Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Hafan Astudiaethau Achos

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn dangos cwmnïau gwahanol fel eich un chi sydd wedi defnyddio'r wefan i ddod o hyd i gyfleoedd busnes a'u troi'n werthiannau llwyddiannus.

Astudiaeth Achos Image

Pori Astudiaethau Achos yn ôl Cwmni

CwmniManylion
Delwedd Astudiaeth Achos

Astudiaeth achos LinguaSkin

Rydym yn fusnes meddalwedd bach a chanolig a leolir yng Nghasnewydd sy'n canolbwyntio'n arbennig ar wella cymwysiadau'r we a gwefannau drwy adnodd amlieithog (yn achos Cymru ac Iwerddon – dwyieithog) gan ddefnyddio ein datrysiad LinguaSkin. Mae LinguaSkin yn mewnosod dewisydd iaith fel y gall defnyddiwr ddewis ei iaith cyn disodli'r holl destun yn rhyngwyneb y defnyddiwr â thestun sydd wedi'i gyf...

Delwedd Astudiaeth Achos

Dale Sailing

Wedi'i leoli yng Nghei Brunel, Neyland, Dale Sailing yw eich siop un stop ar gyfer popeth sy'n ymwneud â chychod, gyda mynediad ardderchog i Ddyfrffordd Aberdaugleddau gyda'i Marinas yn Neyland ac Aberdaugleddau.

Delwedd Astudiaeth Achos

Arcswood CIC

Menter gymdeithasol yw Arcswood sy’n cynnig gwasanaethau cynnal tiroedd a choetiroedd, gwaith coed a hyfforddiant. Mae wedi’i lleoli yn y Ganolfan Hyfforddi Sgiliau Gwledig, Sir Benfro.

Delwedd Astudiaeth Achos

OCON fire and security Ltd

Sefydlwyd OCON 9 mlynedd yn ôl gan Andrew Davies. Mae Andrew wedi bod yn ymwneud â’r diwydiant tân a diogelwch ers dros 20 mlynedd ac wedi gweithio gyda rhai o’r cwmnïau mwyaf yn y busnes. Heddiw, rydym yn cyflogi 27 o staff mewn 2 swyddfa; mae ein swyddfa yn y canolbarth yn arbenigo mewn systemau tân a diogelwch masnachol a domestig ac mae yno adran arbenigol mewn olew a nwy morol. Mae ein depo...

Delwedd Astudiaeth Achos

Village Websmith in Tintern

Mae'r Village Websmith yn helpu busnesau bach i hyrwyddo eu hunain, ar y rhyngrwyd yn bennaf, ond hefyd drwy ddeunydd printiedig, gan eu helpu gydag ymgyrchoedd gwerthu a threfnu grwpiau rhwydweithio busnes. Yr hyn sy'n wahanol yw ein defnydd o iaith a delweddau sy'n gwerthu, yna gosod gwybodaeth lle y bydd yn cael ei gweld a deall marchnadoedd a chwilotwyr.

Delwedd Astudiaeth Achos

Kelray Building Maintenance Ltd

Cwmni o Ferthyr Tudful yw Kelray Building Maintenance Ltd sy’n cynnig gwasanaethau adeiladu ar draws Cymru a de-orllewin Lloegr.

Delwedd Astudiaeth Achos

P K Safety & Sell2Wales

Mae P K Safety yn fusnes sy'n ailwerthu cyfarpar diogelwch. Gall darparu amrywiaeth eang o nwyddau o gyfarpar amddiffyn personol i ddillad a nwyddau glanhau i Wisgoedd Corfforaethol.

Delwedd Astudiaeth Achos

Purple and Green

Rydym yn asiantaeth ddylunio ac ysgrifennu copi ar y we / print a leolir ger y Fenni ac rydym yn gwneud pethau ychydig bach yn wahanol – rydym yn dîm o wr a gwraig sy'n newyddiadurwyr profiadol ac rydym yn dylunio deunyddiau marchnata o amgylch y cynnwys yn gyntaf (daw'r dyluniad prydferth yn dilyn hynny!).

Delwedd Astudiaeth Achos

Jackson Fire and Security Ltd

Jackson Fire and Security Ltd wedi eu lleoli yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint ac wedi bod yn defnyddio Sell2wales ers ei sefydlu. Fel darparwr cyfanswm datrysiadau tân a diogelwch ar gyfer y sector preifat, y busnes bob amser wedi bod â diddordeb mewn chwilio am gyfleoedd yn y farchnad sector cyhoeddus ond yn hanesyddol rydym yn ei chael yn anodd dod o hyd i gyfleoedd cyn i Sell2wales dod yn ei flaen

Delwedd Astudiaeth Achos

Astudiaeth Achos - Read Construction Holdings Ltd

Mae Read Construction Holdings Ltd (Read), BBaCh sydd wedi'i leoli ym Mrymbo, Wrecsam, yn brif gontractwr adeiladu sy'n gweithio ledled Gogledd Cymru.

Delwedd Astudiaeth Achos

20 Degrees Consulting Ltd

Mae 20 Degrees yn cynorthwyo pobl a'u sefydliadau drwy gyfnodau o newid. Rydym yn gweithio gyda chleientiaid i'w helpu i wireddu manteision newid a fwriedir a rheoli canlyniadau newid anfwriadol.

Delwedd Astudiaeth Achos

G2G Communities CIC

Mae G2G Communities yn Gwmni Buddiannau Cymunedol nid er elw, gyda'r holl elw yn cael ei ailfuddsoddi mewn cyflwyno prosiectau cymunedol, hyfforddiant a chymorth. Ystyr G2G yw ‘Da i Wych’ (‘Good to Great’) ac rydym yn ceisio adeiladu ar yr hyn y mae unigolion, busnes a diwydiant yn cyflawni ar hyn o bryd a mynd â nhw i'r lefel nesaf. Rydym yn arbenigo mewn prosiectau hyfforddi, addysg a chymorth ...

Delwedd Astudiaeth Achos

Ontrac Agency Ltd

Mae Ontrac, sydd wedi'i lleoli yn y Drenewydd, yn asiantaeth dylunio marchnata creadigol. Mae'r busnes, a sefydlwyd 20 mlynedd yn ôl, yn cynnig amrywiaeth o ddisgyblaethau marchnata yn cynnwys dylunio, gwaith celf, gwefannau, digwyddiadau ac arddangosfeydd.

Delwedd Astudiaeth Achos

Ultima Cleaning Ltd

Fy musnes i yw Ultima Cleaning Ltd. Mae'r cwmni, sydd wedi'i leoli yn Aberteifi, wedi bod yn masnachu ers 2000. Rydym yn cynnig gwasanaeth glanhau ledled gorllewin Cymru.

Delwedd Astudiaeth Achos

Mediascene Ltd

Mae Mediascene yn arbenigwyr ymdrin ag ymatebion a phost uniongyrchol wedi'u lleoli yng Nghwm Rhymni ac maent yn cyflogi dros 35 o bobl. Rydym wedi bod mewn busnes ers 1984.

Delwedd Astudiaeth Achos

Principality Consulting Limited

Mae Principality Consulting Limited, a leolir yng Nglynebwy yn dîm gwella busnes amlddisgyblaethol. Cafodd y cwmni ei greu yn 2003 pan brynodd y rheolwyr y cwmni o bractis ymgynghoriaeth cenedlaethol. Am dros ddegawd mae'r cwmni wedi llwyddo i gynorthwyo busnesau i adolygu sut y maent yn gweithio a nodi opsiynau arloesol ar gyfer y perfformiad gorau posibl.

Delwedd Astudiaeth Achos

Parkes

Mae Parkes yn gynhyrchwr cynnwys arbenigol sydd wedi'i leoli yn Abertawe am dros 25 mlynedd. Mae gan ein tîm o ymchwilwyr, ysgrifenwyr, golygyddion, arbenigwyr TG a rheolwyr prosiect arbenigedd ym maes dadansoddi'r sector diwydiannol, gwybodaeth a chanllawiau busnes, cyllid, treth, ystadegau, ac ysgrifennu cyffredinol a thechnegol.

Delwedd Astudiaeth Achos

Ridgeway Contractors Ltd

Mae Ridgeway Contractors Ltd yn gwmni contractio gwaith allanol sy'n ymgymryd â chontractau gosod sylfeini, ffensio, dwr gwastraff, carthffosiaeth a thirlunio ledled y Deyrnas Unedig. Mae'r cwmni wedi'i leoli ym mhentref Llangwm ar gyrion tref Brynbuga, Sir Fynwy.

Delwedd Astudiaeth Achos

Morganstone Ltd

Mae Morganstone, sydd wedi'i leoli yn Llanelli Gate ac sy'n gweithredu ledled De Cymru, yn gwmni adeiladu a datblygu sy'n ymgymryd â chontractau ar gyfer adeiladau newydd a gwaith adnewyddu ar ran cleientiaid yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Delwedd Astudiaeth Achos

Mike Wilkes & Son Ltd

Mike Wilkes & Son Ltd wedi cael ei sefydlu dros 25 mlynedd, gan ddechrau gydag un dyn a fan cwblhau gwaith toi. Mae'r cwmni yn datblygu ac arallgyfeirio dros y blynyddoedd. Mae'r cwmni yn cwmpasu pob math o waith adeiladu, toi a chynnal a chadw, cwblhau contractau ar gyfer gwahanol awdurdodau lleol a chymdeithasau tai fel y prif gontractwr.

Delwedd Astudiaeth Achos

WebBox Digital

Mae WebBox Digital yn wasanaeth datblygu gwefannau a marchnata ar-lein proffesiynol wedi’i leoli ym Mhenarth, sy’n arbenigo mewn dylunio arloesol a strategaethau marchnata sy’n cynhyrchu enillion ar fuddsoddiad. Rydym yn dîm o saith, gydag arbenigwyr mewn datblygu gwefannau, dylunio graffeg, a strategaethau marchnata ar-lein, fel Pay-Per-Click, SEO, Hysbysebu Facebook a Marchnata drwy E-bost. ...

Delwedd Astudiaeth Achos

Matthews Confidential Shredding

Mae Matthews Confidential Shredding yn fusnes teuluol ym Mhenlle’r-gaer, Abertawe. Rydym yn gwmni bach sy’n cyflogi 4 o bobl sy’n cynnig Diogelwch a Thawelwch Meddwl i lawer o sefydliadau ledled de Cymru. Yn syml, rydym yn casglu Gwastraff Cyfrinachol o’ch eiddo ac yn ei ddinistrio, yn unol â phrotocolau BS EN 15713:2009, heb gyfaddawdu eich data cyfrinachol.

Delwedd Astudiaeth Achos

iData

Mae iData yn gwmni cyfathrebiadau wedi’i hen sefydlu yn yr Wyddgrug, sir y Fflint. Rydym yn edrych ar ffyrdd mae technoleg a chynnyrch newydd yn gallu bod o fantais i’n cleientiaid nawr ac i’r dyfodol. A ninnau’n credu’n angerddol mewn gwasanaeth i gwsmeriaid, rydym yn ymfalchïo yn ein tîm o arbenigwyr a fydd yn arwain unrhyw gwmni drwy’r pydew o ddewisiadau cyfathrebu sydd ar gael iddynt. ...

Delwedd Astudiaeth Achos

Resources for Change

Mae Resources for Change(R4C) yn ymgynghoriaeth dan berchnogaeth y gweithwyr, sy’n ymddwyn mewn modd cyfrifol yn gymdeithasol ac sydd ag enw arbennig o dda am arloesi wrth gynnwys pobl yn eu gwaith. echreuodd Resources for Change fel cwmni ym maes rheoli amgylcheddol c erbyn heddiw rydym yn parhau i gysylltu ein arbenigedd yn y maes hwn gyda’r gwaith o edrych ar integreiddio pobl a'u hamgylchedd.

Delwedd Astudiaeth Achos

GPT Environmental

Mae GPT Environmental yn gwmni rheoli llygredd sydd wedi'i leoli yn y Pîl, ger Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn arbenigo mewn sawl maes lle y caiff gwaith ei osod ar dendr yn aml, fel gwaredu gwastraff peryglus a gwaith adfer.

Delwedd Astudiaeth Achos

Severn Wye Energy Agency

Mae Asiantaeth Ynni Severn Wye yn elusen annibynnol a chwmni di-elw sy’n hybu ynni cynaliadwy a gwresogi fforddiadwy. Mae’n gwneud hynny trwy weithio mewn partneriaeth, codi ymwybyddiaeth, arloesi a gweithredu’n strategol. Ein nod yw helpu’r cymunedau a wasanaethwn i fwynhau manteision ynni heb leihau gallu cenedlaethau’r dyfodol i wneud yr un peth.