Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Rhestr o Dendrau ar gyfer Prosiectau

Isod ceir rhestr o'r holl brosiectau cyfredol. I weld hysbysiadau sy'n ymwneud â phob prosiect, cliciwch ar deitl priodol y prosiect.

LogoManylion
Fforwm Adeiladu Cymru
Fforwm Adeiladu Cymru

Mae Fforwm Adeiladu Cymru, sy’n cael ei gadeirio gan Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Lee Waters AS, yn dod ...

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TrC yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru f ...

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth Cymru

Yr ydym yn gwmni dielw sy'n eiddo llwyr a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru.

Mae Trafnidiaeth ...

Bargen Ddinesig Bae Abertawe
Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad o hyd at £1.3 biliwn mewn portffolio o raglenni a phrosiectau mawr ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe, sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Mae'r Fargen Ddinesig yn cael ei hariannu, yn amodol ...

SWWRCF - Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru
SWWRCF - Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru

SWWRCF2020 yw trydydd iteriad Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru (SWWRCF) ac mae'n drefniant cydweithredol a arweinir ac a reolir gan Gyngor S ...

WEPco
WEPco

Mae Partneriaeth Addysg Cymru yn fenter ar y cyd – partneriaeth hirdymor - rhwng Banc Datblygu Cymru (Llywodraeth Cymru) a Meridiam i gynllunio, adeiladu, ariannu, gweithredu a chynnal seilwaith addysg dros 25 mlynedd.

Amcanion y rhaglen PAC yw sefydlu partneriaeth sefydlog a hi ...

Alun Griffiths (Contractors) Ltd
Alun Griffiths (Contractors) Ltd

 

TUDALEN PROSIECT – CONTRACT TYMOR CYNNAL A CHADW PRIFFYRDD A GOLEUADAU STRYD CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Wedi'i sefydlu ym 1968, Griffiths yw un o'r contractwyr adeiladu a pheirianneg sifil blaenllaw sy'n gweithio yng Nghym ...

Bouygues UK - Ysgol Uwchradd Pencoedtre
Bouygues UK - Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Mae Bouygues UK yn canolbwyntio ar sectorau lle mae mewn sefyllfa arbennig o dda i ychwanegu gwerth drwy ei arbenigedd, ei sgi ...

Kier Construction
Kier Construction

Mae  Kier Group CCC yn grŵp  adeiladu, gwasanaethau ac eiddo blaenllaw sy'n arbenigo mewn adeiladu a pheirianneg sifil, gwasanaethau cymorth, datblygu eiddo masnachol, ariannu strwythuredig eiddo a thai  preifat a fforddiadwy.

Mae ein swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerdyd ...

SEWSCAP
SEWSCAP

Croeso i SEWSCAP – Cydweithrediaeth Peirianneg Sifil ac Adeiladu Priffyrdd De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru. Ar ôl ei lwyddiant fel fframwaith adeiladu cydweithredol, hwn yw trydydd fersiwn y fframwaith sifil a phriffyrdd yng Nghymru.

Mae SEWH yn dwyn ynghyd arbenigedd cont ...

Dwr Cymru
Dwr Cymru

Dwr Cymru Cyfyngedig (DCC) yn marchnata  fel  Dwr Cymru Welsh Water (DCWW) yw'r cwmni rheoledig sy'n darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i dros 3 miliwn o bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn ogystal â rhai rhannau cyfagos o Loe ...