Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Darpariaeth i adeiladu llwyfan hybu busnesau newydd rhithwir, ar-lein, wedi’i deilwra’n arbennig
OCID: ocds-kuma6s-134906
ID yr Awdurdod: AA0498
Cyhoeddwyd gan: Torfaen County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 19/09/23
Dyddiad Cau: 19/10/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ceisio penodi darparwr i adeiladu Llwyfan Hybu Busnesau Newydd Rhithwir, Ar-lein, gyda’r posibilrwydd o weithio gyda ni am 12 mis pellach i gefnogi’r gwaith o dyfu’r model yn y dyfodol. Rydym yn gwahodd cynigion gan ddarparwyr cymwys sy’n gallu bodloni ein nodau a’n manyleb.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Ganolfan Ddinesig,, Pont-y-pwl,

Torfaen

NP4 6YB

UK

Melanie Thomas

+44 1633647802https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Darpariaeth i adeiladu llwyfan hybu busnesau newydd rhithwir, ar-lein, wedi’i deilwra’n arbennig

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ceisio penodi darparwr i adeiladu Llwyfan Hybu Busnesau Newydd Rhithwir, Ar-lein, gyda’r posibilrwydd o weithio gyda ni am 12 mis pellach i gefnogi’r gwaith o dyfu’r model yn y dyfodol. Rydym yn gwahodd cynigion gan ddarparwyr cymwys sy’n gallu bodloni ein nodau a’n manyleb.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72413000 World wide web (www) site design services
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

T.4530

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     19 - 10 - 2023  Amser   12:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   08 - 05 - 2023

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 01 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Cymraeg

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae croeso i chi gyflwyno’ch cais yn Gymraeg neu Saesneg, a bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Dim ond o Borth Cyflenwyr Proactis y mae'r tendr a'r holl ddogfennau ategol ar gael, y gellir eu cyrchu'n uniongyrchol ar ôl cofrestru.

DS: Bydd gwybodaeth tendro ac unrhyw gwestiynau ac atebion sy'n ymwneud â'r tendr ar gael yn uniongyrchol o'r porthol yn unig ac ni fyddant yn cael eu cyfathrebu mewn unrhyw fodd arall.

Dim ond trwy'r porthol y derbynnir cyflwyniadau tendr ac nid trwy unrhyw ddull arall oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig gan y Cyngor.

Gwybodaeth mynediad e-Dendro:

— Ewch i https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

Gallwch gael mynediad at y cyfle trwy gwblhau'r camau canlynol:

Os nad ydych eisoes wedi ymuno â Phorth Cyflenwyr Proactis, cliciwch ar "Signup", cwblhewch y wybodaeth ofynnol ac yna cliciwch ar "Cofrestru".

— Dim ond unwaith y dylid cofrestru ar gyfer pob Sefydliad.

— Os credwch fod rhywun yn eich Sefydliad eisoes wedi cofrestru ar y Porth hwn, yna ni ddylech gofrestru eto.

— Cysylltwch â'r Prif Gyswllt er mwyn trefnu mynediad i'r Porth.

Bydd e-bost ysgogi yn cael ei anfon i gyfeiriad e-bost eich prif gyswllt.

Cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost i actifadu eich cyfrif.

Mewngofnodwch i Borth Cyflenwyr Proactis trwy nodi'ch Enw Mewngofnodi a ddarparwyd gennych yn flaenorol. Rhowch y cyfrinair dros dro a ddarparwyd yn yr e-bost ysgogi.

Cwblhewch y Manylion Hunangofrestru/Sefydliad. Cliciwch y saethau < a > i symud o dudalen i dudalen; ar dudalen 8, creu cyfrinair newydd.

Cliciwch "Cwblhau Cofrestru"

Cliciwch ar y Blwch Coch sydd wedi'i nodi "Cyfleoedd", teipiwch Torfaen yn y blwch ar frig y dudalen o'r enw "Chwilio yn ôl cyfeirnod cwsmer, teitl neu enw cwsmer..." a chliciwch ar "Chwilio"

Nodwch y Cyfle gyda'r teitl “T.4530 – Y ddarpariaeth i adeiladu platfform deor busnes rhithwir ar-lein pwrpasol “a chliciwch ar y White Arrow in a Blue Circle ar ochr dde'r llinell.

Cliciwch "Cofrestru Diddordeb" Yna cliciwch ar y botwm Telesgop ar ochr chwith y dudalen, yna rhowch "Torfaen" yn y blwch ar frig y dudalen o'r enw "Chwilio yn ôl cyfeirnod cwsmer, teitl neu enw cwsmer... a chliciwch "Chwilio".

Fe welwch nawr fod y “T.4530 – Y ddarpariaeth i adeiladu platfform deor busnes rhithwir ar-lein pwrpasol “Cyfle nawr i Breifat. Cliciwch ar y Saeth Wen mewn Cylch Glas.

Argymhellir eich bod yn darllen y wybodaeth a ddarperir yn y dogfennau sydd i'w cael os cliciwch ar y llinell "Dogfennau Cais" cyn ceisio ateb unrhyw un o'r cwestiynau.

(WA Ref:134907)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  19 - 09 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
72413000World wide web (www) site design servicesProvider services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru