Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gwefan GwerthwchiGymru - Polisi Preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn disgrifio'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru ('Ni') yn casglu gwybodaeth oddi wrth ddefnyddwyr ('Chi') gwefan GwerthwchiGymru www.GwerthwchiGymru.gov.uk (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y 'Wefan') ac at ba ddibenion y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno. Pryd bynnag y byddwch yn defnyddio'r Wefan, rydych yn rhoi caniatâd i'r wybodaeth honno gael ei chasglu, ei defnyddio a'i datgelu yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn ('Polisi Preifatrwydd')

1 Y wybodaeth a gasglwn

Rydym yn casglu data oddi wrthych: (i) pan fyddwch yn cofrestru'ch manylion ar y Wefan (e.e. fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch, nawr neu yn y dyfodol); a (ii) bob tro y byddwch yn ymweld â'r Wefan drwy ddefnyddio cwcis. Gall y data a gaglwn gynnwys data personol a gall gynnwys eich enw, eich cyfeiriad e-bost a chyfeiriad eich cartref. Rydym hefyd yn gofyn am rif ffôn fel y gallwn gysylltu â chi os bydd problem. Drwy ddatgelu gwybodaeth bersonol i ni, rydych yn rhoi caniatâd i'r wybodaeth gael ei chasglu, ei storio a'i phrosesu fel y nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

2 Cwcis

2.1 Darnau bach o wybodaeth a storir gan y porrwr ar yriant caled eich cyfrifiadur yw cwcis. Nid yw'r cwcis a ddefnyddiwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol a all nodi pwy ydych, ond, er enghraifft, maent yn eich galluogi i symud o dudalen i dudalen o fewn y Wefan heb orfod ailfewngofnodi'ch gwybodaeth drwy'r amser.

2.2 Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig. Gallwch fel arfer newid yr opsiynau yn eich porrwr i'w hatal, ond mae cwcis yn hanfodol i weithrediad arferol y Wefan.

2.3 Gweler y tabl yn Adran 9 isod am ragor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddir wrth weithredu'r Wefan.

3 Y Ddeddf Diogelu Data

3.1 O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae dyletswydd gyfreithiol arnom i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn oddi wrthych. Rydym yn defnyddio technolegau a meddalwedd amgryptio blaengar i ddiogelu'ch data, a chadw safonau diogelwch llym er mwyn atal unrhyw fynediad heb awdurdod i'r data.

3.2 Caiff unrhyw ddata personol a brosesir gan y Gweithredwyr eu trin yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a'u prosesu er mwyn

  • Galluogi Prynwyr i hysbysebu a gweinyddu cyfleoedd ar gyfer contractau cyhoeddus
  • Galluogi Cyflenwyr i nodi a/neu dendro am gyfleoedd o'r fath.
  • Cyfathrebu â defnyddwyr mewn perthynas â defnyddio'r Wefan, materion caffael cyhoeddus ehangach, neu er mwyn darparu gwybodaeth arall sy'n berthnasol ym marn Llywodraeth Cymru.

3.3 Mae Millstream, sef un o Weithredwyr y Wefan, wedi'i gofrestru ar Gofrestr Diogelu Data'r DU o dan Rif Z9969163.

4 Datgelu Eich Gwybodaeth

4.1 Oni nodir mewn rhan arall o'r Polisi Preifatrwydd hwn, ni fyddwn yn rhannu'r wybodaeth a rowch i ni gydag unrhyw barti arall ac eithrio o dan yr amgylchiadau canlynol:

  • rydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu'r wybodaeth er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol;
  • er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein Telerau ac Amodau i Ddefnyddwyr ac unrhyw gytundebau perthnasol eraill;
  • er mwyn diogelu hawliau, eiddo neu ddiogelwch eraill;
  • os byddwn yn trosglwyddo'r gwaith o reoli a/neu weithredu'r Wefan gyfan neu ran ohoni i drydydd parti, neu ei osod ar gontract allanol, er mwyn galluogi'r trydydd parti hwnnw i barhau i roi mynediad i chi i'r Wefan neu unrhyw rai o'r gwasanaethau a ddarperir gan y Wefan.

4.2 Gallwn, o bryd i'w gilydd ac yn ddidwyll yn unig, rannu'ch data personol gyda chyrff eraill yn y sector cyhoeddus yng Nghymru er mwyn gwella eu prosesau caffael hwy.

4.3 Ni fyddwn yn gwerthu nac yn rhentu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion masnachol.

5 Cofrestru

5.1 Nid oes rhaid i chi gofrestru er mwyn pori drwy'r wybodaeth ar y Wefan, ond bydd angen i chi gofrestru'ch manylion gyda ni os ydych am fynegi diddordeb neu lawrlwytho'r dogfennau ychwanegol a ddarperir ynghyd ag unrhyw gyfleoedd i ennill contract.

5.2 Caiff y wybodaeth gofrestru a rowch i ni at y dibenion hyn ei storio'n ddiogel yn ein cronfa ddata a chaifff unrhyw ddata personol a ddarparwch eu trin yn unol â thelerau'r Polisi Preifatrwydd hwn.

5.3 Gallwch newid eich dewisiadau cofrestru, cyfeiriad e-bost a manylion mewngofnodi drwy'r Wefan unrhyw bryd. Os nad oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio'r Gwasanaeth mwyach gallwch ddileu'r cyfrif ar eich tudalen proffil personol.

6 Gwefannau Eraill

6.1 Rydym yn cynnwys dolenni o'r Wefan i wefannau eraill sy'n cynnwys gwybodaeth all fod yn ddefnyddiol i chi, yn ein barn ni. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser ac nid ydym yn gwneud unrhyw ddatganiadau ynglŷn ag ansawdd, na chywirdeb y gwefannau na'u telerau gweithredu, er enghraifft, eu polisïau preifatrwydd.

6.2 Efallai y byddwn yn cynnig ffrwd allbwn data i gyflenwyr eraill pyrth hysbysebu.

6.3 Er bod y Wefan yn cynnwys dolenni i wefananu eraill, dylech nodi nad ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd na pholisïau eraill perchenogion a gweithredwyr y safleoedd hyn. Felly rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau a'r polisïau ynglŷn â phreifatrwydd ar bob Gwefan y gofynnir i chi gyflwyno gwybodaeth bersonol iddi.

7 Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Os bydd y Polisi Preifatrwydd hwn yn newid o gwbl, byddwn yn rhoi fersiwn diwygiedig ar y dudalen hon. Drwy adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn yn rheolaidd gallwch sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol pa wybodaeth a gasglwn, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu gyda phartïon eraill.

8 Mynediad i'ch gwybodaeth a chysylltu â chi

Os hoffech weld ein cofnodion o unrhyw ohebiaeth rydych wedi'i hanfon atoch, neu os bydd gennych ymholiad neu gŵyn ynglŷn â'r Polisi Preifatrwydd hwn neu'r Wefan, gallwch gysylltu â webmaster@wales.gsi.gov.uk.

9 Defnydd o Gwcis

Cwci Enw Diben Rhagor o Wybodaeth
.NET Framework ASP.Net_SessionId Caiff y cwci hwn ei greu'n awtomatig gan y feddalwedd a ddefnyddir i redeg y Wefan. Mae'n dal newidynnau ASP. Net sy'n hanfodol i weithredu'r Wefan, a chânt eu dileu ar ôl i chi orffen pori. Heb y cwci hwn, ni all y Wefan weithredu. Ewch i Wefan Microsoft Bydd yn agor mewn ffenestr newydd.
Cwci dilysu defnyddiwr TDE Caiff y cwci hwn ei greu pan fyddwch yn mewngofnodi i ardal y Wefan i aelodau. Caiff ei ddefnyddio i ddilysu'ch manylion fel defnyddiwr pan fyddwch yn mewngofnodi, gan eich galluogi i symud o dudalen i dudalen heb orfod mewngofnodi sawl gwaith. Heb y cwci hwn, ni fyddwch yn gallu defnyddio ardal y Wefan i aelodau. Mae'r cynnwys wedi'i amgryptio (e.e. cynnwys: ASPSESSIONIDJHSDFEKK=KJSHFWEJNDFSERFWERKJNLKE) Ewch i Wefan Microsoft Bydd yn agor mewn ffenestr newydd.
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Caiff y cwci hwn ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio'r Wefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i baratoi adroddiadau ac ystadegau a fydd yn ein helpu i wella'r Wefan hon. Gallwch atal y cwcis hyn. Er mwyn cael gwybod sut y gallwch wneud hynny, edrychwch ar y ddolen yn yr adran Rhagor o Wybodaeth. Trosolwg o bolisi preifatrwydd Google Analytics Bydd yn agor mewn ffenestr newydd.