Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

 • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
 • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA0491
Enw
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Cyfeiriad
Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn, Aberystwyth, SY23 3UE, GB
Ffôn
+44 1545570881
Ffacs
Cod NUTS
UKL1
Ebost
Ymholiadau.caffael@ceredigion.gov.uk
URL Gwefan
http://www.ceredigion.gov.uk
Hysbysiad preifatrwydd
https://www.ceredigion.gov.uk/your-council/data-protection-freedom-of-information/data-protection/privacy-notice/

Manylion cyswllt

Teitl
Procurement & Commissioning Team
Cyfeiriad
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Aberystwyth, SY23 3UE
Ffôn
01545 570881
Ffacs
Ebost
ymholiadau.caffael@ceredigion.gov.uk

Disgrifiad

Gwybodaeth am Gyngor Sir Ceredigion

Yn ddaearyddol, Ceredigion yw un o siroedd mwyaf Cymru, gydag arwynebedd o bron i 1,800 o gilometrau sgwâr. Hon yw un o’r siroedd a’r ardaloedd prin hynny yng Nghymru lle mae’r boblogaeth wedi tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf oherwydd mewnfudo net. Mae’r boblogaeth o 77,800 wedi’i chrynhoi’n bennaf yn y trefi a’r aneddiadau ar hyd yr arfordir, gyda thua 18,000 yn byw yn Aberystwyth. Er hynny, mae poblogaeth y Sir yn denau ac mae’r Sir gyfan yn cael ei diffinio fel ardal wledig. Fel ardaloedd gwledig eraill, mae poblogaeth y Sir hon yn heneiddio ac mae nifer y bobl ifanc yn disgyn.

Amaethyddiaeth, twristiaeth a manwerthu yw ein prif sectorau cyflogaeth, gyda thros 3,700 o fusnesau wedi’u cofrestru at ddibenion TAW. Mae tua 40% o weithlu Ceredigion yn gweithio yn y sector cyhoeddus ym maes iechyd, addysg, ymchwil a gweinyddu cyhoeddus. Mae cyfran uchel o’r boblogaeth, sef 58%, yn siarad Cymraeg ac mae’r ardal yn parhau i fod yn un o gadarnleoedd treftadaeth a diwylliant Cymreig.

Cyngor Sir Ceredigion sy’n gyfrifol am ddarparu’r holl wasanaethau llywodraeth leol yng Ngheredigion. Mae’r Cyngor Sir hefyd yn cynrychioli buddiannau trigolion Ceredigion ar nifer o bartneriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Fel Awdurdod Unedol, mae’r Cyngor yn gyfrifol am ddarparu’r gwasanaethau a chyflawni’r swyddogaethau a ganlyn:

• Gweinyddu Budd-dâl Treth y Cyngor		• Budd-daliadau Tai
• Iechyd Anifeiliaid					• Gwasanaethau Tai
• Archifau						• Gwasanaethau Hamdden
• Mynwentydd					• Gwasanaethau Llyfrgell
• Cofrestru Sifil					• Trwyddedu
• Amddiffyn yr Arfordir				• Cynllunio Lleol
• Casglu a Gwaredu Gwastraff			• Marchnadoedd
• Dysgu Cymunedol					• Dysgu Cymunedol
• Tocynnau Teithio Rhatach			• Cynllunio Gwastraff a Mwynau
• Ffermydd y Cyngor				• Amgueddfeydd
• Casglu Treth y Cyngor				• Parciau a Gerddi
• Parciau Gwledig					• Cyfleusterau Cyhoeddus
• Datblygu Economaidd				• Trafnidiaeth Gyhoeddus
• Gwasanaethau Addysg				• Diogelwch ar y Ffyrdd
• Cofrestru Etholiadol				• Gwasanaethau Cymdeithasol
• Cynlluniau Argyfwng				• Cynllunio Strategol
• Iechyd Amgylcheddol				• Goleuadau Stryd
• Gwarchod yr Amgylchedd			• Cefnogi’r Celfyddydau
• Grantiau i Grwpiau Gwirfoddol			• Twristiaeth
• Porthladdoedd					• Safonau Masnach
• Cynnal a Chadw Ffyrdd				• Rheoli Traffig
• Grantiau Adnewyddu Tai				• Cynllunio Trafnidiaeth

Dyma brif godau post Ceredigion:

• SA38 • SA40 • SA43 • SA44 • SA45 • SA46 • SY20 • SY23 • SY24 • SY25Information about Ceredigion County Council


Ceredigion is one of the largest counties in Wales geographically, covering nearly 1,800sq kilometres. It is one of the few Counties and areas in Wales which has experienced a large growth in its population in recent years, due to net in-migration. The 77,800 population is concentrated along the Coastal corridor of towns and settlements, with Aberystwyth accommodating around 18,000. Even so, the County is sparsely populated and the whole County is defined as a rural area. The County, similar to other rural areas, is experiencing an ageing population combined with a fall in the number of young people. 
Our main sectors of employment are agriculture, tourism, and retail with over 3,700 VAT registered businesses. Around 40% of the workforce in Ceredigion is employed in the public sector in health, education, research and public administration. A high proportion of the population, 58% speak Welsh and the area remains a stronghold of Welsh culture and heritage.
Ceredigion County Council is responsible for the provision of all Local Government service for the county of Ceredigion. The County Council also represents the interests of the people of Ceredigion on many partnerships on a local, regional and national basis. As a Unitary Authority, the Council has responsibility for delivering the following services and functions:
• Administration of Council Tax Benefit		• Housing Benefits
• Animal Health 					• House Renovation Grants 
• Archives 						• Leisure Services 
• Cemeteries 					• Library Services 
• Civil Registration 					• Licensing 
• Coast Protection 					• Local Planning 
• Collection and Disposal of Waste 		• Markets 
• Community Learning 				• Community Learning 
• Concessionary Fares 				• Minerals and Waste Planning 
• Council Farms 					• Museums 
• Council Tax collection 				• Parks and Gardens 
• Country Parks 					• Public Conveniences 
• Economic Development 				• Public Transport 
• Education Services 				• Road Safety 
• Electoral Registration 				• Social Services 
• Emergency Planning •				 Strategic Planning 
• Environmental Health 				• Street Lighting 
• Environmental Protection 			• Supporting the Arts 
• Grants to Voluntary Groups 			• Tourism 
• Harbours 						• Trading Standards 
• Highway Maintenance 				• Traffic Management 
• Housing Related Services 			• Transport Planning
Ceredigion is located across the following principal post codes: 

• SA38 • SA40 • SA43 • SA44 • SA45 • SA46 • SY20 • SY23 • SY24 • SY25

Pwrcasu


            

Gwybodaeth arall


            

Hysbysiadau contract cyfredol

2 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Ceredigion - Learner Transport - Buses 2024 05 Mehefin 2024 02 Mai 2024
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Ceredigion - Learner Transport - Taxis 2024 03 Mehefin 2024 26 Ebrill 2024

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

1 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Penmorfa, Aberaeron - Cyfle Gofod Hwb i Gyflenwyr 19 Chwefror 2024

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

321 Canlyniadau
 • ...

CY 1 CY 33

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 28 1299
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 23 1014
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 17 193
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 17 104
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 5 84
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 2 45

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.