Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360
OCID: ocds-kuma6s-089593
ID yr Awdurdod: AA73792
Cyhoeddwyd gan: GOLWG CYFYNGEDIG
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 18/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu a gosod meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360.
Mae Bro360 yn gynllun arloesol sydd â’r nod o gydweithio gyda chymunedau i greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg fydd yn darparu newyddion lleol, ynghyd â chynnwys a gwasanaethau amrywiol eraill. Yn ystod cyfnod peilot y cynllun (2019 - 2022) byddwn yn gweithio’n benodol gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Gogledd Ceredigion, ond y nod hirdymor ydy ymestyn y cynllun a’r rhwydwaith yn ehangach.
Rydym yn awyddus i benodi cwmni digidol fydd yn gweithredu fel partner wrth ddatblygu elfennau technegol a datblygu meddalwedd y cynllun, gan rannu’r un daliadau a brwdfrydedd â ni ynglŷn â’r potensial.
Bydd yr holl waith yn seiliedig ar yr hyn mae Golwg, a’r cymunedau lleol yn dymuno ei weld. Bydd proses gychwynnol o gynllunio union natur y rhwydwaith, e.e. penderfynu ar drefniant, seilwaith a nodweddion unrhyw wefan(nau), a'r perthynas rhwng y wefan ganolog a gwefannau ar gyfer cymunedau gwahanol. Er bydd y prosiect yn hyrwyddo a hybu defnydd o amryw lwyfannau digidol ymysg cymunedau lleol, mae gwefan(nau) ganolog sy’n ddeinamig, rhyngweithiol, ac yn hyblyg yn hollol allweddol i lwyddiant y prosiect. Prif rôl ein partner digidol fydd: i gyd-gynllunio'r rhwydwaith, datblygu meddalwedd addas ac effeithiol ar gyfer y cynllun, creu cysodiadau gweledol mewn partneriaeth â ddylunydd graffeg Golwg, a gosod y meddalwedd.
Bydd y feddalwedd yn cael ei adeiladu ar sylfaen WordPress, ac yn ogystal â bod yn rhwydd i’w ddefnyddio i bobl o bob gallu technegol, bydd yn rhyngweithio ac yn gweithio’n effeithiol ochr yn ochr â meddalwedd Golwg360. Yn hynny o beth rydym yn dychmygu y bydd gan gwmnïau addas brofiad helaeth o ddatblygu gwefannau gan ddefnyddio lwyfan WordPress.
Ni fydd y pecyn gwaith hwn yn cynnwys cynnal a chadw'r system. Bydd y gwaith hwnnw yn rhan o becyn ar wahân.
Ceir manylion a manyldeb llawn yn y ddogfen manyleb atodol.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


GOLWG CYFYNGEDIG

Golwg, Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Ceredigion

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529


https://golwg360.cymru/
www.gwerthwchigymru.llyw.cymru

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Golwg Cyfyngedig

Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529

owainschiavone@golwg.com

https://golwg360.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Golwg Cyfyngedig

Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529

owainschiavone@golwg.com

https://golwg360.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu a gosod meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360.

Mae Bro360 yn gynllun arloesol sydd â’r nod o gydweithio gyda chymunedau i greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg fydd yn darparu newyddion lleol, ynghyd â chynnwys a gwasanaethau amrywiol eraill. Yn ystod cyfnod peilot y cynllun (2019 - 2022) byddwn yn gweithio’n benodol gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Gogledd Ceredigion, ond y nod hirdymor ydy ymestyn y cynllun a’r rhwydwaith yn ehangach.

Rydym yn awyddus i benodi cwmni digidol fydd yn gweithredu fel partner wrth ddatblygu elfennau technegol a datblygu meddalwedd y cynllun, gan rannu’r un daliadau a brwdfrydedd â ni ynglŷn â’r potensial.

Bydd yr holl waith yn seiliedig ar yr hyn mae Golwg, a’r cymunedau lleol yn dymuno ei weld. Bydd proses gychwynnol o gynllunio union natur y rhwydwaith, e.e. penderfynu ar drefniant, seilwaith a nodweddion unrhyw wefan(nau), a'r perthynas rhwng y wefan ganolog a gwefannau ar gyfer cymunedau gwahanol. Er bydd y prosiect yn hyrwyddo a hybu defnydd o amryw lwyfannau digidol ymysg cymunedau lleol, mae gwefan(nau) ganolog sy’n ddeinamig, rhyngweithiol, ac yn hyblyg yn hollol allweddol i lwyddiant y prosiect. Prif rôl ein partner digidol fydd: i gyd-gynllunio'r rhwydwaith, datblygu meddalwedd addas ac effeithiol ar gyfer y cynllun, creu cysodiadau gweledol mewn partneriaeth â ddylunydd graffeg Golwg, a gosod y meddalwedd.

Bydd y feddalwedd yn cael ei adeiladu ar sylfaen WordPress, ac yn ogystal â bod yn rhwydd i’w ddefnyddio i bobl o bob gallu technegol, bydd yn rhyngweithio ac yn gweithio’n effeithiol ochr yn ochr â meddalwedd Golwg360. Yn hynny o beth rydym yn dychmygu y bydd gan gwmnïau addas brofiad helaeth o ddatblygu gwefannau gan ddefnyddio lwyfan WordPress.

Ni fydd y pecyn gwaith hwn yn cynnwys cynnal a chadw'r system. Bydd y gwaith hwnnw yn rhan o becyn ar wahân.

Ceir manylion a manyldeb llawn yn y ddogfen manyleb atodol.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89593 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Y gyllideb ar gyfer datblygu’r feddalwedd a’r elfennau ydy oddeutu £60,000 a dylai tendrau am y gwaith roi disgrifiad manwl o’r hyn y byddwch yn ei gynnig o fewn y cyllid hwn.

Mae cyllideb ychwanegol wedi’i glustnodi ar gyfer y gwasanaeth cynnal a chadw fydd yn dilyn cyfnod datblygu’r feddalwedd graidd.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Mae'r gallu i ddarparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y tendr hwn.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Cymraeg

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89593)

Mae'n ymwneud â'r prosiect/rhaglen ganlynol a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE: CYMUNEDAU GWLEDIG LLYWODRAETH CYMRU - RHAGLEN DATBLYGU GWLEDIG 2014–2020 Rhwydwaith Lle ar y We - Gwefannau Cymunedol 360 Rhif ID yr Achos: 81556

Rhwydwaith Lle ar y We - Gwefannau Cymunedol 360

Rhif ID yr Achos: 81556

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360
Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360
bro360 - y weledigaeth a'r bwriad
Golwg - cefndir y cwmni

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: owainschiavone@golwg.com
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: owainschiavone@golwg.com

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB283832: Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360
Dyddiad Cyhoeddi: 08/02/19
Dyddiad Cau: 18/03/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: GOLWG CYFYNGEDIG
AUG304957: Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360
Dyddiad Cyhoeddi: 12/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: GOLWG CYFYNGEDIG

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/02/19 Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360 Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360101.87 KB18
08/02/19 Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360 Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro36098.31 KB16
08/02/19 bro360 - y weledigaeth a'r bwriad Bro360 - Y Weledigaeth a'r Bwriad452.33 KB17
08/02/19 Golwg - cefndir y cwmni Golwg - cefndir y cwmni320.51 KB9

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru