Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360
Cyhoeddwyd gan: GOLWG CYFYNGEDIG
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 18/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu a gosod meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360.
Mae Bro360 yn gynllun arloesol sydd â’r nod o gydweithio gyda chymunedau i greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg fydd yn darparu newyddion lleol, ynghyd â chynnwys a gwasanaethau amrywiol eraill. Yn ystod cyfnod peilot y cynllun (2019 - 2022) byddwn yn gweithio’n benodol gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Gogledd Ceredigion, ond y nod hirdymor ydy ymestyn y cynllun a’r rhwydwaith yn ehangach.
Rydym yn awyddus i benodi cwmni digidol fydd yn gweithredu fel partner wrth ddatblygu elfennau technegol a datblygu meddalwedd y cynllun, gan rannu’r un daliadau a brwdfrydedd â ni ynglŷn â’r potensial.
Bydd yr holl waith yn seiliedig ar yr hyn mae Golwg, a’r cymunedau lleol yn dymuno ei weld. Bydd proses gychwynnol o gynllunio union natur y rhwydwaith, e.e. penderfynu ar drefniant, seilwaith a nodweddion unrhyw wefan(nau), a'r perthynas rhwng y wefan ganolog a gwefannau ar gyfer cymunedau gwahanol. Er bydd y prosiect yn hyrwyddo a hybu defnydd o amryw lwyfannau digidol ymysg cymunedau lleol, mae gwefan(nau) ganolog sy’n ddeinamig, rhyngweithiol, ac yn hyblyg yn hollol allweddol i lwyddiant y prosiect. Prif rôl ein partner digidol fydd: i gyd-gynllunio'r rhwydwaith, datblygu meddalwedd addas ac effeithiol ar gyfer y cynllun, creu cysodiadau gweledol mewn partneriaeth â ddylunydd graffeg Golwg, a gosod y meddalwedd.
Bydd y feddalwedd yn cael ei adeiladu ar sylfaen WordPress, ac yn ogystal â bod yn rhwydd i’w ddefnyddio i bobl o bob gallu technegol, bydd yn rhyngweithio ac yn gweithio’n effeithiol ochr yn ochr â meddalwedd Golwg360. Yn hynny o beth rydym yn dychmygu y bydd gan gwmnïau addas brofiad helaeth o ddatblygu gwefannau gan ddefnyddio lwyfan WordPress.
Ni fydd y pecyn gwaith hwn yn cynnwys cynnal a chadw'r system. Bydd y gwaith hwnnw yn rhan o becyn ar wahân.
Ceir manylion a manyldeb llawn yn y ddogfen manyleb atodol.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


GOLWG CYFYNGEDIG

Golwg, Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Ceredigion

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529


https://golwg360.cymru/
www.gwerthwchigymru.llyw.cymru

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Golwg Cyfyngedig

Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529

owainschiavone@golwg.com

https://golwg360.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Golwg Cyfyngedig

Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529

owainschiavone@golwg.com

https://golwg360.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu a gosod meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360.

Mae Bro360 yn gynllun arloesol sydd â’r nod o gydweithio gyda chymunedau i greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg fydd yn darparu newyddion lleol, ynghyd â chynnwys a gwasanaethau amrywiol eraill. Yn ystod cyfnod peilot y cynllun (2019 - 2022) byddwn yn gweithio’n benodol gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Gogledd Ceredigion, ond y nod hirdymor ydy ymestyn y cynllun a’r rhwydwaith yn ehangach.

Rydym yn awyddus i benodi cwmni digidol fydd yn gweithredu fel partner wrth ddatblygu elfennau technegol a datblygu meddalwedd y cynllun, gan rannu’r un daliadau a brwdfrydedd â ni ynglŷn â’r potensial.

Bydd yr holl waith yn seiliedig ar yr hyn mae Golwg, a’r cymunedau lleol yn dymuno ei weld. Bydd proses gychwynnol o gynllunio union natur y rhwydwaith, e.e. penderfynu ar drefniant, seilwaith a nodweddion unrhyw wefan(nau), a'r perthynas rhwng y wefan ganolog a gwefannau ar gyfer cymunedau gwahanol. Er bydd y prosiect yn hyrwyddo a hybu defnydd o amryw lwyfannau digidol ymysg cymunedau lleol, mae gwefan(nau) ganolog sy’n ddeinamig, rhyngweithiol, ac yn hyblyg yn hollol allweddol i lwyddiant y prosiect. Prif rôl ein partner digidol fydd: i gyd-gynllunio'r rhwydwaith, datblygu meddalwedd addas ac effeithiol ar gyfer y cynllun, creu cysodiadau gweledol mewn partneriaeth â ddylunydd graffeg Golwg, a gosod y meddalwedd.

Bydd y feddalwedd yn cael ei adeiladu ar sylfaen WordPress, ac yn ogystal â bod yn rhwydd i’w ddefnyddio i bobl o bob gallu technegol, bydd yn rhyngweithio ac yn gweithio’n effeithiol ochr yn ochr â meddalwedd Golwg360. Yn hynny o beth rydym yn dychmygu y bydd gan gwmnïau addas brofiad helaeth o ddatblygu gwefannau gan ddefnyddio lwyfan WordPress.

Ni fydd y pecyn gwaith hwn yn cynnwys cynnal a chadw'r system. Bydd y gwaith hwnnw yn rhan o becyn ar wahân.

Ceir manylion a manyldeb llawn yn y ddogfen manyleb atodol.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89593 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Y gyllideb ar gyfer datblygu’r feddalwedd a’r elfennau ydy oddeutu £60,000 a dylai tendrau am y gwaith roi disgrifiad manwl o’r hyn y byddwch yn ei gynnig o fewn y cyllid hwn.

Mae cyllideb ychwanegol wedi’i glustnodi ar gyfer y gwasanaeth cynnal a chadw fydd yn dilyn cyfnod datblygu’r feddalwedd graidd.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Mae'r gallu i ddarparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y tendr hwn.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Cymraeg

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89593)

Mae'n ymwneud â'r prosiect/rhaglen ganlynol a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE: CYMUNEDAU GWLEDIG LLYWODRAETH CYMRU - RHAGLEN DATBLYGU GWLEDIG 2014–2020 Rhwydwaith Lle ar y We - Gwefannau Cymunedol 360 Rhif ID yr Achos: 81556

Rhwydwaith Lle ar y We - Gwefannau Cymunedol 360

Rhif ID yr Achos: 81556

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360
Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360
bro360 - y weledigaeth a'r bwriad
Golwg - cefndir y cwmni

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: owainschiavone@golwg.com
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: owainschiavone@golwg.com

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283832: Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 18/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: GOLWG CYFYNGEDIG
AUG304957: Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360
Dyddiad Cyhoeddi: 12/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: GOLWG CYFYNGEDIG

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/02/19 Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360 Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360101.87 KB16
08/02/19 Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360 Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro36098.31 KB16
08/02/19 bro360 - y weledigaeth a'r bwriad Bro360 - Y Weledigaeth a'r Bwriad452.33 KB17
08/02/19 Golwg - cefndir y cwmni Golwg - cefndir y cwmni320.51 KB9

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru