Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Bailey Hill, Mold, Play Area

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-133345
Cyhoeddwyd gan:
Flintshire County Council
ID Awudurdod:
AA0419
Dyddiad cyhoeddi:
19 Medi 2023
Dyddiad Cau:
16 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Safle cyn Gastell Normanaidd yw Bryn y Beili, mae’n Heneb Restredig, a hefyd yn llecyn glas pwysig yng nghanol Ardal Gadwraeth yr Wyddgrug. Mae Cyngor Sir y Fflint yn ceisio penodi contractwr i gael gwared â lle chwarae diangen sydd yn y beili mewnol ar hyn o bryd, er mwyn gosod lle chwarae newydd mewn lleoliad newydd yn y beili allanol. Mae’r offer chwarae a’r dodrefn ar gyfer y prosiect wedi cael eu prynu’n barod gan Gyngor Sir y Fflint. Safle amgylcheddol-sensitif ydyw sy’n golygu bod gwaith archeoleg cyn adeiladu wedi cael ei wneud eisoes cyn i’r lle chwarae gael ei osod. Mae’r gwaith yn cynnwys cael gwared â lle chwarae, gosod offer chwarae a dodrefn a ddarparwyd gan Gyngor Sir y Fflint, ynghyd â darparu a gosod ffensys a llwybrau newydd, a phridd, hadau a phlanhigion hefyd.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Flintshire County Council

County Hall, Mold,

Flintshire

CH7 6NA

UK

Procurement

+44 1352701814


https://www.flintshire.gov.uk
https://supplierlive.proactisp2p.com
https://supplierlive.proactisp2p.com

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Flintshire County Council

County Hall, Mold,

Flintshire

CH7 6NA

UK


+44 1352701814


https://supplierlive.proactisp2p.com

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Flintshire County Council

County Hall, Mold,

Flintshire

CH7 6NA

UK


+44 1352701814


https://supplierlive.proactisp2p.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Bailey Hill, Mold, Play Area

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Safle cyn Gastell Normanaidd yw Bryn y Beili, mae’n Heneb Restredig, a hefyd yn llecyn glas pwysig yng nghanol Ardal Gadwraeth yr Wyddgrug. Mae Cyngor Sir y Fflint yn ceisio penodi contractwr i gael gwared â lle chwarae diangen sydd yn y beili mewnol ar hyn o bryd, er mwyn gosod lle chwarae newydd mewn lleoliad newydd yn y beili allanol. Mae’r offer chwarae a’r dodrefn ar gyfer y prosiect wedi cael eu prynu’n barod gan Gyngor Sir y Fflint. Safle amgylcheddol-sensitif ydyw sy’n golygu bod gwaith archeoleg cyn adeiladu wedi cael ei wneud eisoes cyn i’r lle chwarae gael ei osod. Mae’r gwaith yn cynnwys cael gwared â lle chwarae, gosod offer chwarae a dodrefn a ddarparwyd gan Gyngor Sir y Fflint, ynghyd â darparu a gosod ffensys a llwybrau newydd, a phridd, hadau a phlanhigion hefyd.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

37535200 Playground equipment
45112723 Landscaping work for playgrounds
45223800 Assembly and erection of prefabricated structures
71421000 Landscape gardening services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 10 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 11 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyfarwyddiadau i Fynegi Diddordeb a Chael Mynediad at Ddogfennau

1. Mewngofnodi i Borth E-Gyrchu Proactis Plaza yn https://supplierlive.proactisp2p.com

2. SYLWER - Os ydych eisoes wedi cofrestru ar y porth Proactis, mewngofnodwch gan ddefnyddio eich manylion presennol a dechreuwch yng Ngham 14 y cyfarwyddiadau hyn os na, ewch i GAM 3

3. Cliciwch ar y botwm "Cofrestru" ar waelod y ffenestr

4. Rhowch enw'r sefydliad, cyfeiriad a phrif fanylion cyswllt yn gywir. Bydd angen i chi greu ID ac Enw Defnyddiwr y Sefydliad. Nodwch os oes gennych gyfeiriad e-bost cyffredinol ar gyfer eich sefydliad e.e. tenders@xxx.co.uk yna defnyddiwch hwn fel y prif gyfeiriad e-bost cyswllt gan y bydd hyn yn dal i ganiatáu i chi dderbyn negeseuon o gymharu â lle mae gennych berson penodol a nodir yn y swydd hon a’u bod yn symud ymlaen rywbryd yn y dyfodol.

5. Gwnewch nodyn o ID ac Enw Defnyddiwr y Sefydliad, yna cliciwch ar "Cofrestru"

6. Yna byddwch yn derbyn e-bost gan y system yn dweud "Cliciwch yma i actifadu eich cyfrif". Mae hyn yn mynd â chi i ‘Rhowch Fanylion y Sefydliad’.

7. Rhowch y wybodaeth y gofynnwyd amdani os gwelwch yn dda, cliciwch ar y ">" ar y sgrin a dilyn y cyfarwyddiadau gan sicrhau eich bod yn rhoi’r holl fanylion perthnasol.

8. Ar y sgrin Dosbarthiad sicrhewch eich bod yn dewis y Codau Dosbarthu Cynnyrch (Codau CPV) sy'n ymddangos yn yr hysbysiad tendro gan y bydd hyn yn rhoi mynediad i'r broses dendro. Gwnewch yn siwr bod y codau a ddewiswyd yn berthnasol i'ch busnes i sicrhau eich bod yn cael gwybod am gyfleoedd sydd o ddiddordeb i'ch sefydliad.

9. Ar y sgrin Prynwyr dewiswch Cyngor Sir y Fflint (er y gallwch gofrestru gyda sefydliadau prynu eraill ar yr un pryd os dymunwch)

10. Ar y prif sgrin Manylion Cyswllt dylech sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gyflawn. (Gweler nodyn 4 uchod)

11. Derbyn y Telerau a'r Amodau ac yna clicio ar y ">". Mae hyn yn mynd â chi i'r ffenestr Groeso.

12. Ar y sgrîn Gorffen rhowch gyfrinair newydd a nodi eich holl fanylion Mewngofnodi er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

13. Nawr cliciwch ar “Cwblhau Cofrestru” a byddwch yn mynd i'r dudalen Rhwydwaith Cyflenwr.

14. Ar ganol y sgrin cliciwch ar "Cyfleoedd". Bydd hyn yn mynd â chi at y rhestr o gyfleoedd presennol sydd ar gael i chi.

15. Cliciwch ar y ">" sy'n ymwneud â’r hysbysiad hwn, bydd hyn yn mynd â chi i'r holiadur cyn-gymhwyso neu'r Cais Tendro a chliciwch ar "Cofrestru Diddordeb". Sylwer y gall fod nifer o gyfleoedd sy'n ymddangos ar y sgrin hon, sicrhewch eich bod yn dewis yr un cywir ar gyfer eich sefydliad.

16. Ar y sgrîn "Eich Cyfleoedd" nodwch yr amser a dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r prosiect perthnasol. Adolygwch y tab "Eitemau" os gwelwch yn dda (cam Tendro yn unig) a'r tab Dogfennau (holiadur cyn-gymhwyso a chamau Tendro) gan y bydd yna wybodaeth yn ymwneud â'r prosiect yma. Mae'r dogfennau ar gael drwy glicio ar y saeth i lawr o dan y tab Cyffredinol. Gwnewch yn siwr eich bod yn lawrlwytho'r holl ddogfennau ar eich cyfrifiadur gan y bydd yn ofynnol i chi gwblhau a llwytho rhai o'r dogfennau fel rhan o'ch cyflwyniad. Mae yna hefyd gyfarwyddiadau ar sut i gwblhau eich cyflwyniad yn y ddogfen Canllawiau i Gynigwyr a gynhelir yn yr adran hon

17. Gallwch nawr naill ai greu eich ymateb neu “Wrthod" y cyfle hwn.

18. Unwaith y byddwch wedi dechrau cwblhau eich ymateb i'r cyfle ac yn dymuno ei gadw a dychwelyd yn ddiweddarach cliciwch ar "Cadw". Y tro nesaf y byddwch yn Mewngofnodi i gael mynediad at y cyfle, ewch i'r tab "Cyfleoedd" a nodwch y cais perthnasol wnaethoch ei gadw’n flaenorol.

19. Pan fyddwch wedi cwblhau eich ymateb cliciwch ar "Dilysu" i sicrhau eich bod wedi ateb yr holl gwestiynau. Os nad oes unrhyw wallau wedi eu nodi cliciwch ar "Cadw" i sicrhau bod eich cyflwyniad yn cael ei gadw, yna cliciwch ar "Cyflwyno". Yna byddwch yn cael "Bryslen" gyda’ch cyfeirnod cyflwyniad unigryw. Mae hyn hefyd yn cael ei gadarnhau trwy e-bost.

20. Os ydych yn ychwanegu atodiadau ar unrhyw adeg yn y broses sicrhewch eich bod yn clicio ar y botwm "Ychwanegu i’r Llyfrgell" oherwydd os byddwch yn cael eich gwahodd i unrhyw gyfleoedd dilynol yn y dyfodol i dendro bydd unrhyw ddogfennau yr ydych wedi eu hychwanegu yn cael eu hychwanegu yn awtomatig at eich cyflwyniad a’r cyfan fydd angen i chi ei wneud fydd sicrhau eu bod y fersiwn gyfredol. Mae hon yn system ddiogel ac ni fydd unrhyw un arall yn cael mynediad at eich dogfennau.

21. Noder bod yn rhaid i unrhyw ymholiadau gael eu hanfon drwy'r adran deialog diogel o'r porth e-dendro. Ni fyddwn yn ymateb i unrhyw ymholiadau a dderbynnir drwy unrhyw ddull arall.

22. Os ydych angen unrhyw gymorth pellach cysylltwch â’r Rheolwr Prosiect fel y nodir ym manylion y prosiect.

Nodwch hefyd fod y Cyngor yn hapus i dderbyn tendrau yn Gymraeg ac yn gwarantu na fydd tendrau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol nag unrhyw dendr arall

(WA Ref:109571)

(WA Ref:133346)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  19 - 09 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45223800 Cydosod a chodi strwythurau parod Gwaith adeiladu strwythurau
37535200 Cyfarpar maes chwarae Ceffylau bach, siglenni, stondinau saethu a difyrion ffair eraill
45112723 Gwaith tirlunio ar gyfer meysydd chwarae Gwaith cloddio a symud pridd
71421000 Gwasanaethau garddio tirwedd Gwasanaethau pensaernïaeth tirwedd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.