Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

 • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
 • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gweld manylion y prynwr

Dangosir manylion yr awdurdod a ddewiswyd isod

Cynnwys

Manylion y sefydliad

Dynodiad Sefydliad Prynu
AA39790
Enw
Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Cyfeiriad
1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, Bridgend, CF35 5LJ, GB
Ffôn
+44 3007900203
Ffacs
+44 1656641199
Cod NUTS
UK
Ebost
Finance@ombudsman.wales
URL Gwefan
http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/
Hysbysiad preifatrwydd

Manylion cyswllt

Teitl
Corporate Services / Gwasanaethau Corforaethol
Cyfeiriad
1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, Bridgend, CF35 5LJ
Ffôn
01656 644214
Ffacs
01656 641119
Ebost
corporate.services@ombudsman-wales.org.uk

Disgrifiad

Overview of Public Services Ombudsman for Wales

The office was established under the Public Services Ombudsman (Wales) Act 2005 and has two specific roles. The first is to consider complaints made by members of the public that they have suffered hardship or injustice through maladministration or service failure on the part of a body in jurisdiction. The second role is to consider complaints that members of local authorities have breached the Code of Conduct.

Bodies within the jurisdiction of the Public Services Ombudsman for Wales (PSOW) include local councils, the National Health Service, housing associations, social care providers and the Welsh Government. The office can investigate complaints made by members of the public that they have suffered hardship or injustice through maladministration or service failure.

The Ombudsman is an independent public official appointed by HM The Queen on the nomination of the National Assembly for Wales. Around 60 staff work with the Ombudsman and are based at offices in Pencoed, near Bridgend.

The Ombudsman prepares an Annual Report which is laid before the National Assembly for Wales. This is available on the PSOW website. Further information about the PSOW can be found at: www.ombudsman-wales.org.uk

Trosolwg o Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Cafodd y swydd ei sefydlu o dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 ac mae ganddi ddwy rôl benodol. Y cyntaf yw ystyried cwynion a wneir gan y cyhoedd eu bod wedi dioddef caledi neu anghyfiawnder drwy gamweinyddiaeth neu fethiant gwasanaeth ar ran corff ag awdurdodaeth. Yr ail rôl yw ystyried cwynion bod aelodau awdurdodau lleol wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Mae cyrff sydd wedi’u cynnwys yn awdurdodaeth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn cynnwys cynghorau lleol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, cymdeithasau tai, darparwyr gofal cymdeithasol a Llywodraeth Cymru. Gall y swydd ymchwilio i gwynion a wneir gan y cyhoedd eu bod wedi dioddef caledi neu anghyfiawnder drwy gamweinyddiaeth neu fethiant gwasanaeth.

Mae’r Ombwdsmon yn swyddog cyhoeddus annibynnol sy’n cael ei benodi gan EM y Frenhines yn dilyn enwebiad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae tua 60 aelod o staff yn gweithio i’r Ombwdsmon mewn swyddfeydd ym Mhencoed, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r Ombwdsmon yn paratoi Adroddiad Blynyddol a gyflwynir i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r adroddiad hwn ar gael ar wefan yr Ombwdsmon. Mae gwybodaeth bellach am Ombwdsmon Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ar gael yn: https://www.ombwdsmon.cymru/

Pwrcasu

Provision of Internal Audit Services to Public Services Ombudsman for Wales and Commissioners for Welsh Language, Older People and Children.

Gwybodaeth arall


            

Hysbysiadau contract cyfredol

1 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Gwasanaeth Adolygiad Annibynnol ar gyfer Cwynion Cwsmeriaid 14 Mehefin 2024 15 Mai 2024

Hysbysiadau contractau yn y dyfodol

0 Canlyniadau

Hysbysiadau contract yn y gorffennol

19 Canlyniadau

Teitl Dyddiad cau Cyhoeddedig
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Atebion Rheoli Achosion (CMS) 20 Hydref 2023 26 Medi 2023
Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y FTS Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Invitation to Tender for Case Management Solution (CMS) 20 Hydref 2023 26 Medi 2023
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Datblygwr/Darparwr Gwefan 06 Ionawr 2023 24 Tachwedd 2022
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Gwasanaethau Teleffoni a Chanolfan Alwadau 11 Tachwedd 2022 28 Hydref 2022
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Gwasanaeth monitro gwleidyddol 24 Hydref 2022 20 Medi 2022
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Darparu gwasanaeth glanhau swyddfa 04 Ionawr 2022 29 Tachwedd 2021
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Gwahoddiad i Dendro i Ddarparu Meddalwedd Rheoli Pobl 07 Chwefror 2022 06 Medi 2021
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Gwahoddiad i Dendro ar gyfer Gwasanaeth Adolygiad Annibynnol ar gyfer Cwynion Cwsmeriaid 20 Awst 2021 26 Gorffennaf 2021
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Wasanaethau Cymorth TG 30 Hydref 2020 30 Medi 2020
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Gwasanaeth Archwilio Mewnol - Ombwdsmon a Chomisiynwyr 16 Hydref 2020 10 Medi 2020

CY 1 CY 2

Cofrestr contractau

View and search this buyer's contracts register.

Ystod cyflogeion

Cymhwyster

0 Canlyniadau

Ystadegau

Dyfynbrisiau Cyflym 6 mis diwethaf Cyfanswm
Dyfyniadau Cyflym wedi'u dosbarthu 0 1
Gwobrau Dyfynbris Cyflym 0 0
Hysbysiadau Safle6 mis diwethafCyfanswm
hysbysiadau Contract Safle cyhoeddedig 1 17
Hysbysiadau safle dyfarnu Contract 0 16
Hysbysiadau cyhoeddus6 mis diwethafCyfanswm
Hysbysiadau o Gontractau OJEU/FTS a Gyhoeddwyd 0 3
Hysbysiadau Dyfarnu Contractau OJEU/FTS 0 2

Dogfennau

0 Canlyniadau

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.