Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Rhestr o Dendrau ar gyfer Prosiectau

Isod ceir rhestr o'r holl brosiectau cyfredol. I weld hysbysiadau sy'n ymwneud â phob prosiect, cliciwch ar deitl priodol y prosiect.

LogoManylion
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn asiant caffael ar gyfer Llywodraeth Cymru a fodolir i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y gall bobl Cymru fod yn falch ohono.
 Mae TC yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn ffyniant i bawb: Strategaeth Genedlaethol.

Mae TC wedi caffael Amey Keolis i ddarparu prosiect Metro De Cymru. Y weledigaeth yw darparu gwasanaeth sy'n wirioneddol 'troi a mynd', gyda gwell integreiddio gyda dulliau eraill o drafnidiaeth, gan gynnwys bysiau, ac opsiynau tocynnau hyblyg.  Bydd teithwyr yn gallu symud yn hawdd ar draws rhanbarth y De-ddwyrain gyda gwell capasiti, ansawdd gwell a gwybodaeth well i deithwyr.

Bydd Keolis Amey
:-gweithredu a gwella'r gwasanaeth ehangach Cymru ac ar draws ffiniau drwy fasnachfraint 15 mlynedd.
-Cynllunio a rheoli datblygiad  a darpariad  buddsoddiad o £738 miliwn i drawsnewid y llinellau Dyffryn craidd (CVL).
 -Gweithredu  fel rheolwr seilwaith o’r LDC (bydd hyn yn trosglwyddo o Network Rail i Keolis Amey).
-gweithredu gwasanaeth rheilffyrdd LDC.

Mae gan  Keolis Amey brofiad helaeth o gyflawni gwaith o natur debyg drwy weithredu a chynnal y rheilffordd ysgafn dociau (Llundain) a Metrolink (Manceinion).

Mae'r gyllideb £738 m trawsnewid  LDC yn cwmpasu sbectrwm eang o waith math  rheilffyrdd i wella ac adnewyddu asedau sy'n bodoli eisoes. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i
:-darparu depo rheilffyrdd newydd yn Ffynnon Taf i stabalu & gwasanaethu trên a gweithredu’r  rhwydwaith.
-Ailwampio gorsafoedd i wella profiad teithwyr.
-Ymestyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd.
 -Trydaneiddio rhwydwaith rheilffyrdd er mwyn lleihau amser teithio ac yn caniatáu defnydd o gerbydau  fetro newydd sylweddol.
 -Adnewyddu / uwchraddio traciau fel sy'n ofynnol.

O fewn y Cytundeb Grant (Contract) ar waith rhwng TC ac Keolis Amey,  bydd Keolis Amey yn gallu hunan gyflawni - gwaith trawsnewid LDC
 Fodd bynnag, mae gan TC weledigaeth o greu gwaddol parhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran sylweddol o'r  gwaith trawsnewid LDC yn cael ei ddyfarnu i gwmnïau mawr a bach-chanolig (BBaCh). Yn yr achos hwn bydd Keolis Amey gweithredu fel asiant caffael ac ymgymryd ag ymgysylltu gyda'r gadwyn gyflenwi, bydd y broses tendro a gwerthuso ond pob contract dilynol rhwng TC a'r cyflenwr.

Mae'r dudalen hon felly yn ymwneud â’r  pecynnau hynny o waith yn unig.  Am becynnau gwaith rhwng Keolis Amey a chyflenwyr gweler  y dudalen Keolis Amey annibynnol.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am brosiectau Trafnidiarth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd yn y ddolen ganlynol: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth Cymru

Cwmni dielw a berchnogir yn llawn ac a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru ydym ni.
Rydym yn un o’r rhai sy’n cyflawni elfennau o weledigaeth Llywodraeth Cymru i greu system drafnidiaeth integredig drawsnewidiol yng Nghymru, gan ddarparu trafnidiaeth ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer pawb.
Rydym ar hyn o bryd yn cynllunio a chynnal prosiect gaffael ar gyfer Gwasanaeth Rheilffordd nesaf Cymru a’r Gororau a’r Metro ar ran Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni:
Trafnidiaeth Cymru
Ty Southgate,
Wood Street,
Caerdydd,
CF10 1EW

E-bost: contact@transportfor.wales   

Dilynwch ni ar Twitter: @transport_wales 

I gael rhagor o wybodaeth amdanom gweler y dudalen ganlynol: http://gov.wales/topics/transport/transport-for-wales/?lang=cy

I weld ein holl hysbysiadau caffael: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi ar hyn o bryd yn canlyn arni â gwaith i benodi Partneriaid Cyflawni Seilwaith (IDP)

Mae Hysbysiad Dangosol Cyfnodol a gyhoeddwyd ar wefan GwerthwchiGymru yn ymwneud â Chyfleoedd Dylunio ac Adeiladu ar ffurf Ymwneud Cynnar gan Gontractwr (ECI) sy’n deillio o’r rhaglen Metro a gellir ei weld yma: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/show/search_view.aspx?ID=JUL145212

Mae’r gofyniad yn cynnwys:
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw cyflenwad trydan
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw prosiectau gwaith sifil
–       Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw addasiadau i’r rheilffordd barhaol

Bydd cyfleoedd pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen prosiectau hon.

Mae arloesi’n fater allweddol ac yn unol â Strategaeth Arloesi Llywodraeth Cymru rydym yn annog cyflenwyr i gysylltu â syniadau arloesol sydd ar gael trwy Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd ac Innovate UK.

Ceir rhagor o wybodaeth yma:
Bwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd: http://www.rssb.co.uk/Library/research-development-and-innovation/rail-technical-strategy-solutions-catalogue.pdf
Innovate UK: https://www.sell2wales.gov.wales/Guides/Guide_Download.aspx?id=13680

Cliciwch yma am gyflwyniadau o’r digwyddiad chodi ymwybyddiaeth Gwasanaethau Rheilffyrdd a Datblygiad Metro  a gynhelwyd ar  22 Mawrth yn Llanelwy: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=14040

Arbed am Byth
Arbed am Byth

Mae Arbed am Byth yn fenter ar y cyd rhwng yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ac Everwarm er mwyn cyflawni cam nesaf rhaglen Arbed Llywodraeth Cymru mewn cymunedau ledled Cymru. Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod Arbed am Byth wedi cael ei ddewis i reoli cam nesaf Arbed dros gyfnod contract o hyd at bum mlynedd.

Ymhlith y mesurau a'r technolegau ôl-osod sy'n cael eu hystyried o dan Arbed mae:

Inswleiddio waliau solet,
Inswleiddio'r atig a gwrth-ddrafftio,
Uwchraddio boeleri a systemau gwresogi (rheolaethau),
Pympiau gwres,
Rhoi cyngor ar arbed ynni.

Ers 2012, mae mwy na 60 o gynlluniau wedi cael eu cyflwyno o dan ddwy ran Arbed, gan greu dros 1,000 o swyddi lleol a rhagori ar ein targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a lleihau effaith tlodi tanwydd ar aelwydydd yng Nghymru.
Rôl Arbed am Byth yw rheoli'r rhaglen o un pen i'r llall; gan ddechrau drwy ddatblygu cynlluniau a chydberthnasau lleol, cynnal asesiadau tai cyfan, darparu pecynnau wedi'u teilwra o fesurau effeithlonrwydd ynni a argymhellir ar gyfer pob cartref, caffael a gweithio gyda gosodwyr lleol i osod unrhyw welliannau angenrheidiol, archwilio a chymeradwyo pob mesur cyn cynnal gwerthusiadau o bob cynllun yn fanwl ac yn gydweithredol.

Mae dull gweithredu Arbed am Byth yn canolbwyntio ar brofiad cwsmeriaid a gaiff ei ddarparu mewn cymunedau lleol; gweithio i gontract â Llywodraeth Cymru sy'n cymell darparu gwasanaeth o safon uchel, sy'n ymatebol a chyson ym mhob cwr o Gymru. Ni fydd dau gynllun yr un peth, ni fydd dau eiddo yr un peth ac ni fydd dau gwsmer yr un peth - bydd addasu i amgylchiadau unigol a gweithredu'n hyblyg ac ymatebol wrth ddelio ag anghenion gwahanol leoliadau a chwsmeriaid yn elfen allweddol o ffordd Arbed am Byth o weithredu.

Un o ofynion allweddol cyflwyno Arbed fydd cael y buddiannau hirdymor mwyaf posibl i gymunedau Cymru, yn enwedig o ran creu swyddi, prentisiaethau a darparu cyfleoedd hyfforddi mewn ardaloedd allweddol. Bydd disgwyl i holl bartneriaid Arbed am Byth fabwysiadu dull gweithredu tebyg.

Rhestrir y cyfleoedd i gymryd rhan isod.

Ychwanegwch  "Prosiectau GwerthwchiGymru > Arbed am Byth" i'ch proffil hysbysu os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am bob hysbysiad a gyhoeddir ar gyfer y prosiect hwn. 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn cysylltwch â info@arbedambyth.wales.

Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan
Aston Martin - Cyfleuster Sain Tathan

Ym mis Chwefror 2016 cadarnhaodd Aston Martin fod Sain Tathan ym Morgannwg wedi cael ei ddewis fel lleoliad ei ail gyfleuster gweithgynhyrchu.

Rhagwelir y caiff hyd at 750 o swyddi newydd eu creu yn Sain Tathan rhwng nawr a 2020. Ar draws y gadwyn gyflenwi a busnesau lleol, mae'n debygol y caiff 3,000 o swyddi pellach eu creu o ganlyniad uniongyrchol i'r buddsoddiadau hyn.

Bydd y cyfleuster Aston Martin newydd yn Sain Tathan, a fydd yn ymestyn dros tua 90 erw, yn addasu rhai o'r cyfleusterau a ddefnyddir ar hyn o bryd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn at ddibenion newydd. Gan ganolbwyntio ar drawsnewid y tri 'uwch awyrendy' presennol yn Sain Tathan, bwriedir i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2017 gyda'r nod o gynhyrchu cerbydau yn llawn erbyn 2020.

Sain Tathan fydd yr unig gyfleuster cynhyrchu ar gyfer cerbyd nodweddion cymysg Aston Martin newydd. Dangoswyd cerbyd nodweddion cymysg cysyniadol o'r enw 'DBX' yn gyntaf yn gynnar yn 2015 gan ddangos bwriad a chyfeiriad y cwmni ar gyfer y rhan lewyrchus hon o ben uchaf y farchnad.

Rhestrir cyfleoedd i gymryd rhan isod.

Ychwanegwch "Prosiectau GwerthwchiGymru > Aston Martin – Cyfleuster Sain Tathan" at eich proffil hysbysiadau os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am yr holl hysbysiadau sy'n cael eu cyhoeddi ar gyfer y prosiect hwn.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch efo Graham Palmer – Rheolwr Prosiect Cyfleusterau - Ffôn: +44 (0) 1926  692824  E-bost:  graham.palmer@astonmartin.com

Kier Construction
Kier Construction

Mae  Kier Group CCC yn grŵp  adeiladu, gwasanaethau ac eiddo blaenllaw sy'n arbenigo mewn adeiladu a pheirianneg sifil, gwasanaethau cymorth, datblygu eiddo masnachol, ariannu strwythuredig eiddo a thai  preifat a fforddiadwy.

Mae ein swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerdydd ac Abertawe yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr adeiladu ledled Cymru, gyda hyblygrwydd ac arbenigedd i gyflawni prosiectau o holl werthoedd a sectorau  gan gynnwys  rhaglenni gwaith mân sy’n  cael eu darparu drwy fframwaith SCAPE.

Yn dilyn llwyddiant sylweddol ar fframweithiau contractwyr rhanbarthol De orllewin Cymru a De-ddwyrain Cymru,  rydym yn llwyddo i gyflwyno nifer o gynlluniau proffil uchel yn y rhanbarth.
 Mae prosiectau cyfredol yn cynnwys pencadlys S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin, cam 1 o chwarter arloesi Abertawe newydd gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant ac yr adeilad IMPACT yng Nghampws  Gwyddoniaeth ac Arloesi Bae  Prifysgol Abertawe.

 Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o ddarparu nifer o ysgolion, gan gynnwys ysgol gynradd Ysgol Carreg Hir yng Nghastell-nedd Port Talbot, Ysgol Gyfun Croesyceiliog ac Ysgol Gynradd Penygarn, ill dau wedi'u lleoli ym Mwrdeistref Tor-faen, ac Ysgol Gyfun Treorci yn Rhondda Cynon Taf.

Mae cyflawni’n  lleol ar gyfer y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn golygu  ychwanegu gwerth drwy ddarparu cyflogaeth a gwerth chymdeithasol, a chan fod y rhan fwyaf o wariant ein cleientiaid yn parhau o fewn y cymunedau lle rydym yn gweithio, byd hyn yn hwb sylweddol i'r economi leol.

Mae Kier yn gweithredu cadwyn gyflenwi sydd a  diwylliant busnes rhagweithiol, agored ac felly bydd yn cyd-fynd â'n dilwylliant ni. Rydym yn ymdrechu gyda'i gilydd i wella perfformiad; ac rydym yn gweithio dro ar ôl tro mewn ysbryd o gydweithrediad, ymddiriedaeth a pharch. Mae'r dull hwn yn gweithio er budd pawb, gan gynnwys y rhai o ein cleientiaid, drwy effeithlonrwydd gweithredol, gwaith tîm a chyfathrebu gwell.

Er mwyn parhau a chryfhau'r fformiwla lwyddiannus uchod yr ydym bob amser yn edrych i ddiwallu a thrafod cyfleoedd gyda BBaChau newydd a dangos manteision y gellir ei fforddio i'ch cwmni drwy gofrestru ar gyfer y gadwyn gyflenwi.

Cyflymu Cymru 2
Cyflymu Cymru 2

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddod â gwasanaeth band eang cyflym a dibynadwy i bob man yng Nghymru.

Mae'n rhaglen gyfredol, 'Cyflymu Cymru', wrthi'n datblygu seilwaith band eang cyflym iawn ledled y wlad. Bydd y rhaglen hon, sy'n dod â band eang cyflym iawn i ardaloedd lle na fyddai’r gwasanaeth ar gael fel arall, yn dod i ben ym mis Mehefin 2017. Mae mwy o waith eto i'w wneud i gyrraedd yr ychydig fannau yng Nghymru lle nad yw’r gwasanaeth hwn ar gael ac rydym yn bwriadu gwneud rhagor o waith i fynd i'r afael â hynny. Yn amodol ar gytundeb terfynol ar gyllid, disgwylir i ymarfer caffael ar gyfer y gwaith hwnnw ddechrau yn ystod ail chwarter 2017.

Cynhaliwyd Diwrnod Gwybodaeth i'r Farchnad yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr 2016 ac mae sleidiau'r cyflwyniadau a Chrynodeb o'r Sesiwn Holi ac Ateb i'w gweld drwy glicio ar y ddolen isod. Er mwyn gweld pa fannau cymwys posibl a ddylai gael eu cynnwys mewn unrhyw ymarfer caffael dilynol, dechreuodd Adolygiad o'r Farchnad Agored ym mis Ionawr 2017.

Mae'r tîm yn awyddus i glywed oddi wrth bob parti/rhanddeiliaid sydd â diddordeb mewn helpu i lywio a pharatoi’r ymarfer caffael arfaethedig. Os oes gennych unrhyw syniadau / awgrymiadau neu os hoffech gyfarfod â'r tîm wyneb yn wyneb, cysylltwch â CyflymuCymru2.SuperfastCymru2@wales.gsi.gov.uk

I weld yr adnoddau sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn, ewch i: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=13620

Bydd yr adnoddau yn y ddolen hon yn cael eu diweddaru'n aml, felly cofiwch gyfeirio'n ôl atynt yn rheolaidd.