencingFencing, railing and safety equipment installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY437828: Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon
Dyddiad Cyhoeddi: 17/05/23
Dyddiad Cau: 08/06/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cyngor Sir Ceredigion County Council
SEP450943: Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cyngor Sir Ceredigion County Council
SEP450943: Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cyngor Sir Ceredigion County Council

Copyright © GwerthwchiGymru