Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwasanaethau Teleffoni a Chanolfan Alwadau
OCID: ocds-kuma6s-126064
ID yr Awdurdod: AA39790
Cyhoeddwyd gan: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaethau teleffoni a chanolfan alwadau wedi’u teilwra i anghenion y swyddfa.
Ffocws y gwasanaeth fydd darparu gwasanaeth teleffoni sydd:
• yn hawdd i’w lywio gan ddefnyddwyr gwasanaeth OGCC sy’n ein ffonio drwy ein llinellau ffôn i’w galluogi i gael eu cysylltu ag aelod perthnasol o staff OGCC mewn modd amserol.
• o ansawdd sain da ac yn ddibynadwy a sefydlog o ran cysylltiad.
• galluogi staff OGCC i ateb galwadau drwy system ffôn meddal ar y cyfrifiadur, pa un a ydynt yn gweithio yn swyddfa OGCC neu’n gweithio gartref.
• ag adroddiadau data rheoli da
• sydd â swyddogaeth canolfan alwadau i alluogi galwadau i gael eu cyfeirio at Giwiau Galw priodol, ac i'r galwadau hynny gael eu dosbarthu'n deg i'r rhai sy'n delio â galwadau rheng flaen.
Y trefniant cyfredol
Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio mewn modd hybrid, gan weithio yn bennaf o gartref, ond hefyd yn gweithio o’n swyddfeydd ym Mhen-coed, Pen-y-bont ar Ogwr yn lled-rheolaidd.
Mae gennym tua 75 o staff, pob un â'u rhif estyniad llinell ddeialu uniongyrchol eu hunain.
Mae OGCC yn derbyn galwadau ffôn gan amryw o ddefnyddwyr gwasanaeth naill ai’n uniongyrchol i swyddogion achos neu aelod arall o staff drwy rif deialu uniongyrchol, neu drwy ffonio ein prif linell ffôn sydd wedyn yn cael ei chyfeirio drwy gymhwysiad canolfan alwadau at staff enwebedig o’r ganolfan alwadau.
Ar hyn o bryd mae gennym y nifer cyfartalog o alwadau bob wythnos:
• 100 x o Alwadau i mewn i staff teleffoni rheng flaen trwy'r prif giwiau
• 200 x o Alwadau i mewn i estyniadau llinell uniongyrchol
• 200 x o Alwadau allan
Mae’r cymhwysiad canolfan alwadau OGCC yn gweithio trwy weinydd ar y safle.
Mae gan staff y ganolfan alwadau ffonau SIP pwrpasol yn eu cartref ac yn swyddfeydd OGCC ym Mhen-coed. Mae gan yr holl staff eraill setiau llaw pwrpasol yn swyddfa OGCC yn unig, ond caiff galwadau eu cyfeirio drwy wasanaeth ffôn meddal ar-lein (Circuit) pan fyddant yn gweithio gartref.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

IT, 1 ffordd yr hen gae, Pencoed,

Penybont

CF35 5LJ

UK

John Young

+44 1656641156

john.young@ombudsman.wales

http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaethau Teleffoni a Chanolfan Alwadau

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu gwasanaethau teleffoni a chanolfan alwadau wedi’u teilwra i anghenion y swyddfa.

Ffocws y gwasanaeth fydd darparu gwasanaeth teleffoni sydd:

• yn hawdd i’w lywio gan ddefnyddwyr gwasanaeth OGCC sy’n ein ffonio drwy ein llinellau ffôn i’w galluogi i gael eu cysylltu ag aelod perthnasol o staff OGCC mewn modd amserol.

• o ansawdd sain da ac yn ddibynadwy a sefydlog o ran cysylltiad.

• galluogi staff OGCC i ateb galwadau drwy system ffôn meddal ar y cyfrifiadur, pa un a ydynt yn gweithio yn swyddfa OGCC neu’n gweithio gartref.

• ag adroddiadau data rheoli da

• sydd â swyddogaeth canolfan alwadau i alluogi galwadau i gael eu cyfeirio at Giwiau Galw priodol, ac i'r galwadau hynny gael eu dosbarthu'n deg i'r rhai sy'n delio â galwadau rheng flaen.

Y trefniant cyfredol

Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio mewn modd hybrid, gan weithio yn bennaf o gartref, ond hefyd yn gweithio o’n swyddfeydd ym Mhen-coed, Pen-y-bont ar Ogwr yn lled-rheolaidd.

Mae gennym tua 75 o staff, pob un â'u rhif estyniad llinell ddeialu uniongyrchol eu hunain.

Mae OGCC yn derbyn galwadau ffôn gan amryw o ddefnyddwyr gwasanaeth naill ai’n uniongyrchol i swyddogion achos neu aelod arall o staff drwy rif deialu uniongyrchol, neu drwy ffonio ein prif linell ffôn sydd wedyn yn cael ei chyfeirio drwy gymhwysiad canolfan alwadau at staff enwebedig o’r ganolfan alwadau.

Ar hyn o bryd mae gennym y nifer cyfartalog o alwadau bob wythnos:

• 100 x o Alwadau i mewn i staff teleffoni rheng flaen trwy'r prif giwiau

• 200 x o Alwadau i mewn i estyniadau llinell uniongyrchol

• 200 x o Alwadau allan

Mae’r cymhwysiad canolfan alwadau OGCC yn gweithio trwy weinydd ar y safle.

Mae gan staff y ganolfan alwadau ffonau SIP pwrpasol yn eu cartref ac yn swyddfeydd OGCC ym Mhen-coed. Mae gan yr holl staff eraill setiau llaw pwrpasol yn swyddfa OGCC yn unig, ond caiff galwadau eu cyfeirio drwy wasanaeth ffôn meddal ar-lein (Circuit) pan fyddant yn gweithio gartref.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

32412100 Telecommunications network
100 DU - Holl
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Datasharp Uk Ltd

Unit B, Woodland Court, Truro Business Park,

Truro

TR49NH

UK

Simon Allenwww.datasharp.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

TEL1022

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 11 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

11

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:126925)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  24 - 11 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: john.young@ombudsman.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32412100Telecommunications networkCommunications network

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT416522: Gwasanaethau Teleffoni a Chanolfan Alwadau
Dyddiad Cyhoeddi: 28/10/22
Dyddiad Cau: 11/11/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
NOV419634: Gwasanaethau Teleffoni a Chanolfan Alwadau
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
NOV419634: Gwasanaethau Teleffoni a Chanolfan Alwadau
Dyddiad Cyhoeddi: 24/11/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Copyright © GwerthwchiGymru