Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Datganiad Hygyrchedd Millstream

Gallwch ddefnyddio'r tabl canlynol o ddolenni cynnwys i sgrolio'r dudalen i'r adran berthnasol. Noder: Bydd y ddolen hon yn agor mewn ffenestr newydd mae'n nodi bod y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.


Beth yw Hygyrchedd y We?

Hygyrchedd y we yw'r arfer o sicrhau bod cynnwys y wefan ar gael i bob defnyddiwr, yn enwedig i'r rheini ag anableddau, gan gynnwys anableddau gweledol, clywedol, corfforol, gwybyddol, niwrolegol a nam ar y lleferydd. Mae'n cynnwys sicrhau bod y w

Ymrwymiad Millstream i Hygyrchedd y We

Mae Proactis Ltd yn ymrwymedig i sicrhau bod ei wefannau ar gael i gynifer o bobl â phosibl. I'r perwyl hwn, mae gan Millstream dîm hygyrchedd dynodedig. Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau at y tîm yn webadmin@proactis.com i gael gwasanaeth cyflym ac effeithlon sydd wrth fodd yr ymwelydd. Ymhlith y mesurau a gymerwyd i sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch mae'r canlynol:

 • Mae gan bob un o'n delweddau destun cyfatebol sy'n galluogi darllenwyr sgrin i ddarllen y wybodaeth sydd ei hangen yn uchel;
 • Mae gan bob tudalen ar y wefan ddolen sy'n galluogi ymwelwyr i neidio'n uniongyrchol i'r cynnwys ar y dudalen ac anwybyddu unrhyw eitemau ar y ddewislen;
 • Mae tudalennau'r wefan wedi'u cynllunio i alluogi defnyddwyr i newid maint y testun ar y dudalen;
 • Rydym yn cynnal gwiriadau dilysu rheolaidd er mwyn sicrhau bod tudalennau'r wefan yn ddilys ac y gellir eu defnyddio;
 • Caiff pob talfyriad neu acronym ar dudalen ei nodi'n llawn pan fydd yn ymddangos gyntaf;
 • Rydym wedi defnyddio tudalennau amgen pan fo rhwystrau hysbys i ddefnyddioldeb.
 • Nodir y tudalennau yr ymwelwyd â hwy (Llwybrau briwsion bara) ar bob tudalen er mwyn llywio drwy'r we'n hawdd;
 • Rydym yn darparu tudalen cysylltu â ni y gellir ei chyfeirio at y tîm hygyrchedd;
 • Caiff ein gwefan ei phrofi'n bennaf gan ddefnyddio darllenydd sgrin.

Neidio i'r Cynnwys

Mae dolen 'neidio i'r cynnwys' yn cuddio ar frig pob tudalen. Mae meddalwedd darllen sgrin yn darllen y ddolen hon yn uchel ac mae'n ymddangos pan eir i'r tab. Drwy ddewis y ddolen hon, byddwch yn mynd i brif gynnwys y dudalen ac ni fydd angen i c

Ewch i'r brig

Newid Maint y Testun

Gallwch newid maint ffont unrhyw destun drwy newid gosodiadau porwr y we yn 'Gweld' - 'Maint y Testun'.

Gallwch newid maint y testun yn Internet Explorer . O'r bar dewislenni ar y brig:

 • Cliciwch ar Gweld ym mar offer y ddewislen (neu gwasgwch Alt a V)
 • Cliciwch ar Maint y Testun (neu gwasgwch Alt ac X)
 • Dewiswch un o bum opsiwn.

Yn Firefox a Netscape gall defnyddwyr newid maint y testun drwy wasgu:

 • Control a + i gynyddu maint y testun
 • Control a - i leihau maint y testun
 • Control a 0 (sero) i ddychwelyd i faint arferol y testun.

Opera gall defnyddwyr newid maint y testun drwy wasgu:

 • Shift a + to i gynyddu maint y testun a
 • Shift a - i leihau maint y testun.

Chrome gall defnyddwyr newid maint y testun drwy agor y ddewislen offer a dewis zoom +

Lliwiau a Ffontiau?

Gallwch newid y lliwiau a'r ffontiau ar ein gwefan. I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud hyn, ewch i My Web My Way y BBC Bydd yn agor mewn ffenestr newydd sy'n egluro'r amryw ffyrdd y gallwch newid gosodiadau eich porwr, cyfrifiadur, bysellfwrdd a llygoden er mwyn sicrhau bod y we yn fwy hygyrch i chi.

Ewch i'r brig

Allweddi Mynediad a ddefnyddir ar ein gwefan:

Mae Allweddi Mynediad yn darparu allwedd llwybr brys i ddefnyddwyr sydd am fynd yn uniongyrchol i rannau penodol o'r wefan ac yn helpu'r rhai nad ydynt yn defnyddio dyfais pwyntio, fel llygoden. Mae'r allweddi mynediad a ddefnyddir ar y wefan h

 • Allwedd Mynediad 1 - Hafan y Wefan
 • Allwedd Mynediad 3 - Tabl o gynnwys y wefan
 • Allwedd Mynediad 4 - Chwilio am Hysbysiadau a gyhoeddwyd ar y wefan
 • Allwedd Mynediad 6 - Help
 • Allwedd Mynediad 8 - Telerau ac Amodau ar gyfer defnyddio ein gwefan
 • Allwedd Mynediad 9 - Ffurflen cysylltu â ni
 • Allwedd Mynediad 0 - Datganiad Hygyrchedd ar sut i ddefnyddio ein gwefan

Rydym hefyd yn defnyddio allweddi mynediad ychwanegol canlynol:

 • Allwedd Mynediad S - Cadw
 • Allwedd Mynediad N - Nesaf
 • Allwedd Mynediad C - Clirio
Ewch i'r brig

Sut i ddefnyddio allweddi mynediad

Mae allweddi mynediad yn gweithio ychydig yn wahanol yn dibynnu ar y porwr a'r math o gyfrifiadur rydych yn eu defnyddio - dyma grynodeb o'r prif ffyrdd gwahanol:

I gael manylion eich porwr - ewch i ddewislen help y porwr>enw'r porwr.

Porwr y we Gorchymyn yr Allwedd Mynediad
Microsoft Internet Explorer 5 Gwasgwch 'Alt' a'r allwedd mynediad ar yr un pryd, yna gwasgwch yr allwedd 'Enter'.
Firefox 2 neu uwch Defnyddwyr Windows a Linux: gwasgwch 'Alt' a 'Shift' a'r allwedd mynediad ar yr un pryd.
Defnyddwyr Mac: gwasgwch 'Ctrl' a'r allwedd mynediad ar yr un pryd.
Google Chrome 3 neu uwch Defnyddwyr Windows a Linux: gwasgwch 'Alt' a'r allwedd mynediad ar yr un pryd.
Defnyddwyr Mac: gwasgwch 'Ctrl' ac 'Opt' a'r allwedd mynediad ar yr un pryd.
Opera Gwasgwch 'Shift' ac 'Esc' a'u rhyddhau, yna gwasgwch yr allwedd mynediad.
Safari 4 neu uwch Defnyddwyr Mac: gwasgwch 'Ctrl' ac 'Opt' a'r allwedd mynediad ar yr un pryd.

Hygyrchedd PDF

Os ydych yn cael trafferth darllen dogfen PDF ar y wefan hon, mae Adobe yn cynnig adnodd ar-lein am ddim i drosi dogfennau PDF yn ddogfennau HTML neu destun. Er mwyn defnyddio'r adnodd, bydd angen i chi wybod cyfeiriad gwe'r ddogfen rydych am ei t

Ewch i'r brig

Rhwystrau Hysbys

Dolenni Neidio i'r Cynnwys

Rydym yn ymwybodol nad yw'r ddolen "neidio i'r cynnwys" yn gweithio ar y porwyr Google Chrome a Safari.

Problem gyda phorwyr y we yw hon ac nid gyda'r wefan hon. Bydd y ddolen hon yn gweithio pan fydd y porwyr dan sylw yn mynd i'r afael â'r broblem.

Problemau darllen sgrin gydag Internet Explorer 7 ac Internet Explorer 8

Mae'r wefan hon yn defnyddio Cymwysiadau Rhyngrwyd Cyfoethog Hygyrch (ARIA), sy'n eich galluogi i rybuddio darllenwyr sgrin yn syth am unrhyw wallau pan gynhelir chwiliad neu pan fydd ffurflen yn cael ei chyflwyno.

Rydym yn ymwybodol nad yw'r nodwedd hon yn gweithio'n effeithlon ar fersiynau 7 ac 8 o Internet Explorer. Gall ddatrys y broblem drwy uwchraddio eich porwr i Internet Explorer 9 os ydych yn defnyddio darllenwyr sgrin fel JAWS.

Categorïau Cynhyrchion a Lleoliadau Daearyddol:

Mae problem yn bodoli wrth ddefnyddio ein gwasanaethau i ddewis categorïau cynhyrchion a lleoliadau daearyddol. Darperir fersiwn amgen o'r nodwedd hon a cheir dolen uniongyrchol iddi ar y dudalen.

Dewis Dyddiad ac Amser:

Rydym wedi gwella'r nodweddion hyn er mwyn galluogi defnyddwyr i ddefnyddio tabiau'r calendr neu'r allweddi gwe-lywio yn y tabl wrth ddefnyddio darllenwyr sgrin.

Ewch i'r brig

Technegol

Mae Proactis Ltd yn ceisio bodloni'r holl ofynion hygyrchedd AA fel y'u diffinnir gan ganllawiau Consortiwm y We Fyd-Eang  Bydd yn agor mewn ffenestr newydd a Menter Hygyrchedd y We W3C Bydd yn agor mewn ffenestr newydd

Mae hyn yn cynnwys:

 • Darparu dewisiadau testun amgen ar gyfer cynnwys nad yw'n destun.
 • Sicrhau bod modd addasu cynnwys; a bod modd defnyddio technolegau cynorthwyol.
 • Sicrhau bod y testun sy'n gysylltiedig â dolenni yn gwneud synnwyr allan o'i gyd-destun.
 • Defnyddio digon o gyferbynnedd digonol er mwyn sicrhau bod pethau'n hawdd i'w gweld.
 • Sicrhau bod holl swyddogaethau'r bysellfwrdd yn hygyrch.
 • Sicrhau y gellir darllen a deall y testun.
 • Helpu defnyddwyr i osgoi gwallau a'u cywiro.
 • Sicrhau bod y wefan mor gydnaws â phosibl â thechnolegau cyfredol.

Anfonwch unrhyw sylwadau i webadmin@proactis.com . Byddai'n ddefnyddiol pe gallech gynnwys cyfeiriad gwe unrhyw dudalennau rydych yn cael anhawster gyda hwy. Gellir dod o hyd i'r dudalen we ym mar cyfeiriad y porwr ar frig y sgrin. Mae'n dechrau gyda http://

Ewch i'r brig