Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Rhestr o Dendrau ar gyfer Prosiectau

Isod ceir rhestr o'r holl brosiectau cyfredol. I weld hysbysiadau sy'n ymwneud â phob prosiect, cliciwch ar deitl priodol y prosiect.

LogoManylion
Arbed am Byth
Arbed am Byth

Mae Arbed am Byth yn fenter ar y cyd rhwng yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ac Everwarm er mwyn cyflawni cam nesaf rhaglen Arbed Llywodraeth Cymru mewn cymunedau ledled Cymru. Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod Arbed am Byth wedi cael ei ddewis i reoli cam nesaf Arbed dros gyfnod contract o hyd at bum mlynedd.


Ymhlith y mesurau a'r technolegau ôl-osod sy'n cael eu hystyried o dan Arbed mae:


Inswleiddio waliau solet,
Inswleiddio'r atig a gwrth-ddrafftio,
Uwchraddio boeleri a systemau gwresogi (rheolaethau),
Pympiau gwres,
Rhoi cyngor ar arbed ynni.

Ers 2012, mae mwy na 60 o gynlluniau wedi cael eu cyflwyno o dan ddwy ran Arbed, gan greu dros 1,000 o swyddi lleol a rhagori ar ein targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a lleihau effaith tlodi tanwydd ar aelwydydd yng Nghymru.
Rôl Arbed am Byth yw rheoli'r rhaglen o un pen i'r llall; gan ddechrau drwy ddatblygu cynlluniau a chydberthnasau lleol, cynnal asesiadau tai cyfan, darparu pecynnau wedi'u teilwra o fesurau effeithlonrwydd ynni a argymhellir ar gyfer pob cartref, caffael a gweithio gyda gosodwyr lleol i osod unrhyw welliannau angenrheidiol, archwilio a chymeradwyo pob mesur cyn cynnal gwerthusiadau o bob cynllun yn fanwl ac yn gydweithredol.

Mae dull gweithredu Arbed am Byth yn canolbwyntio ar brofiad cwsmeriaid a gaiff ei ddarparu mewn cymunedau lleol; gweithio i gontract â Llywodraeth Cymru sy'n cymell darparu gwasanaeth o safon uchel, sy'n ymatebol a chyson ym mhob cwr o Gymru. Ni fydd dau gynllun yr un peth, ni fydd dau eiddo yr un peth ac ni fydd dau gwsmer yr un peth - bydd addasu i amgylchiadau unigol a gweithredu'n hyblyg ac ymatebol wrth ddelio ag anghenion gwahanol leoliadau a chwsmeriaid yn elfen allweddol o ffordd Arbed am Byth o weithredu.

Un o ofynion allweddol cyflwyno Arbed fydd cael y buddiannau hirdymor mwyaf posibl i gymunedau Cymru, yn enwedig o ran creu swyddi, prentisiaethau a darparu cyfleoedd hyfforddi mewn ardaloedd allweddol. Bydd disgwyl i holl bartneriaid Arbed am Byth fabwysiadu dull gweithredu tebyg.

Rhestrir y cyfleoedd i gymryd rhan isod.

Ychwanegwch  "Prosiectau GwerthwchiGymru > Arbed am Byth" i'ch proffil hysbysu os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am bob hysbysiad a gyhoeddir ar gyfer y prosiect hwn. 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn cysylltwch â info@arbedambyth.wales.

Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan
Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan

Ym mis Chwefror 2016 cadarnhaodd Aston Martin fod Sain Tathan ym Morgannwg wedi cael ei ddewis fel lleoliad ei ail gyfleuster gweithgynhyrchu.

Rhagwelir y caiff hyd at 750 o swyddi newydd eu creu yn Sain Tathan rhwng nawr a 2020. Ar draws y gadwyn gyflenwi a busnesau lleol, mae'n debygol y caiff 3,000 o swyddi pellach eu creu o ganlyniad uniongyrchol i'r buddsoddiadau hyn.

Bydd y cyfleuster Aston Martin newydd yn Sain Tathan, a fydd yn ymestyn dros tua 90 erw, yn addasu rhai o'r cyfleusterau a ddefnyddir ar hyn o bryd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn at ddibenion newydd. Gan ganolbwyntio ar drawsnewid y tri 'uwch awyrendy' presennol yn Sain Tathan, bwriedir i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2017 gyda'r nod o gynhyrchu cerbydau yn llawn erbyn 2020.

Sain Tathan fydd yr unig gyfleuster cynhyrchu ar gyfer cerbyd nodweddion cymysg Aston Martin newydd. Dangoswyd cerbyd nodweddion cymysg cysyniadol o'r enw 'DBX' yn gyntaf yn gynnar yn 2015 gan ddangos bwriad a chyfeiriad y cwmni ar gyfer y rhan lewyrchus hon o ben uchaf y farchnad.

Rhestrir cyfleoedd i gymryd rhan isod.

Ychwanegwch "Prosiectau GwerthwchiGymru > Aston Martin – Cyfleuster Sain Tathan" at eich proffil hysbysiadau os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am yr holl hysbysiadau sy'n cael eu cyhoeddi ar gyfer y prosiect hwn.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch efo Graham Palmer – Rheolwr Prosiect Cyfleusterau - Ffôn: +44 (0) 1926  692824  E-bost:  graham.palmer@astonmartin.com

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth Cymru

Cwmni dielw a berchnogir yn llawn ac a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru ydym ni.
Rydym yn un o’r rhai sy’n cyflawni elfennau o weledigaeth Llywodraeth Cymru i greu system drafnidiaeth integredig drawsnewidiol yng Nghymru, gan ddarparu trafnidiaeth ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer pawb.
Rydym ar hyn o bryd yn cynllunio a chynnal prosiect gaffael ar gyfer Gwasanaeth Rheilffordd nesaf Cymru a’r Gororau a’r Metro ar ran Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni:
Trafnidiaeth Cymru
Ty Southgate,
Wood Street,
Caerdydd,
CF10 1EW

E-bost: contact@transportfor.wales   

Dilynwch ni ar Twitter: @transport_wales 

I gael rhagor o wybodaeth amdanom gweler y dudalen ganlynol: http://gov.wales/topics/transport/transport-for-wales/?lang=cy

I weld ein holl hysbysiadau caffael: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi ar hyn o bryd yn canlyn arni â gwaith i benodi Partneriaid Cyflawni Seilwaith (IDP)

Mae Hysbysiad Dangosol Cyfnodol a gyhoeddwyd ar wefan GwerthwchiGymru yn ymwneud â Chyfleoedd Dylunio ac Adeiladu ar ffurf Ymwneud Cynnar gan Gontractwr (ECI) sy’n deillio o’r rhaglen Metro a gellir ei weld yma: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/show/search_view.aspx?ID=JUL145212

Mae’r gofyniad yn cynnwys:
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw cyflenwad trydan
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw prosiectau gwaith sifil
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw addasiadau i’r rheilffordd barhaol

Bydd cyfleoedd pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen prosiectau hon.

Mae arloesi’n fater allweddol ac yn unol â Strategaeth Arloesi Llywodraeth Cymru rydym yn annog cyflenwyr i gysylltu â syniadau arloesol sydd ar gael trwy Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd ac Innovate UK.

Ceir rhagor o wybodaeth yma:
Bwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd: http://www.rssb.co.uk/Library/research-development-and-innovation/rail-technical-strategy-solutions-catalogue.pdf
Innovate UK: https://www.sell2wales.gov.wales/Guides/Guide_Download.aspx?id=13680

Cliciwch yma am gyflwyniadau o’r digwyddiad chodi ymwybyddiaeth Gwasanaethau Rheilffyrdd a Datblygiad Metro  a gynhelwyd ar  22 Mawrth yn Llanelwy: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=14040

Morlyn Llanw Bae Abertawe
Morlyn Llanw Bae Abertawe

Ar gapasiti gosodedig o 320MW, Morlyn Llanw Bae Abertawe fydd y datblygiad ynni morol mwyaf yn y byd. Fel prosiect seilwaith gwerth £1biliwn, bydd ganddo allbwn o 495GWh cwbl ragweladwy bob blwyddyn o drydan gwyrdd a glân a bydd yn pweru dros 155,000 o gartrefi am 120 o flynyddoedd - mae hynny tua 11% o drydan domestig Cymru. Rhestrir cyfleoedd i gymryd rhan isod.

 

Ychwanegwch "Swansea Bay Tidal Lagoon" i'ch proffil hysbysu os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost o bob hysbysiad a gyhoeddir ar gyfer y prosiect hwn.

 

I weld y newyddion diweddaraf am Tidal Lagoon Power ewch i

http://www.tidallagoonpower.com/news/

Cyflymu Cymru 2
Cyflymu Cymru 2

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddod â gwasanaeth band eang cyflym a dibynadwy i bob man yng Nghymru.

Mae'n rhaglen gyfredol, 'Cyflymu Cymru', wrthi'n datblygu seilwaith band eang cyflym iawn ledled y wlad. Bydd y rhaglen hon, sy'n dod â band eang cyflym iawn i ardaloedd lle na fyddai’r gwasanaeth ar gael fel arall, yn dod i ben ym mis Mehefin 2017. Mae mwy o waith eto i'w wneud i gyrraedd yr ychydig fannau yng Nghymru lle nad yw’r gwasanaeth hwn ar gael ac rydym yn bwriadu gwneud rhagor o waith i fynd i'r afael â hynny. Yn amodol ar gytundeb terfynol ar gyllid, disgwylir i ymarfer caffael ar gyfer y gwaith hwnnw ddechrau yn ystod ail chwarter 2017.

Cynhaliwyd Diwrnod Gwybodaeth i'r Farchnad yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr 2016 ac mae sleidiau'r cyflwyniadau a Chrynodeb o'r Sesiwn Holi ac Ateb i'w gweld drwy glicio ar y ddolen isod. Er mwyn gweld pa fannau cymwys posibl a ddylai gael eu cynnwys mewn unrhyw ymarfer caffael dilynol, dechreuodd Adolygiad o'r Farchnad Agored ym mis Ionawr 2017.

Mae'r tîm yn awyddus i glywed oddi wrth bob parti/rhanddeiliaid sydd â diddordeb mewn helpu i lywio a pharatoi’r ymarfer caffael arfaethedig. Os oes gennych unrhyw syniadau / awgrymiadau neu os hoffech gyfarfod â'r tîm wyneb yn wyneb, cysylltwch â CyflymuCymru2.SuperfastCymru2@wales.gsi.gov.uk

I weld yr adnoddau sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn, ewch i: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=13620

Bydd yr adnoddau yn y ddolen hon yn cael eu diweddaru'n aml, felly cofiwch gyfeirio'n ôl atynt yn rheolaidd.

Band Eang Cymru
Band Eang Cymru

Cyflymu Cymru, cynllun Band Eang y Genhedlaeth Nesaf Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu contract i BT a fydd yn trawsffurfio tirwedd band eang Cymru. Nod y prosiect, sef Cyflymu Cymru, ydy cyrraedd 96% o gartrefi a busnesau Cymru, gan alluogi cyflymder band eang o hyd at 80Mbps yn nyfnderoedd cefn gwlad Cymru. Mae’r gwaith eisoes yn mynd rhagddo, a bydd yn parhau am dair blynedd bellach.

Mae Cyflymu Cymru’n adeiladu ar y band eang masnachol sydd eisoes ar gael yng Nghymru ac yn dod â chyfanswm y gwariant ar band eang ffeibr yng Nghymru i tua £425 miliwn. Bydd y prosiect yn golygu defnyddio tua 17,500 cilomedr o gêbl ffibr optig ac mae 3,000 o gypyrddau band eang ffeibr yn cael eu gosod ar hyd a lled y wlad.

Mae disgwyl y gallai’r dechnoleg fod werth cannoedd o filiynau o bunnoedd i Gymru. Mewn adroddiad a gyhoeddwyd y llynedd, gwelwyd fod BT wedi gwario £217 miliwn gyda chyflenwyr y genedl a bu’n gyfrifol am dros 9,000 swyddi Cymru. Caiff cyfleoedd is-gontractau eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru i fusnesau Cymru fedru bidio amdanynt.