Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Rhestr o Dendrau ar gyfer Prosiectau

Isod ceir rhestr o'r holl brosiectau cyfredol. I weld hysbysiadau sy'n ymwneud â phob prosiect, cliciwch ar deitl priodol y prosiect.

LogoManylion
Alun Griffiths (Contractors) Ltd
Alun Griffiths (Contractors) Ltd

Wedi'i sefydlu yn 1968 Griffiths yw un o'r contractwyr peirianneg sifil ac adeiladu blaenllaw sy'n gweithio yng Nghymru, siroedd y Gororau a Gorllewin Lloegr

Ar hyn o bryd mae gennym drosiant blynyddol o tua £150m sy'n ein gosod yn yr 20 uchaf o gontractwyr peirianneg sifil yn y DU. ...

Bargen Ddinesig Bae Abertawe
Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad o £ 1.3bn mewn 11 prosiect mawr ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe - sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Ariennir y Fargen Ddinesig, yn amodol ar gymeradwyaeth achosion busnes prosiect, g ...

SEWSCAP
SEWSCAP

Croeso i SEWSCAP – Cydweithrediaeth Peirianneg Sifil ac Adeiladu Priffyrdd De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru. Ar ôl ei lwyddiant fel fframwaith adeiladu cydweithredol, hwn yw trydydd fersiwn y fframwaith sifil a phriffyrdd yng Nghymru.

Mae SEWH yn dwyn ynghyd arbenigedd cont ...

Dwr Cymru
Dwr Cymru

Dwr Cymru Cyfyngedig (DCC) yn marchnata  fel  Dwr Cymru Welsh Water (DCWW) yw'r cwmni rheoledig sy'n darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i dros 3 miliwn o bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn ogystal â rhai rhannau cyfagos o Loe ...

Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited

Mae keolis Amey Wales Limited (KAWCL) wedi'i benodi gan Weinidogion Cymru fel Gweithredwr a Phartner Datblygu (ODP) ar gyfer Gwasanaethau Trên Rhanbarth Cymru a’r Gororau drwy Gytundeb Grant 15 mlynedd (Contract).

Mae KAWCL yn ymrwymedig i weithredu masnachfraint teithwyr ...

Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Mae Keolis Amey Wales Cymru Ltd (KAWCL) wedi'i benodi gan Weinidogion Cymru fel gweithredwr a Partner datblygu ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru &Gororau  drwy gytundeb Grant 15 mlynedd (Contract). Gweithrediadau Keolis Amey cyfyngedig (sy'n gweithredu fel Trafnidiaeth C ...

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Mae Trafnidiaeth I Gymru wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TfW yn allweddol i gyflawni themâu allweddol L ...

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth Cymru

Cwmni dielw a berchnogir yn llawn ac a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru ydym ni.
Rydym yn un o’r rhai sy’n cyflawni elfennau o weledigaeth Llywodraeth Cymru i greu system drafnidiaeth integredig ...

Arbed am Byth
Arbed am Byth

Mae Arbed am Byth yn fenter ar y cyd rhwng yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ac Everwarm er mwyn cyflawni cam nesaf rhaglen Arbed Llywodraeth Cymru mewn cymunedau ledled Cymru. Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod Arbed am Byth wedi cael ei ddewis i reoli cam nesaf Arbed dros gyfn ...

Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan
Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan

Ym mis Chwefror 2016 cadarnhaodd Aston Martin fod Sain Tathan ym Morgannwg wedi cael ei ddewis fel lleoliad ei ail gyfleuster gweithgynhyrchu.

Rhagwelir y caiff hyd at 750 o swyddi newydd eu creu yn Sain Tathan rhwng nawr a 2020. Ar draws y gadwyn gyflenwi a busnesau lleol, mae ...

Kier Construction
Kier Construction

Mae  Kier Group CCC yn grŵp  adeiladu, gwasanaethau ac eiddo blaenllaw sy'n arbenigo mewn adeiladu a pheirianneg sifil, gwasanaethau cymorth, datblygu eiddo masnachol, ariannu strwythuredig eiddo a thai  preifat a fforddiadwy.

Mae ein swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerdyd ...

Cyflymu Cymru 2
Cyflymu Cymru 2

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddod â gwasanaeth band eang cyflym a dibynadwy i bob man yng Nghymru.

Mae'n rhaglen gyfredol, 'Cyflymu Cymru', wrthi'n datblygu seilwaith band eang cyflym iawn ledled y wlad. Bydd y rhaglen hon, sy'n dod â band eang cyflym iawn i ard ...