Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Darpariaeth i adeiladu llwyfan hybu busnesau newydd rhithwir, ar-lein, wedi’i deilwra’n arbennig

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134906
Cyhoeddwyd gan:
Torfaen County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0498
Dyddiad cyhoeddi:
19 Medi 2023
Dyddiad Cau:
19 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ceisio penodi darparwr i adeiladu Llwyfan Hybu Busnesau Newydd Rhithwir, Ar-lein, gyda’r posibilrwydd o weithio gyda ni am 12 mis pellach i gefnogi’r gwaith o dyfu’r model yn y dyfodol. Rydym yn gwahodd cynigion gan ddarparwyr cymwys sy’n gallu bodloni ein nodau a’n manyleb.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Ganolfan Ddinesig,, Pont-y-pwl,

Torfaen

NP4 6YB

UK

Melanie Thomas

+44 1633647802https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Darpariaeth i adeiladu llwyfan hybu busnesau newydd rhithwir, ar-lein, wedi’i deilwra’n arbennig

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ceisio penodi darparwr i adeiladu Llwyfan Hybu Busnesau Newydd Rhithwir, Ar-lein, gyda’r posibilrwydd o weithio gyda ni am 12 mis pellach i gefnogi’r gwaith o dyfu’r model yn y dyfodol. Rydym yn gwahodd cynigion gan ddarparwyr cymwys sy’n gallu bodloni ein nodau a’n manyleb.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72413000 World wide web (www) site design services
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.4530

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     19 - 10 - 2023  Amser   12:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   08 - 05 - 2023

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 01 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Cymraeg

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae croeso i chi gyflwyno’ch cais yn Gymraeg neu Saesneg, a bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Dim ond o Borth Cyflenwyr Proactis y mae'r tendr a'r holl ddogfennau ategol ar gael, y gellir eu cyrchu'n uniongyrchol ar ôl cofrestru.

DS: Bydd gwybodaeth tendro ac unrhyw gwestiynau ac atebion sy'n ymwneud â'r tendr ar gael yn uniongyrchol o'r porthol yn unig ac ni fyddant yn cael eu cyfathrebu mewn unrhyw fodd arall.

Dim ond trwy'r porthol y derbynnir cyflwyniadau tendr ac nid trwy unrhyw ddull arall oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig gan y Cyngor.

Gwybodaeth mynediad e-Dendro:

— Ewch i https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

Gallwch gael mynediad at y cyfle trwy gwblhau'r camau canlynol:

Os nad ydych eisoes wedi ymuno â Phorth Cyflenwyr Proactis, cliciwch ar "Signup", cwblhewch y wybodaeth ofynnol ac yna cliciwch ar "Cofrestru".

— Dim ond unwaith y dylid cofrestru ar gyfer pob Sefydliad.

— Os credwch fod rhywun yn eich Sefydliad eisoes wedi cofrestru ar y Porth hwn, yna ni ddylech gofrestru eto.

— Cysylltwch â'r Prif Gyswllt er mwyn trefnu mynediad i'r Porth.

Bydd e-bost ysgogi yn cael ei anfon i gyfeiriad e-bost eich prif gyswllt.

Cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost i actifadu eich cyfrif.

Mewngofnodwch i Borth Cyflenwyr Proactis trwy nodi'ch Enw Mewngofnodi a ddarparwyd gennych yn flaenorol. Rhowch y cyfrinair dros dro a ddarparwyd yn yr e-bost ysgogi.

Cwblhewch y Manylion Hunangofrestru/Sefydliad. Cliciwch y saethau < a > i symud o dudalen i dudalen; ar dudalen 8, creu cyfrinair newydd.

Cliciwch "Cwblhau Cofrestru"

Cliciwch ar y Blwch Coch sydd wedi'i nodi "Cyfleoedd", teipiwch Torfaen yn y blwch ar frig y dudalen o'r enw "Chwilio yn ôl cyfeirnod cwsmer, teitl neu enw cwsmer..." a chliciwch ar "Chwilio"

Nodwch y Cyfle gyda'r teitl “T.4530 – Y ddarpariaeth i adeiladu platfform deor busnes rhithwir ar-lein pwrpasol “a chliciwch ar y White Arrow in a Blue Circle ar ochr dde'r llinell.

Cliciwch "Cofrestru Diddordeb" Yna cliciwch ar y botwm Telesgop ar ochr chwith y dudalen, yna rhowch "Torfaen" yn y blwch ar frig y dudalen o'r enw "Chwilio yn ôl cyfeirnod cwsmer, teitl neu enw cwsmer... a chliciwch "Chwilio".

Fe welwch nawr fod y “T.4530 – Y ddarpariaeth i adeiladu platfform deor busnes rhithwir ar-lein pwrpasol “Cyfle nawr i Breifat. Cliciwch ar y Saeth Wen mewn Cylch Glas.

Argymhellir eich bod yn darllen y wybodaeth a ddarperir yn y dogfennau sydd i'w cael os cliciwch ar y llinell "Dogfennau Cais" cyn ceisio ateb unrhyw un o'r cwestiynau.

(WA Ref:134907)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  19 - 09 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
72413000 Gwasanaethau dylunio safleoedd ar gyfer y we fyd-eang (www) Gwasanaethau darparwyr
72000000 Gwasanaethau TG: ymgynghori, datblygu meddalwedd, y Rhyngrwyd a chymorth Gwasanaethau Cyfrifiadurol a Chysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.