Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Rhestr o Dendrau ar gyfer Prosiectau

Isod ceir rhestr o'r holl brosiectau cyfredol. I weld hysbysiadau sy'n ymwneud â phob prosiect, cliciwch ar deitl priodol y prosiect.

LogoManylion
Fforwm Adeiladu Cymru
Fforwm Adeiladu Cymru

Mae Fforwm Adeiladu Cymru, sy’n cael ei gadeirio gan Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Lee Waters AS, yn dod â ffigyrau blaenllaw o’r sectorau preifat a chyhoeddus ledled Cymru at ei gilydd, ynghyd â phartneriaid ...

WEPco
WEPco

Mae Partneriaeth Addysg Cymru yn fenter ar y cyd – partneriaeth hirdymor - rhwng Banc Datblygu Cymru (Llywodraeth Cymru) a Meridiam i gynllunio, adeiladu, ariannu, gweithredu a chynnal seilwaith addysg dros 25 mlynedd.

Amcanion y rhaglen PAC yw sefydlu partneriaeth sefydlog a hi ...

Bouygues UK - Ysgol Uwchradd Pencoedtre
Bouygues UK - Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Mae Bouygues UK yn canolbwyntio ar sectorau lle mae mewn sefyllfa arbennig o dda i ychwanegu gwerth drwy ei arbenigedd, ei sgi ...

Kier Construction
Kier Construction

Mae  Kier Group CCC yn grŵp  adeiladu, gwasanaethau ac eiddo blaenllaw sy'n arbenigo mewn adeiladu a pheirianneg sifil, gwasanaethau cymorth, datblygu eiddo masnachol, ariannu strwythuredig eiddo a thai  preifat a fforddiadwy.

Mae ein swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerdyd ...

Alun Griffiths (Contractors) Ltd
Alun Griffiths (Contractors) Ltd

PROSIECT GWELLA'R A55 O ABERGWYNGREGYN I DAI'R MEIBION

Mae Griffiths wedi cael ei benodi gan Lywodraeth Cymru (LlC) i ymgymryd â gwaith gwella ar yr A55 yn Abergwyngregyn, Gwynedd. Bydd y contract Dylunio ac Adeiladu yn gwella diogelwch ar hyd 2.2km o'r briff ...

Arbed am Byth
Arbed am Byth

Mae Arbed am Byth yn fenter ar y cyd rhwng yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ac Everwarm er mwyn cyflawni cam nesaf rhaglen Arbed Llywodraeth Cymru mewn cymunedau ledled Cymru. Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod Arbed am Byth wedi cael ei ddewis i reoli cam nesaf Arbed dros gyfn ...

Bargen Ddinesig Bae Abertawe
Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad o £ 1.3bn mewn 11 prosiect mawr ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe - sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Ariennir y Fargen Ddinesig, yn amodol ar gymeradwyaeth achosion busnes prosiect, g ...

SEWSCAP
SEWSCAP

Croeso i SEWSCAP – Cydweithrediaeth Peirianneg Sifil ac Adeiladu Priffyrdd De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru. Ar ôl ei lwyddiant fel fframwaith adeiladu cydweithredol, hwn yw trydydd fersiwn y fframwaith sifil a phriffyrdd yng Nghymru.

Mae SEWH yn dwyn ynghyd arbenigedd cont ...

Dwr Cymru
Dwr Cymru

Dwr Cymru Cyfyngedig (DCC) yn marchnata  fel  Dwr Cymru Welsh Water (DCWW) yw'r cwmni rheoledig sy'n darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth i dros 3 miliwn o bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn ogystal â rhai rhannau cyfagos o Loe ...

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Mae Trafnidiaeth I Gymru wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TfW yn allweddol i gyflawni themâu allweddol L ...

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth Cymru

Cwmni dielw a berchnogir yn llawn ac a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru ydym ni.
Rydym yn un o’r rhai sy’n cyflawni elfennau o weledigaeth Llywodraeth Cymru i greu system drafnidiaeth integredig ...

Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan
Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan

Ym mis Chwefror 2016 cadarnhaodd Aston Martin fod Sain Tathan ym Morgannwg wedi cael ei ddewis fel lleoliad ei ail gyfleuster gweithgynhyrchu.

Rhagwelir y caiff hyd at 750 o swyddi newydd eu creu yn Sain Tathan rhwng nawr a 2020. Ar draws y gadwyn gyflenwi a busnesau lleol, mae ...

Cyflymu Cymru 2
Cyflymu Cymru 2

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddod â gwasanaeth band eang cyflym a dibynadwy i bob man yng Nghymru.

Mae'n rhaglen gyfredol, 'Cyflymu Cymru', wrthi'n datblygu seilwaith band eang cyflym iawn ledled y wlad. Bydd y rhaglen hon, sy'n dod â band eang cyflym iawn i ard ...