Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

CCBC - ERF Depot Planning application submission, Llanrwst

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Hydref 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134489
Cyhoeddwyd gan:
Conwy County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0389
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
26 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Conwy County Borough Council is seeking to appoint a consultant to prepare all information that would be required to be submitted as part of a formal planning application for the proposed ERF depot located at Meadowvale, Llanrwst. CPV: 71530000, 71311000, 71311300, 71313000, 71315200, 71530000, 73220000, 79415200.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Conwy County Borough Council

Bodlondeb, Bangor Road

Conwy

LL32 8DU

UK

Person cyswllt: Iain hayes

Ffôn: +44 1492574000

E-bost: iain.hayes@conwy.gov.uk

NUTS: UKL13

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.conwy.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.sell2wales.gov.wales


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

CCBC - ERF Depot Planning application submission, Llanrwst

Cyfeirnod: EROS2005N

II.1.2) Prif god CPV

71530000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Conwy County Borough Council is seeking to appoint a consultant to prepare all information that would be required to be submitted as part of a formal planning application for the proposed ERF depot located at Meadowvale, Llanrwst.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 250 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71311000

71311300

71313000

71315200

71530000

73220000

79415200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL13

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Conwy County Borough Council is seeking to appoint a consultant to prepare all information that would be required to be submitted as part of a formal planning application for the proposed ERF depot located at Meadowvale, Llanrwst. This includes all the information on the relevant planning application form, except the ownership certificates. The works are to include, but not limited to:

- Prepare scaled plans, with north arrow, to identify the land to which the application relates.

- Prepare all other scaled plans, drawings and information that would be required to describe the proposed development – this includes any technical documents that would be needed in order to validate any subsequent application.

- Prepare Design and Access Statement.

- Prepare all necessary information that would be needed in order to comply with any local validation requirements of the relevant local planning authority and complete pre-application consultation.

- Prepare and submit formal planning application following pre-application consultation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality as per PQQ Document / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 30/10/2023

Diwedd: 31/05/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As per the requirements in the tender documents.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/10/2023

Amser lleol: 16:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 19/01/2024

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 20/10/2023

Amser lleol: 10:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please see the tender documentation for further information.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134489.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(WA Ref:134489)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71315200 Gwasanaethau ymgynghori ar adeiladau Gwasanaethau adeiladu
71530000 Gwasanaethau ymgynghori ar adeiladu Gwasanaethau goruchwylio safleoedd adeiladu
71313000 Gwasanaethau ymgynghori ar beirianneg amgylcheddol Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu
71311000 Gwasanaethau ymgynghori ar beirianneg sifil Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu
73220000 Gwasanaethau ymgynghori ar ddatblygu Gwasanaethau ymgynghori ar ymchwil a datblygu
79415200 Gwasanaethau ymgynghori ar ddylunio Gwasanaethau ymgynghori ar reoli cynhyrchiant
71311300 Gwasanaethau ymgynghori ar waith seilwaith Gwasanaethau ymgynghori ar beirianneg sifil

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1013 Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
26 Hydref 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Conwy County Borough Council
Dyddiad cyhoeddi:
17 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
SF14 Corrigendwm
Enw Awdurdod:
Conwy County Borough Council

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
iain.hayes@conwy.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
05/10/2023 13:44
ADDED FILE: EROS2005N - Quality Questionnaire Template
Quality Questionnaire Template
17/10/2023 10:04
Notice date(s) changed
IV.2.2) Time limit
Old date: 19/10/2023 16:00
New date: 26/10/2023 16:00

II.2.7) Duration Start
Old date: 30/10/2023
New date: 06/11/2023

II.2.7) Duration End
Old date: 31/05/2024
New date: 07/06/2024

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Old date: 19/01/2024
New date: 26/01/2024

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Old date: 20/10/2023 10:00
New date: 27/10/2023 09:00

Extension requested by tendering companies
17/10/2023 10:05
Question and Answers deadline change
The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 16/10/2023 16:00
New question submission deadline: 24/10/2023 16:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
19/10/2023 15:55
Professional Indemnity Insurance cover
The minimum amount of cover for Professional Indemnity Insurance has been reduced from £5M to 10 x fee. An updated version of Volume 2 - CD and Scope has been uploaded to reflect this change.
19/10/2023 15:58
REPLACED FILE: Volume 2 CD and Scope
Volume 2 - Contract Data & Scope

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx83.44 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx

Dogfennau wedi'u disodli

DOC
1.36 MB

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.