Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: System Rheoli Llety ar gyfer Neuaddau Preswyl y Brifysgol / Accommodation Management System for University Halls of Residence
Cyhoeddwyd gan: Aberystwyth University
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau: 23/08/21
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae Prifysgol Aberystwyth yn chwilio am gyflenwr cymwys i ddarparu a chyflwyno System Rheoli Llety er mwyn rheoli pob agwedd ar ei darpariaeth breswyl i fyfyrwyr.
Aberystwyth University seeks a suitably qualified supplier to provide and implement an Accommodation Management System to manage all aspects of its student residential provision.
CPV: 48000000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Aberystwyth University

Hugh Owen Library, Penglais Campus

Aberystwyth

SY23 3DZ

UK

Ffôn: +44 1970622400

E-bost: andrew.chick@aber.ac.uk

NUTS: UKL1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.aber.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1009

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

System Rheoli Llety ar gyfer Neuaddau Preswyl y Brifysgol / Accommodation Management System for University Halls of Residence

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Mae Prifysgol Aberystwyth yn chwilio am gyflenwr cymwys i ddarparu a chyflwyno System Rheoli Llety er mwyn rheoli pob agwedd ar ei darpariaeth breswyl i fyfyrwyr.

Aberystwyth University seeks a suitably qualified supplier to provide and implement an Accommodation Management System to manage all aspects of its student residential provision.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mae Prifysgol Aberystwyth yn chwilio am gyflenwr cymwys i ddarparu a chyflwyno System Rheoli Llety er mwyn rheoli pob agwedd ar ei darpariaeth breswyl i fyfyrwyr. Mae gan Brifysgol Aberystwyth 7 neuadd breswyl a chyfanswm o 3249 o ofodau gwely, wedi’u trefnu’n fflatiau, tai, a stiwdios unigol. Bydd y system yn disodli’r datrysiad presennol a ddatblygwyd yn fewnol a bydd angen iddi allu gweithio ar system ddata myfyrwyr fewnol (AStRA) a'r system gyllid (Agresso | Unit4 Business World) a gallu i ddarparu pob rhan o'r system sy'n wynebu'r defnyddiwr yn ddwyieithog, yn Saesneg ac yn Gymraeg. Hoffai’r Brifysgol roi contract am gyfnod o bum mlynedd yn y lle cyntaf, ac yn ddelfrydol byddai’r system yn weithredol erbyn mis Ebrill 2022.

Aberystwyth University seeks a suitably qualified supplier to provide and implement an Accommodation Management System to manage all aspects of its student residential provision. Aberystwyth University has 7 halls of residence, divided between Third party managed and University owned accommodation, comprising 3249 bed spaces, arranged in flats, houses, and individual studios. The system will replace an existing in-house developed solution and will need to integrate with the in-house student data system (AStRA) and finance system (Agresso | Unit4 Business World) and be able to provide all contact-facing areas of the system bilingually, in English and Welsh. The University is seeking to initially contract for a 5-year period, with preferably the system being operational by April 2022.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Wedi'r cyfnod cychwynnol o 5 mlynedd mae'r Brifysgol yn rhagweld bydd estyniadau blynyddol heb ailagor y gystadleuaeth.

At the end of the 5 year period the University anticipates the extension on an annual basis thereafter without re-opening competition.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

See II.2.7 above.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

See tender documents as applicable

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 23/08/2021

Amser lleol: 13:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 23/08/2021

Amser lleol: 13:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=112551

(WA Ref:112551)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: andrew.chick@aber.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru