Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Rhestr o Dendrau ar gyfer Prosiectau

Isod ceir rhestr o'r holl brosiectau cyfredol. I weld hysbysiadau sy'n ymwneud â phob prosiect, cliciwch ar deitl priodol y prosiect.

LogoManylion
Llywodraeth Cymru Gwaredu Tir Tai
Llywodraeth Cymru Gwaredu Tir Tai

Mae Gweinidogion Cymru wedi sefydlu Is-adran Tir Llywodraeth Cymru i ychwanegu graddfa a chyflymder at ddarparu mwy o gartrefi a lleoedd sydd wedi'u dylunio'n dda, cynaliadwy a fforddiadwy.  Mae'r Is-adran Tir yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i sicrhau datblygiad enghreifftiol ar ei sa ...

Floventis Energy
Floventis Energy

Mae Floventis Energy ar flaen y gad wrth drosglwyddo i gynhyrchu pŵer gwyrdd o ynni gwynt arnofiol ar y môr yn fyd-eang ac ar raddfa fawr. Menter ar y cyd ydyw, rhwng SBM Offshore, sef arbenigwyr byd-eang mewn ynni arnofiol ar y môr, a Cierco, sef y cwmni sy’n datblygu prosi ...

Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio
Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio

Lansiwyd Rhaglen Ôl-ffitio Optimeiddiedig yn 2020 yn rhaglen gan y Llywodraeth sy'n mynd i'r afael â datgarboneiddio yn y sector tai. Ynghyd â chyfrannu at yr her sero net, mae'r ORP hefyd yn sicrhau gwell canlyniadau cymdeithasol, economaidd a lles i denantiaid a chymunedau ...

Pentre Awel
Pentre Awel

Mae Pentre Awel yn ddatblygiad ‘unwaith mewn cenhedlaeth’ a fydd yn cael ei leoli ar draws 83 erw o dir yn Ne Llanelli. Hwn fydd y datblygiad cyntaf o'i fath yng Nghymru, gan greu ecosystem unigryw a fydd yn cydleoli busnes, ymchwil, ...

Bouygues UK - Prosiect Hwb
Bouygues UK - Prosiect Hwb

Bouygues UK yw'r cynigydd a ffefrir ar gyfer prosiect Hwb, sy'n brosiect cydweithredol rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD). 

Bydd y cynllun pan fydd wedi'i gwblhau yn creu canolfan 'o'r radd flaenaf' a fydd yn ...

Canolfan fyd-eang rhagoriaeth rheilffyrdd
Canolfan fyd-eang rhagoriaeth rheilffyrdd

 Mae'r Ganolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd (GCRE) yn gyfleuster gwerth £250m sy'n cael ei adeiladu yn ne Cymru a fydd yn brif ganolfan arloesi rheilffyrdd Ewrop.  Gyda chefnogaeth Llywodraethau Cymru a'r DU,  bydd  y cyfleuster yn d ...

Lisarb Offshore Limited
Lisarb Offshore Limited

Mae Lisarb Offshore yn dod â chyfuniad unigryw o brofiad mewn ariannu adnewyddadwy a chyflwyno prosiectau i bibell gymwys o gyfleoedd ar y môr ar draws Ewrop a De America - gan ganolbwyntio'n benodol ar sicrhau trwyddedau gwynt arn ...

Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (Cymru) Llywodraeth Cymru
Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (Cymru) Llywodraeth Cymru

Mae’r Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn drefniant cydweithredu rhwng 68 o bartneriaid sy’n cynnwys 26 o ddarparwyr tai cymdeithasol. Mae cyllid wedi’i ddyfarnu iddo gan Lywodraeth Cymru, ac ar y dechrau bydd yn golygu b ...

SWWRCF - Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru
SWWRCF - Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru

SWWRCF2020 yw trydydd iteriad Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru (SWWRCF) ac mae'n drefniant cydweithredol a arweinir ac a reolir gan Gyngor S ...

WEPco
WEPco

Mae Partneriaeth Addysg Cymru yn fenter ar y cyd – partneriaeth hirdymor - rhwng Banc Datblygu Cymru (Llywodraeth Cymru) a Meridiam i gynllunio, adeiladu, ariannu, gweithredu a chynnal seilwaith addysg dros 25 mlynedd.

Amcanion y rhaglen PAC yw sefydlu partneriaeth sefydlog a hi ...

Fforwm Adeiladu Cymru
Fforwm Adeiladu Cymru

Mae Fforwm Adeiladu Cymru, sy’n cael ei gadeirio gan Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Lee Waters AS, yn do ...

Alun Griffiths (Contractors) Ltd
Alun Griffiths (Contractors) Ltd

 

TUDALEN PROSIECT – CONTRACT TYMOR CYNNAL A CHADW PRIFFYRDD A GOLEUADAU STRYD CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Wedi'i sefydlu ym 1968, Griffiths yw un o'r contractwyr adeiladu a pheirianneg sifil blaenllaw sy'n gweithio yng Nghym ...

Bargen Ddinesig Bae Abertawe
Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad o hyd at £1.3 biliwn mewn portffolio o raglenni a phrosiectau mawr ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe, sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Mae'r Fargen Ddinesig yn cael ei hariannu, yn amodol ...

SEWSCAP
SEWSCAP

Croeso i SEWSCAP – Cydweithrediaeth Peirianneg Sifil ac Adeiladu Priffyrdd De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru. Ar ôl ei lwyddiant fel fframwaith adeiladu cydweithredol, hwn yw trydydd fersiwn y fframwaith sifil a phriffyrdd yng Nghymru.

Mae SEWH yn dwyn ynghyd arbenigedd cont ...

Dwr Cymru
Dwr Cymru

Dwr Cymru Cyfyngedig (DCC) yn marchnata  fel  Dwr Cymru Welsh Water (DCWW) yw'r cwmni rheoledig sy'n darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i dros 3 miliwn o bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn ogystal â rhai rhannau cyfagos o Loe ...

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth Cymru

Yr ydym yn gwmni dielw sy'n eiddo llwyr a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru.

Mae Trafnidiaeth ...

Kier Construction
Kier Construction

Mae  Kier Group CCC yn grŵp  adeiladu, gwasanaethau ac eiddo blaenllaw sy'n arbenigo mewn adeiladu a pheirianneg sifil, gwasanaethau cymorth, datblygu eiddo masnachol, ariannu strwythuredig eiddo a thai  preifat a fforddiadwy.

Mae ein swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerdyd ...

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TrC yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru f ...

Andrew Scott Limited
Andrew Scott Limited

Sefydlwyd ym 1870,  mae Andrew Scott Ltd yn un o gwmnïau adeiladu annibynnol hynaf y DU. Rydym yn enw uchel ei barch yn y marchnadoedd peirianneg sifil ac adeiladu i gwsmeriaid y sector Cyhoeddus a Phreifat.

Am dros 150 o flynyddoedd rydym wedi cyfrannu'n llwyddiannus at yr ...