Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Gwasanaethau Teleffoni a Chanolfan Alwadau

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Tachwedd 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Tachwedd 2022

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-126064
Cyhoeddwyd gan:
Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
ID Awudurdod:
AA39790
Dyddiad cyhoeddi:
24 Tachwedd 2022
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaethau teleffoni a chanolfan alwadau wedi’u teilwra i anghenion y swyddfa. Ffocws y gwasanaeth fydd darparu gwasanaeth teleffoni sydd: • yn hawdd i’w lywio gan ddefnyddwyr gwasanaeth OGCC sy’n ein ffonio drwy ein llinellau ffôn i’w galluogi i gael eu cysylltu ag aelod perthnasol o staff OGCC mewn modd amserol. • o ansawdd sain da ac yn ddibynadwy a sefydlog o ran cysylltiad. • galluogi staff OGCC i ateb galwadau drwy system ffôn meddal ar y cyfrifiadur, pa un a ydynt yn gweithio yn swyddfa OGCC neu’n gweithio gartref. • ag adroddiadau data rheoli da • sydd â swyddogaeth canolfan alwadau i alluogi galwadau i gael eu cyfeirio at Giwiau Galw priodol, ac i'r galwadau hynny gael eu dosbarthu'n deg i'r rhai sy'n delio â galwadau rheng flaen. Y trefniant cyfredol Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio mewn modd hybrid, gan weithio yn bennaf o gartref, ond hefyd yn gweithio o’n swyddfeydd ym Mhen-coed, Pen-y-bont ar Ogwr yn lled-rheolaidd. Mae gennym tua 75 o staff, pob un â'u rhif estyniad llinell ddeialu uniongyrchol eu hunain. Mae OGCC yn derbyn galwadau ffôn gan amryw o ddefnyddwyr gwasanaeth naill ai’n uniongyrchol i swyddogion achos neu aelod arall o staff drwy rif deialu uniongyrchol, neu drwy ffonio ein prif linell ffôn sydd wedyn yn cael ei chyfeirio drwy gymhwysiad canolfan alwadau at staff enwebedig o’r ganolfan alwadau. Ar hyn o bryd mae gennym y nifer cyfartalog o alwadau bob wythnos: • 100 x o Alwadau i mewn i staff teleffoni rheng flaen trwy'r prif giwiau • 200 x o Alwadau i mewn i estyniadau llinell uniongyrchol • 200 x o Alwadau allan Mae’r cymhwysiad canolfan alwadau OGCC yn gweithio trwy weinydd ar y safle. Mae gan staff y ganolfan alwadau ffonau SIP pwrpasol yn eu cartref ac yn swyddfeydd OGCC ym Mhen-coed. Mae gan yr holl staff eraill setiau llaw pwrpasol yn swyddfa OGCC yn unig, ond caiff galwadau eu cyfeirio drwy wasanaeth ffôn meddal ar-lein (Circuit) pan fyddant yn gweithio gartref.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

IT, 1 ffordd yr hen gae, Pencoed,

Penybont

CF35 5LJ

UK

John Young

+44 1656641156

john.young@ombudsman.wales

http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaethau Teleffoni a Chanolfan Alwadau

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaethau teleffoni a chanolfan alwadau wedi’u teilwra i anghenion y swyddfa.

Ffocws y gwasanaeth fydd darparu gwasanaeth teleffoni sydd:

• yn hawdd i’w lywio gan ddefnyddwyr gwasanaeth OGCC sy’n ein ffonio drwy ein llinellau ffôn i’w galluogi i gael eu cysylltu ag aelod perthnasol o staff OGCC mewn modd amserol.

• o ansawdd sain da ac yn ddibynadwy a sefydlog o ran cysylltiad.

• galluogi staff OGCC i ateb galwadau drwy system ffôn meddal ar y cyfrifiadur, pa un a ydynt yn gweithio yn swyddfa OGCC neu’n gweithio gartref.

• ag adroddiadau data rheoli da

• sydd â swyddogaeth canolfan alwadau i alluogi galwadau i gael eu cyfeirio at Giwiau Galw priodol, ac i'r galwadau hynny gael eu dosbarthu'n deg i'r rhai sy'n delio â galwadau rheng flaen.

Y trefniant cyfredol

Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio mewn modd hybrid, gan weithio yn bennaf o gartref, ond hefyd yn gweithio o’n swyddfeydd ym Mhen-coed, Pen-y-bont ar Ogwr yn lled-rheolaidd.

Mae gennym tua 75 o staff, pob un â'u rhif estyniad llinell ddeialu uniongyrchol eu hunain.

Mae OGCC yn derbyn galwadau ffôn gan amryw o ddefnyddwyr gwasanaeth naill ai’n uniongyrchol i swyddogion achos neu aelod arall o staff drwy rif deialu uniongyrchol, neu drwy ffonio ein prif linell ffôn sydd wedyn yn cael ei chyfeirio drwy gymhwysiad canolfan alwadau at staff enwebedig o’r ganolfan alwadau.

Ar hyn o bryd mae gennym y nifer cyfartalog o alwadau bob wythnos:

• 100 x o Alwadau i mewn i staff teleffoni rheng flaen trwy'r prif giwiau

• 200 x o Alwadau i mewn i estyniadau llinell uniongyrchol

• 200 x o Alwadau allan

Mae’r cymhwysiad canolfan alwadau OGCC yn gweithio trwy weinydd ar y safle.

Mae gan staff y ganolfan alwadau ffonau SIP pwrpasol yn eu cartref ac yn swyddfeydd OGCC ym Mhen-coed. Mae gan yr holl staff eraill setiau llaw pwrpasol yn swyddfa OGCC yn unig, ond caiff galwadau eu cyfeirio drwy wasanaeth ffôn meddal ar-lein (Circuit) pan fyddant yn gweithio gartref.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

32412100 Telecommunications network
100 DU - Holl
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus





Datasharp Uk Ltd

Unit B, Woodland Court, Truro Business Park,

Truro

TR49NH

UK

Simon Allen



www.datasharp.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

TEL1022

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 11 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

11

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:126925)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  24 - 11 - 2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
32412100 Rhwydwaith telathrebu Rhwydwaith cyfathrebu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100 DU - I gyd
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
28 Hydref 2022
Dyddiad Cau:
11 Tachwedd 2022 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Dyddiad cyhoeddi:
24 Tachwedd 2022
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Dyddiad cyhoeddi:
24 Tachwedd 2022
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
john.young@ombudsman.wales
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.