Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Tender for External Audit Services to Devon Partnership NHS Trust

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 18 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03fd47
Cyhoeddwyd gan:
Devon Partnership NHS Trust
ID Awudurdod:
AA45975
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
17 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Tender for External Audit Services to Devon Partnership NHS Trust

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Devon Partnership NHS Trust

Devon Partnership NHS Trust

Wonford House

Exeter

Dryden Road

UK

Person cyswllt: Simon Worthy

E-bost: simon.worthy@nhs.net

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.dpt.nhs.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=73004&B=NHSSW


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=73004&B=NHSSW


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://uk.eu-supply.com


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Tender for External Audit Services to Devon Partnership NHS Trust

Cyfeirnod: T23-0109

II.1.2) Prif god CPV

79200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Tender for External Audit Services to Devon Partnership NHS Trust

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 225 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79210000

79212000

79212100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4


Prif safle neu fan cyflawni:

Exeter

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tender for External Audit Services to Devon Partnership NHS Trust

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 225 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 5

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tender for External Audit Services to Devon Partnership NHS Trust

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 17/10/2023

Amser lleol: 17:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 19/10/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Devon Partnership NHS Trust

Wonford House

Exeter

EX2 5AF

UK

E-bost: simon.worthy@nhs.net

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.dpt.nhs.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

CEDR

70 Fleet Street

London

EC4Y 1EU

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.cedr.com

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Devon Partnership NHS Trust

Wonford House

Exeter

EX2 5AF

UK

E-bost: simon.worthy@nhs.net

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.dpt.nhs.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
79212100 Gwasanaethau archwilio ariannol Gwasanaethau eiriolaeth
79210000 Gwasanaethau cyfrifyddu ac archwilio Gwasanaethau cyfrifyddu, archwilio a chyllidol
79200000 Gwasanaethau cyfrifyddu, archwilio a chyllidol Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch
79212000 Gwasanaethau eiriolaeth Gwasanaethau cyfrifyddu ac archwilio

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
simon.worthy@nhs.net
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.