Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Newyddion

Isod ceir rhestr o eitemau newyddion diweddar sy'n ymwneud â phrynu, caffael neu gyfraith Ewropeaidd.

Fel arall, gallwch weld yr holl eitemau newyddion

DyddiadDisgrifiad
21-Jun-19 TRAFNIDIAETH CYMRU - AD & HANFODION CYNALADWYEDD
Mae Busnes Cymru yn cynnig Gweithdy Hanfodion Adnoddau Dynol a Chynaliadwyedd wedi'i ariannu'n llawn, i'ch helpu i baratoi a gwella'ch siawns o ennill y tendrau hynny.
21-Jun-19 TRANSPORT FOR WALES – HR & SUSTAINABILITY ESSENTIALS
Business Wales offers a fully funded, HR & Sustainability Essentials Workshop, to help you prepare and enhance your chances of winning those tenders.
18-Jun-19 Diwrnod i Gyflenwyr Fframwaith Adeiladu SEWSCAP 3
Ymunwch â SEWSCAP a chontractwyr blaengar o’r haen gyntaf yn y diwrnod am ddim i gyflenwyrm a fydd yn cael ei gynnal ddydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd.
18-Jun-19 SEWSCAP 3 Construction Framework Supplier Day
Join SEWSCAP and leading first tier contractors at the forthcoming free supplier day, taking place on Wednesday 17 July 2019 at the All Nations Centre in Cardiff.
24-May-19 Mae GwerthwchiGymru ar fin elwa o system mewngyfnodi newydd a symlach.
Sign On Cymru
24-May-19 Sell2Wales is set to benefit from new streamlined log-in system
Sign On Cymru
15-May-19 RECRIWTIO, DOD O HYD I’R BOBL GYWIR
Archebwch Nawr
15-May-19 RECRUITMENT, GETTING THE RIGHT PEOPLE
Book Now
08-May-19 SUT I ENNILL CYTUNDEBAU GYDA CHYNGOR GWYNEDD
23 Mai 2019, 09:30 - 13:30 - Caernarfon
08-May-19 HOW TO WIN CONTRACTS WITH GWYNEDD COUNCIL
23 May 2019, 09:30 - 13:30 – Caernarfon
18-Mar-19 Sioeau Busnes Cymru 2019
Sioeau Busnes Cymru yw'r arddangosfa fwyaf yng Nghymru ar gyfer busnesau - mae’n cynnwys 4 sioe genedlaethol.
18-Mar-19 The Welsh Business Shows 2019
The Welsh Business shows are Wales’ largest business to business exhibition comprising of 4 national shows.
14-Mar-19 Uwchgynhadledd busnes Heathrow
Archebwch Nawr
14-Mar-19 Heathrow Business Summit
Book now
22-Jan-19 Ydych chi'n arloesi yn y sector adeiladu yng Nghymru?
Mae Arloesi 100 Adeiladu Cymru yn brosiect newydd wedi’i ddylunio i gydnabod, dathlu a hyrwyddo cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau arloesol cwmnïau adeiladu a chadwyn gyflenwi gysylltiedig ledled Cymru.
22-Jan-19 Are you innovating in the construction sector in Wales?
The Innovation 100 Construction Wales is a new project designed to recognise, celebrate and promote the innovative products, services and processes of construction and related supply chain companies across Wales.
05-Dec-18 The Welsh Construction Shows
The Welsh Construction Shows comprises of two national shows held annually in Cardiff and Swansea and held in prestigious venues that are Cardiff City Stadium and The Liberty Stadium.
05-Dec-18 Sioeau adeiladu Cymru
Mae sioeau adeiladu Cymru yn cynnwys dwy sioe genedlaethol a gynhelir yn flynyddol yng Nghaerdydd ac Abertawe a chynhelir y sioeau cyntaf mewn lleoliadau mawreddog fel Stadiwm Dinas Caerdydd a Stadiwm Liberty
15-Oct-18 Lansio contract newydd gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau
Gall gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau fod y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y DU o fewn y 15 mlynedd nesaf.
15-Oct-18 First full day of new Wales and borders rail service contract starts today
The Wales and Borders rail service can be the best passenger rail service in the UK within the next 15 years
13-Aug-18 Expo y byd 2020 Dubai
Bydd Expo 2020 yn cael ei gynnal yn Dubai o 20 Hydref 2020 tan 10 Ebrill 2021. Hwn fydd y digwyddiad Byd Expo cyntaf i gael ei gynnal yn ardal MEASA (y Dwyrain Canol, Affrica a De Asia), sy'n cynnwys 72 gwlad.
13-Aug-18 World Expo 2020 Dubai
Expo 2020 takes place in Dubai from 20 October 2020 to 10 April 2021. It will be the first World Expo to take place in the MEASA (Middle East, Africa and South Asia) region, consisting of 72 countries.
12-Jan-18 Trothwyon yr UE.
Trothwyon yr UE.
12-Jan-18 EU Thresholds
EU Thresholds