Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CCBC - ERF Depot Planning application submission, Llanrwst
OCID: ocds-kuma6s-134489
ID yr Awdurdod: AA0389
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Dyddiad Cau: 19/10/23
Amser Cau: 16:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Conwy County Borough Council is seeking to appoint a consultant to prepare all information that would be required to be submitted as part of a formal planning application for the proposed ERF depot located at Meadowvale, Llanrwst.
CPV: 71530000, 71311000, 71311300, 71313000, 71315200, 71530000, 73220000, 79415200.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Conwy County Borough Council

Bodlondeb, Bangor Road

Conwy

LL32 8DU

UK

Person cyswllt: Iain hayes

Ffôn: +44 1492574000

E-bost: iain.hayes@conwy.gov.uk

NUTS: UKL13

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.conwy.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.sell2wales.gov.wales


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

CCBC - ERF Depot Planning application submission, Llanrwst

Cyfeirnod: EROS2005N

II.1.2) Prif god CPV

71530000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Conwy County Borough Council is seeking to appoint a consultant to prepare all information that would be required to be submitted as part of a formal planning application for the proposed ERF depot located at Meadowvale, Llanrwst.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 250 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71311000

71311300

71313000

71315200

71530000

73220000

79415200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL13

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Conwy County Borough Council is seeking to appoint a consultant to prepare all information that would be required to be submitted as part of a formal planning application for the proposed ERF depot located at Meadowvale, Llanrwst. This includes all the information on the relevant planning application form, except the ownership certificates. The works are to include, but not limited to:

- Prepare scaled plans, with north arrow, to identify the land to which the application relates.

- Prepare all other scaled plans, drawings and information that would be required to describe the proposed development – this includes any technical documents that would be needed in order to validate any subsequent application.

- Prepare Design and Access Statement.

- Prepare all necessary information that would be needed in order to comply with any local validation requirements of the relevant local planning authority and complete pre-application consultation.

- Prepare and submit formal planning application following pre-application consultation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality as per PQQ Document / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 30/10/2023

Diwedd: 31/05/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As per the requirements in the tender documents.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/10/2023

Amser lleol: 16:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 19/01/2024

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 20/10/2023

Amser lleol: 10:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please see the tender documentation for further information.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134489.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(WA Ref:134489)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/09/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: iain.hayes@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315200Building consultancy servicesBuilding services
71311000Civil engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
79415200Design consultancy servicesProduction management consultancy services
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services
71313000Environmental engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71311300Infrastructure works consultancy servicesCivil engineering consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
18/09/23EROS2005N - Bilingual Advert (Planning Consultant) (ID 34392)Bilingual Advert99.45 KB7
18/09/23EROS2005N - ERF Llanrwst Depot Feasibility Study - PSC Volume 1 ITT (ID 34384)Volume 1 - ITT1.34 MB8
18/09/23EROS20~3Volume 2 - Contract Data & Scope1.36 MB8
18/09/23MMD-364930-C-DR-01-XX-0022 - Meadowvale - Preliminary General ArrangementsGeneral Layout Drawing 1 of 2518.54 KB8
18/09/23MMD-364930-C-DR-01-XX-0023 - Meadowvale - Preliminary General ArrangementsGeneral Layout Drawing 2 of 2434.84 KB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru