Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Rhybydd Preifatrwydd Ffurflen Cofrestru - Gwerthwch i Gymr

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth am hysbysiadau preifatrwydd cofrestru defnyddiwr & ymholiad defnyddiwr

Cafodd y rhybudd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 7fed Mawrth 2018.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Gwerthwch i Gymru ac Millstream Associates Limited, ac yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC), rydym ni wedi datblygu Rhybudd Preifatrwydd sy’n ymdrin â pham yr ydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth.  Mae’r rhybudd preifatrwydd hwn yn sicrhau y bydd eich data personol yn cael ei brosesu yn deg ac yn gyfreithlon ac mewn modd tryloyw.

Cymerwch ychydig o amser er mwyn ymgyfarwyddo eich hun â’n hymarferion preifatrwydd.

1 Pam yr ydym yn casglu ac yn prosesu’r data a gasglwyd.

Llywodraeth Cymru yw’r Rheolydd Data ar gyfer y data personol yr ydych wedi’i darparu ar ffurflen gofrestru Gwerthwch i Gymru.  Mae’r data yn cael ei storio ar system TG Gwerthwch i Gymru gan ein darparwr trydydd parti, Millstream Associates Limited; Mae hyn yn ofynnol i chi weld manylion cyhoeddi contract a chymryd rhan yn y broses gaffael drwy GwerthwchiGymru.

2 Pwy fydd yn cael mynediad at eich data?

 • Fel prynwr, bydd eich manylion ar gael i'r cyhoedd.
 • Fel cyflenwr, bydd eich manylion ar gael i chwilio a’I weld gan sefydliadau cofrestredig ar Gwerthwch I Gymru.
 • Bydd y wybodaeth a rennir yn gallu cael ei gweld gan weinyddwyr technegol system Millstream Associates Limited a chan reolwyr prosiect sy’n cefnogi’r system T.G.  Ni fydd gweinyddwyr y system yn defnyddio eich manylion mewn unrhyw ffordd arall na darparu cymorth uniongyrchol i chi neu Lywodraeth Cymru.
 • Bydd gwybodaeth a gesglir fel rhan o unrhyw gyfle contract eu postio drwy TED (tendrau electronig dyddiol) ei gwneud yn ofynnol gan adael y safle Gwerthwch I Gymru ac mae eraill yn defnyddio gwasanaethau sy'n cael eu rheolau eu hunain ar gael ei nodi mewn hysbysiad preifatrwydd eu hunain.

3 Am ba mor hir caiff eich manylion eu cadw

Bydd eich manylion yn cael eu cadw ar ein systemau yn unol â pholisi cadw GwerthwchiGymru.

 • Os na ddefnyddir unrhyw gyfrif o fewn 12 mis bydd y cyfrif yn cael eu harchifo, ar ôl yr amser hwn mae cais e-bost yn ofynnol i ailysgogi’r cyfrif.
 • Os na ddefnyddir unrhyw gyfrif o fewn 24 mis bydd eu cyfrif  yn cael eu ddileu.
 • Bydd y gwybodaeth a gesglir fel rhan o unrhyw gyfle contract drwy TED (Tendrau Electronig Dyddiol) efallai yn gofyn i chi adael safle GwerthwchiGymru  a defnyddio gwasanaethau eraill  a  fydd  eu hunain gyda  set o reolau cadw data a nodwyd yn ei datganiad preifatrwydd

4 Eich hawliau

dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych chi’r hawl i:

 • gael mynediad at eich data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch chi
 • ofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn y data hwnnw
 • wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) prosesu neu gyfyngu ar brosesu
 • ‘dileu’ eich data (mewn rhai amgylchiadau)
 • gwneud cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw:

Cyswllt y Cwsmeriaid

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Swydd Caer

SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.gov.uk

Ar gyfer unrhyw gymorth gyda unrhyw un o’r hawliau uchod, cysylltwch â’n Llinell Gymorth GwerthwchiGymru os gwelwch yn dda ar 0800 222 9004 neu defnyddiwch y ffurflen cysylltu â ni https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/AboutUs/aboutus_contactus.aspx

5 Deddf Rhyddid Gwybodaeth a’ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu’r cyhoedd i ofyn am gael gweld y wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, yn cynnwys Llywodraeth Cymru.  Gall y wybodaeth yr ydych chi’n ei darparu ar ein cyfer fod yn destun cais rhyddid gwybodaeth gan aelod arall o’r cyhoedd.  Byddwn ni’n ymgynghori â chi i gael eich barn cyn ymateb i gais o’r fath.

6 Newidiadau i’r polisi hwn

Gall Llywodraeth Cymru wneud rhai newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg.  Bydd newidiadau yn cael eu rhoi yma ac maen nhw’n dod i rym yn syth.    Pan mae newidiadau i’r polisi hwn yn digwydd, byddwn yn cysylltu â chi gyda’r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar gofnod yn eich cyfrif er mwyn i chi allu adolygu’r fersiwn newydd.

Ar gyfer gwybodaeth bellach ynglŷn â’ch hawliau gwybodaeth

Cyfeiriad post:

Swyddog Gwarchod Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

Cyfeiriad e-bost:  Data.ProtectionOfficer@llyw.cy

 

Rhybudd Preifatrwydd Ymholiad - Gwerthwch i Gymru

Cafodd y rhybudd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 7fed Mawrth 2018.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Gwerthwch i Gymru ac Millstream Associates Limited, ac yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC), rydym ni wedi datblygu Rhybudd Preifatrwydd sy’n ymdrin â pham yr ydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth.  Mae’r rhybudd preifatrwydd hwn yn sicrhau y bydd eich data personol yn cael ei brosesu yn deg ac yn gyfreithlon ac mewn modd tryloyw.

Cymerwch ychydig o amser er mwyn ymgyfarwyddo eich hun â’n hymarferion preifatrwydd.

1 Pam yr ydym yn casglu ac yn prosesu’r data a gasglwyd

Llywodraeth Cymru fydd y Rheolwr Data ar gyfer data personol a ddarperir gennych ar gyfer ymholiad GwerthwchiGymru. Defnyddir y wybodaeth a roddwch i greu cofnod ar ein systemau TG ar gyfer eich ymholiad  GwerthwchiGymru.  Bydd hyn yn ei galluogi i ymateb yn briodol.

2 Pwy fydd yn cael mynediad at eich data

 • Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru a GwerthwchiGymru i ymateb yn briodol i'ch ymholiad.
 • Bydd mynediad I’r  wybodaeth a gasglwyd  ar gael  gan  dimau gwasanaeth cymorth Llywodraeth Cymru a Millstream Associates Ltd. sy'n cefnogi y system TG.  Ni ddefnyddir  eich manylion mewn unrhyw ffordd gan gweinyddwyr systemau technegol.

3 Am ba mor hir caiff eich manylion eu cadw

Bydd cadw eich manylion ar ein systemau yn unol â pholisi cadw Llywodraeth Cymru am hyd at 3 blynedd fel rhan o'n hyfforddiant parhaus ac adolygiadau ansawdd

4 Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych chi’r hawl i:

 • gael mynediad at eich data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch chi
 • ofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn y data hwnnw
 • wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) prosesu neu gyfyngu ar brosesu
 • ‘dileu’ eich data (mewn rhai amgylchiadau)
 • gwneud cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw:

Cyswllt y Cwsmeriaid

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Swydd Caer

SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.gov.uk

Ar gyfer unrhyw gymorth gyda unrhyw un o’r hawliau uchod, cysylltwch â’n Llinell Gymorth GwerthwchiGymru os gwelwch yn dda ar 0800 222 9004 neu defnyddiwch y ffurflen cysylltu â ni https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/AboutUs/aboutus_contactus.aspx

5 Deddf Rhyddid Gwybodaeth a’ch Gwybodaeth chi

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu’r cyhoedd i ofyn am gael gweld y wybodaeth sydd gan gyrff cyhoeddus, yn cynnwys Llywodraeth Cymru.  Gall y wybodaeth yr ydych chi’n ei darparu ar ein cyfer fod yn destun cais rhyddid gwybodaeth gan aelod arall o’r cyhoedd.  Byddwn ni’n ymgynghori â chi i gael eich barn cyn ymateb i gais o’r fath.

6 Newidiadau i’r polisi hwn

Gall Llywodraeth Cymru wneud rhai newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg.  Bydd newidiadau yn cael eu rhoi yma ac maen nhw’n dod i rym yn syth. Pan mae newidiadau i’r polisi hwn yn digwydd, byddwn yn cysylltu â chi gyda’r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar gofnod yn eich cyfrif er mwyn i chi allu adolygu’r fersiwn newydd.

Ar gyfer gwybodaeth bellach ynglŷn â’ch hawliau gwybodaeth

Cyfeiriad post:

Swyddog Gwarchod Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

Cyfeiriad e-bost:  Data.ProtectionOfficer@llyw.cy