Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Powys yn Comisiynu Cymorth Preswyl i Blant Allanol

Mae Cyngor Sir Powys yn ceisio comisiynu gwasanaeth cartref preswyl i blant fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i ddarparu gofal a chymorth eithriadol i blant bregus.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mai 2024
Diweddarwyd diwethaf:
10 Mai 2024

Dydd Gwener 24ain Mai 2024 Y Trallwng

Dydd Iau 6ed Mehefin 2024 Ystradgynlais

Cost: Am ddim

Mae Cyngor Sir Powys yn ceisio comisiynu gwasanaeth cartref preswyl i blant fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i ddarparu gofal a chymorth eithriadol i blant bregus.

Y prif nod yw creu amgylchedd maethlon a diogel sy'n hyrwyddo twf corfforol, emosiynol a seicolegol y plant preswyl. Rydym yn chwilio am ddarparwr gwasanaeth sydd ag ymroddiad i les y plant a'u datblygiad cyfannol, gan sicrhau nad yw ystyriaethau ariannol yn peryglu ansawdd y gofal.

Drwy'r gwasanaeth hwn, mae Cyngor Sir Powys yn ceisio creu amgylchedd preswyl cefnogol ar y cyd sy'n cyfoethogi bywydau'r plant hyn ac yn cyfrannu'n gadarnhaol at eu llwybrau bywyd cyffredinol.

Mae Cyngor Sir Powys yn gobeithio comisiynu cymorth preswyl mewn 2 gartref, un i'r gogledd (Y Trallwng) ac un i'r de o'r sir (Ystradgynlais). Bydd digwyddiadau ar wahân yn benodol i bob un o'r cartrefi.

Mae'r cartref yn y Trallwng yn dŷ cyngor pâr 3 ystafell wely gyda gardd fawr. Bydd y tŷ yn cynnwys dau blentyn ar sail breswyl lawn-amser. Mae'r eiddo wedi cael ei adnewyddu gan Gyngor Sir Powys ac ar hyn o bryd mae'n bodloni'r gofynion ar gyfer cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae'r eiddo wedi'i leoli mewn ardal breswyl dawel ger Y Trallwng gyda llwybrau trafnidiaeth da i drefi Cymru a Lloegr.

Mae'r cartref yn Ystradgynlais yn dŷ cyngor pâr 3 ystafell wely gyda gardd. Bydd y tŷ yn cynnwys dau blentyn ar sail breswyl lawn-amser. Mae'r eiddo wedi cael ei adnewyddu gan Gyngor Sir Powys ac ar hyn o bryd mae'n bodloni'r gofynion ar gyfer cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae'r eiddo wedi'i leoli mewn ardal breswyl dawel ger Ystradgynlais gyda llwybrau trafnidiaeth dda i Dde Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn chwilio am ddarparwyr a fyddai â diddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cymorth preswyl i blant Powys o'r cartrefi hyn sy'n eiddo i Bowys.

Mae'r Cyngor yn cynnal digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr yn y cartrefi i ddarparwyr fynychu a gweld yr eiddo gyda chyfle i drafod gyda chomisiynwyr y gofynion ar gyfer darparu gwasanaethau.

Cynhelir Digwyddiad 'Cwrdd â'r Prynwr' yn y cartref yn y Trallwng ddydd Gwener, 24 Mai 2024 tra bydd Digwyddiad 'Cwrdd â'r Prynwr' yn cael ei gynnal yn y cartref ger Ystradgynlais ddydd Iau, 6 Mehefin 2024. Mae'r digwyddiadau hyn drwy apwyntiad yn unig. I archebu slot yn nigwyddiad cwrdd â'r prynwr, cysylltwch ag Emily Feerick, Swyddog Comisiynu a Phrosiectau. E-bost: emily.feerick2@powys.gov.uk Ffôn: 01597 826817.

Byddwch yn ystyriol i drigolion lleol ynglŷn â pharcio. Yn amodol ar ganlyniad profi'r farchnad, mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu cychwyn ar dendr ffurfiol i ddarparu gwasanaethau.


Cyhoeddwyd gyntaf
10 Mai 2024
Diweddarwyd diwethaf
10 Mai 2024
Powys yn Comisiynu Cymorth Preswyl i Blant Allanol

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.